Regulamin Subskrypcji BlinkBlink blinkee.city obowiązujący od 7 kwietnia 2021 roku

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z usługi Subskrypcji blinkee.city. Blinkee.city umożliwia zarejestrowanemu Klientowi wypożyczenie Pojazdu za pośrednictwem Aplikacji mobilnej zainstalowanej na urządzeniu mobilnym Klienta w ramach wykupionej Subskrypcji.
 2. Usługa krótkoterminowego najmu elektrycznego skutera miejskiego, miejskiej hulajnogi elektrycznej i roweru blinkee.city świadczona jest przez firmę Green Electricity Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Matuszewskiej 14, 03-876 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestrowym KRS: 0000643112, NIP: 5272783384, REGON: 365684.

§ 2. Definicje

 1. Regulamin - niniejszy dokument opisujący zasady i warunki korzystania z Subskrypcji w blinkee.city. Akceptacja postanowień Regulaminu i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych stanowi podstawę i warunek korzystania z Subskrypcji w blinkee.city.
 2. Umowa - Umowa Klienta z Green Electricity dotycząca korzystania z Usługi blinkee.city na terenie Polski, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia niniejszego Regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Klienta w Systemie blinkee.city pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz Regulaminu Subskrypcji Blink Blink blinkee.city.
 3. Subskrypcja - wykupiona i automatycznie odnawialna usługa w aplikacji blinkee.city umożliwiająca korzystanie z Usługi blinkee.city.
 4. Usługa blinkee.city - usługa świadczona na odległość, polegająca na udostępnieniu przez Green Electricity Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie platformy elektronicznej, w ramach której Klienci mogą wypożyczać pojazdy a właściciele Pojazdów (Partnerzy) mogą je udostępniać do wypożyczenia przez Klientów.
 5. Blinkee.city - uruchomiony przez Green Electricity system pośrednictwa w wypożyczaniu Pojazdów, w tym oprogramowanie umożliwiające wypożyczanie Pojazdów.
 6. Aplikacja mobilna - aplikacja umożliwiająca dostęp do wypożyczenia Pojazdów, dostępna jest na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym Android, iOS oraz wykupienia Subskrypcji.
 7. Pojazd - pojazd, który jest wyposażony w urządzenie telemetryczne i który można wypożyczyć za pośrednictwem Systemu blinkee.city. Każdy pojazd posiada swój opis w systemie i aplikacji. Zależnie od typu pojazdu mogą być stosowane różne cenniki. W systemie rozróżniane są trzy typy pojazdów:
  1. Skuter - pojazd typu motorower, dwu- lub trójkołowy wyposażony w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h,
  2. Rower - pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W. Rower w systemie blinkee.city posiada na tylnym kole zamek, zabezpieczający przed nieautoryzowanym najmem,
  3. Hulajnoga - pojazd wyposażony w silnik elektryczny umożliwiający poruszanie się jednej osobie. W strefach ograniczonej prędkości dynamika hulajnogi może zostać ograniczona, zgodnie z obowiązującymi lokalne ustaleniami i regulacjami.
 8. Klient - użytkownik Systemu blinkee.city, który zaakceptował Regulamin i dokonał rejestracji w systemie. Klientem może być również osoba fizyczną prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą.
 9. Green Electricity sp. z o.o. (dalej: GE) - Green Electricity Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Matuszewskiej 14, 03-876 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestrowym KRS: 0000643112, NIP: 5272783384, REGON: 365684.

