Regulamin usługi blinkee.city w Polsce obowiązujący od 4 kwietnia 2022 roku

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z usługi blinkee.city, jak również zasady i warunki Indywidualnych umów o wypożyczenie Pojazdu. Blinkee.city umożliwia zarejestrowanemu Klientowi wypożyczenie Pojazdu za pośrednictwem Aplikacji mobilnej zainstalowanej na urządzeniu mobilnym Klienta.
 2. Usługa krótkoterminowego najmu elektrycznego skutera miejskiego, miejskiej hulajnogi elektrycznej i roweru blinkee.city świadczona jest przez firmę Green Electricity Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ząbkowskiej 31, 03-736 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestrowym KRS: 0000643112, NIP: 5272783384, REGON: 365684

II. Definicje

 1. Regulamin - niniejszy dokument opisujący zasady i warunki korzystania z usługi blinkee.city. Akceptacja postanowień Regulaminu i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych stanowi podstawę i warunek korzystania z Systemu blinkee.city, jak również Pojazdów.
 2. Umowa - Umowa Klienta z Green Electricity dotycząca korzystania z Usługi blinkee.city na terenie Polski, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia niniejszego Regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Klienta w Systemie blinkee.city pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu.
 3. Usługa blinkee.city - usługa świadczona na odległość, polegająca na udostępnieniu przez Green Electricity Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie platformy elektronicznej, w ramach której Klienci mogą wypożyczać pojazdy a właściciele Pojazdów (Partnerzy) mogą je udostępniać do wypożyczenia przez Klientów.
 4. Green Electricity (dalej: GE) - Green Electricity Sp. z o.o. realizuje usługi związane z obsługą blinkee.city oraz jest operatorem w zakresie dostarczania Usługi blinkee.city. Jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Ząbkowskiej 31, 03-736 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000643112, NIP: 5272783384, REGON: 365684398. Dane kontaktowe: e-mail: contact.pl@blinkee.city.
 5. Indywidualna umowa o wypożyczenie Pojazdu - umowa zawarta między Klientem a Partnerem lub Green Electricity Sp. z o.o. na czas wypożyczenia Pojazdu, określająca wzajemne prawa i obowiązki zgodnie z treścią Regulaminu, zawierana za pośrednictwem Usługi blinkee.city w ramach Systemu blinkee.city.
 6. Blinkee.city - uruchomiony przez Green Electricity system pośrednictwa w wypożyczaniu Pojazdów, w tym oprogramowanie umożliwiające wypożyczanie Pojazdów.
 7. Aplikacja mobilna - aplikacja umożliwiająca dostęp do wypożyczenia Pojazdów, dostępna jest na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym Android, iOS.
 8. Pojazd - pojazd, który jest wyposażony w urządzenie telemetryczne i który można wypożyczyć za pośrednictwem Systemu blinkee.city. Każdy pojazd posiada swój opis w systemie i aplikacji. Zależnie od typu pojazdu mogą być stosowane różne cenniki. W systemie rozróżniane są trzy typy pojazdów:
  1. Skuter - pojazd typu motorower, dwu- lub trójkołowy wyposażony w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h,
  2. Rower - pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W. Rower w systemie blinkee.city posiada na tylnym kole zamek, zabezpieczający przed nieautoryzowanym najmem,
  3. Hulajnoga - pojazd wyposażony w silnik elektryczny umożliwiający poruszanie się jednej osobie. W strefach ograniczonej prędkości dynamika hulajnogi może zostać ograniczona, zgodnie z obowiązującymi lokalne ustaleniami i regulacjami.
 9. Klient - użytkownik Systemu blinkee.city, który zaakceptował Regulamin i dokonał rejestracji w systemie. Klientem może być również osoba fizyczną prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą.
 10. Czas wypożyczenia - czas od momentu wypożyczenia Pojazdu do jego zwrotu w sposób prawidłowy, opisany w Regulaminie.
 11. Obszar świadczenia usług (dalej: Strefa) - obszar, w którym możliwe jest wypożyczenie i zwrot Pojazdu bez dodatkowych kosztów. Granice obszaru świadczenia usług dostępne są w aplikacji mobilnej.
 12. Strefa Ograniczonej Prędkości (dalej: SOP) - obszar zielony lub o dużym natężeniu ruchu. W Strefach Ograniczonej prędkości dynamika hulajnogi może zostać ograniczona, zgodnie z obowiązującymi lokalnie regulacjami. Dodatkowo, Operator dopuszcza możliwość umieszczenia i aktualizowania listy miast z ograniczoną prędkością na stronie blinkee.city, w zakładce FAQ i wprowadzenia narzędzi sygnalizujących zbyt dużą prędkość pojazdu.
 13. Cennik - cennik usług i opłat Systemu blinkee.city stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu. Cennik dostępny na stronie internetowej www.blinkee.city/pl
 14. Partner - podmiot udostępniający Pojazd Klientowi za pomocą Systemu blinkee.city w ramach danego Terytorium. Dane Partnera dostępne są dla Klienta na stronie www.blinkee.city/pl. Partnerem (zależnie od Terytorium) może być również Green Electricity.
 15. Terytorium - obszar administracyjny określonego miasta lub Państwa w Regulaminie, na obszarze, którego Partner dostarcza pojazdy na wynajem w ramach Systemu blinkee.city.
 16. Punkty mobilności - miejsce, z którego może nastąpić wypożyczenie i w którym należy zwrócić hulajnogę. Warunki funkcjonowania punktów mobilności zostały opisane w paragrafie XI. Zasady Działania Punktów Mobilności. Operator dopuszcza możliwość umieszczenia i aktualizowania listy miast z Punktami mobilności na stronie blinkee.city, w zakładce FAQ.