§ 3. Wykup Subskrypcji

 1. W ramach zakupionej Subskrypcji przyznawane są minuty, zniżki na jazdy rozliczane zgodnie z dziennym limitem wynoszącym 4 jazdy dziennie. Niewykorzystana pula minut nie przechodzi na kolejny dzień rozliczeniowy.
 2. Warunkiem koniecznym skorzystania z Subskrypcji blinkee.city jest rejestracja Klienta oraz pozytywna weryfikacja przez Green Electricity. Pozytywna weryfikacja przez Green Electricity jest warunkiem możliwości zawierania Indywidualnych umów wypożyczenia Pojazdów i tym samym korzystania z Subskrypcji w blinkee.city.
 3. Subskrypcja dostępny jest w wybranych przez Green Electricity miastach. Informacje o aktualnie dostępnych lokalizacjach dostępne są w Aplikacji mobilnej lub na stronie www. Subskrypcja zakupiona w danej lokalizacji obowiązuje tylko w tej lokalizacji.
 4. Warunkiem możliwości zakupu Subskrypcji jest akceptacja Regulaminu w Aplikacji mobilnej.
 5. Możliwość zakupu Subskrypcji możliwa jest w Aplikacji mobilnej za pośrednictwem karty płatniczej.
 6. W przypadku braku odpowiednich środków w dniu płatności, GE wyśle za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta, powiadomienie o „nieudanej płatności” i podejmie ponowną próbę, nie więcej jednak niż trzy (3) razy, pobrania należnej opłaty z karty kredytowej lub debetowej Klienta.
 7. W przypadku braku płatności w terminie, GE będzie także uprawniona do natychmiastowego zawieszenia lub ograniczenia dostępu Klienta do Usługi Subskrypcji. GE będzie również uprawniona do natychmiastowego rozwiązania Umowy Usługi jeżeli opóźnienie w płatności przekroczy próby o których mowa w pkt. 5, § 3.
 8. Subskrypcja dostępna jest w następujących wariantach:
  1. blinkee.city na tydzień - w ramach wybranego wariantu użytkownik opłaca co tydzień subskrypcje w określonej wysokości.
  2. blinkee.city na 30 dni - w ramach wybranego wariantu użytkownik opłaca co 30 dni subskrypcje w określonej wysokości.
 9. Subskrypcja możliwa jest do wykorzystania w ramach przejazdów indywidualnych. Niemożliwa jest realizacja przejazdów grupowych.

§ 4. Zakres obowiązywania Subskrypcji

 1. Subskrypcja w blinkee.city obowiązują od dnia ogłoszenia tj. 01.04.2021 do dnia wprowadzenia zmian, jej aktualizacji, zakończenia funkcjonowania usługi lub anulowania Subskrypcji przez Użytkownika. Informacja o wszelkich zmianach dostępne będą w aplikacji oraz na stronie www.
 2. W przypadku zakupu przez Klienta Subskrypcji okres jej obowiązywania wynosić będzie odpowiednio:
  1. 7 dni w kalendarzowych w przypadku Subskrypcji tygodniowej, liczonych od momentu zakupu do 23.59 ostatniego dnia.
  2. 30 dni w kalendarzowych w przypadku Subskrypcji miesięcznej, liczonych od momentu zakupu do 23.59 ostatniego dnia.
 3. Rezygnacja z płatności za Subskrypcję może nastąpić w dowolnym momencie, ze skutkiem na zakończenie aktualnie wykupionego okresu, odpowiednio:
  1. w przypadku Subskrypcji tygodniowej, rezygnacja do 23.30 ostatniego dnia.
  2. w przypadku Subskrypcji miesięcznej, rezygnacja do 23.30 ostatniego dnia.

§ 5. Modyfikacje i zmiany Subskrypcji

 1. W przypadku zmiany w aktualnie obowiązujących opłatach, aktualne opłaty za Subskrypcję będą obowiązywać do końca danego okresu rozliczeniowego (odpowiednio tygodniowego lub 30-dniowego).
 2. O zmianach cennika oraz przysługujących zniżkach, Klient zostanie powiadomiony w aplikacji mobilnej lub drogą mailową.

§ 6 Utrata prawa do odstąpienia od Umowy

 1. Przystępując do korzystania z Subskrypcji, Klient w sposób wyraźny udziela zgody na uzyskanie dostępu do świadczonych usług niezwłocznie po zawarciu Umowy i uiszczeniu opłat zgodnie z Umową.
 2. Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości, że uzyskując dostęp do świadczonych Usług w ramach Subskrypcji przed upływem czternastu dni na odstąpienie od Umowy, Użytkownik traci przysługujące mu zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) prawo odstąpienia od Umowy w terminie czternastu dni od jej zawarcia. Płatności są bezzwrotne: środki nie są zwracane, ani nie przyznawane są kredyty, dodatkowe bony z tytułu niewykorzystania w całości dostępnej puli minut.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypożyczenie Pojazdu (zawarcie Indywidualnej umowy o wypożyczenie Pojazdu) są równoznaczne z oświadczeniem Klienta o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się Pojazdem, posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnieniami do poruszania się Pojazdem oraz znajomością przepisów ruchu drogowego, a także prawem do posługiwania się kartą płatniczą.
 2. GE jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Informacja o zmianach do niniejszego Regulaminu będzie przesyłana z 14-dniowym wyprzedzeniem pocztą lub na adres e-mail podany podczas rejestracji oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej: www.blinkee.city/pl.
 3. Postanowienia o ochronie prywatności można znaleźć na stronie internetowej blinkee.city www.blinkee.city/pl w zakładce Polityka Prywatności.