III. Dane Partnerów blinkee.city

 1. Stroną Indywidualnych umów o wypożyczenie Pojazdów zawieranych za pośrednictwem Systemu blinkee.city na terenie Polski jest Green Electricity bezpośrednio lub Green Electricity działający za pośrednictwem swojego Partnera.

IV. Warunki ogólne korzystania z blinkee.city

 1. Warunkami korzystania z blinkee.city przez Klientów są:
  1. posiadanie statusu osoby fizycznej zgodnie z polskim Kodeksem Cywilnym,
  2. ukończenie 18 roku życia w przypadku skuterów oraz hulajnóg,
  3. ukończenie 13 roku życia w przypadku korzystania z rowerów, po wcześniejszym pisemnym upoważnieniu do korzystania przez rodziców lub opiekunów prawnych. Wzór upoważnienia dostępny jest pod adresem (link),
  4. w przypadku skutera - posiadanie ważnego prawa jazdy co najmniej kategorii AM lub wyższej (tj. wymagane uprawnienia do prowadzenia skuterów elektrycznych z silnikiem elektrycznym o mocy do 4 kW) lub posiadanie dowodu osobistego, jeśli ukończył 18 rok życia przed rokiem 2013 ,
  5. w przypadku skutera - lub posiadanie prawa jazdy honorowanego w Polsce, innym kraju Unii Europejskiej, Szwajcarii, Liechtensteinie, Norwegii, Islandii lub rozpoznawane jako międzynarodowe prawo jazdy w powiązaniu z państwowym prawem jazdy, o ile zezwala ono na prowadzenie pojazdu w Polsce,
  6. podanie wymaganych przy rejestracji danych osobowych,
  7. akceptacja warunków określonych w Regulaminie,
  8. podpięcie karty płatniczej umożliwiającej dokonanie płatności lub doładowanie konta metodą pre-paid
  9. warunkiem korzystania jest ponadto utrzymanie minimalnego stanu konta doładowania Klienta w momencie każdego wypożyczenia w wysokości co najmniej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) w przypadku wyboru metody płatności pre-paid.
 2. Partner wypożycza Klientowi Pojazd na warunkach określonych w Regulaminie na podstawie Indywidualnej umowy o wypożyczenie Pojazdu.
 3. Operator dopuszcza możliwość udostępnienia udogodnień dla użytkowników m.in.:
  1. grupowego wynajmu większej ilości pojazdów,
  2. zakupu abonamentu za pośrednictwem Aplikacji,
  3. organizowania akcji promocyjnych - szczegóły dotyczące upustów oraz terminu ważności są określone w aktualnym regulaminie promocji dostępnym na stronie systemu
  4. bonu grafikacyjnego - należy przez to rozumieć oferowany przez GE bon, który umożliwia doładowanie konta Klienta w postaci kwoty lub darmowych minut na przejazd. Jego przeznaczenie ustalane jest przez GE i jest ono bezzwrotne. Środki z bonów lub minuty na przejazdy wykorzystywane są w pierwszej kolejności, przed środkami wpłaconymi przez Klienta.

V. Odpowiedzialność / zobowiązania

 1. Prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność Green Electricity:
  1. Green Electricity nie jest zobligowane do dostarczania Aplikacji mobilnej dla wszystkich urządzeń mobilnych. Wspierane urządzenia działają na systemie Android oraz iOS.
  2. Green Electricity zastrzega sobie prawo do zmiany technicznych funkcji i zawartości Aplikacji mobilnej niewpływających na warunki Umowy zawartej z Klientem.
  3. Green Electricity będzie podejmować starania, aby stan techniczny Pojazdów umożliwiał właściwe z nich korzystanie, jednakże podmiotem odpowiedzialnym za stan techniczny Pojazdów jest Partner.
  4. Green Electricity - w sytuacji, gdy nie jest Partnerem nie odpowiada za szkody poniesione przez Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Indywidualnej umowy z uwagi na stan techniczny Pojazdu, jego awarię, brak naładowania lub niewystarczające naładowanie baterii.
  5. Green Electricity nie ponosi odpowiedzialności za awarię, uszkodzenia Pojazdu oraz jego wyposażenia, jeżeli przyczyna szkody nie była od niego zależna.
 2. Obowiązki Klienta:
  1. Klient jest odpowiedzialny za korzystanie z Pojazdu zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu.
  2. Klient jest jedyną osobą, która może prowadzić (kierować) Pojazd. Nie może on oddawać Pojazdu do prowadzenia (kierowania) innym osobom. Obowiązek ten nie dotyczy wynajmu grupowego, opisanego w Rozdziale IV, punkt 3a.
  3. Klient zobowiązuje się oddać Pojazd sprawny technicznie, w takim samym stanie jak w momencie wypożyczenia, z zastrzeżeniem przejawów normalnego korzystania z rzeczy. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń wynikających z naruszenia przez niego obowiązującego prawa podczas korzystania z Pojazdu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  4. Klient jest odpowiedzialny za Pojazd od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu Pojazdu zgodnie z Regulaminem, a także w przypadku pozostawienia go w miejscu niedozwolonym lub niezgodnym z przepisami prawa. W szczególności Klient zobowiązany jest podjąć odpowiednie działania celem zapobieżenia uszkodzeniom oraz kradzieży wypożyczonego Pojazdu, zaistniałe od chwili wypożyczenia Pojazdu do momentu jego zwrotu.
  5. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie, mailowo lub przez formularz zgłoszeniowy w aplikacji za pośrednictwem Green Electricity. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę Klient jest zobowiązany zakończyć przejazd i powiadomić telefonicznie Partnera lub Green Electricity.
  6. W przypadku, gdy podczas wypożyczenia Pojazd ulegnie wypadkowi, kradzieży, zapaleniu czy uszkodzeniom (w tym spowodowanym przez zwierzęta), Klient ma obowiązek natychmiast skontaktować się z odpowiednimi służbami publicznymi (Straż Pożarna, Policja itp.) oraz pracownikami Green Electricity. Policja/Straż Pożarna musi zostać poinformowana, że Pojazd uczestniczący w wypadku jest o napędzie elektrycznym.
  7. W przypadku uczestniczenia w wypadku lub kolizji Klient zobowiązany jest do udzielania niezbędnych danych osobowych związanych z prowadzonym postępowaniem przez ubezpieczyciela.
  8. Klient jest zobowiązany do poinformowania Partnera za pośrednictwem Green Electricity na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres contact.pl@blinkee.city) o wszystkich szczegółach zdarzenia w ciągu 2 dni od momentu wystąpienia zdarzenia.
  9. Zabronione jest korzystanie z Pojazdów przez osoby będące pod wpływem alkoholu, innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, silnych leków przeciwalergicznych czy innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.
  10. Zabronione jest korzystanie z Pojazdu do rajdów terenowych, skoków, sztuczek kaskaderskich, wydarzeń związanych ze sportami motorowymi, każdego rodzaju wyścigów, testów drogowych, nauki jazdy lub dla zarobkowego transportu oraz wykorzystanie Pojazdu do ciągnięcia, lub pchania czegokolwiek bez wcześniejszej zgody Green Electricity.
  11. Zabronione jest przewożenie przedmiotów lub substancji, których stan, rozmiar, kształt, lub waga mogą wpłynąć na bezpieczeństwo na drodze.
  12. Zabronione jest przewożenie substancji łatwopalnych, trujących lub innych niebezpiecznych substancji.
  13. Zabronione jest wykorzystanie Pojazdu do celów niezgodnych z prawem.
  14. Zabronione jest przewożenie dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia.
  15. Zabronione jest podróżowanie Pojazdem za granicę.
  16. Zabronione jest korzystanie z Pojazdu w sposób sprzeczny z zasadami ruchu drogowego.
  17. Wykorzystanie Pojazdu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem uprawnia Green Electricity do wypowiedzenia Umowy z Klientem, a Partnera do wypowiedzenia Indywidualnej umowy o wypożyczenie Pojazdu.
  18. Klient ponosi odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów i opłat publicznoprawnych otrzymanych przez Klienta w związku korzystaniem przez niego z Pojazdu.
  19. Zabronione jest przewożenie wypożyczonego pojazdu wykorzystując do tego celu jakikolwiek inny pojazd.
  20. Zabronione jest udostępnianie konta osobom 3
 3. W przypadku udowodnionych szkód wynikłych z niewłaściwego korzystania z Pojazdu z przyczyn leżących po stronie Klienta, Partner (bezpośrednio lub za pośrednictwem Green Electricity) ma prawo żądać od Klienta naprawienia szkody w części albo w całości stosownie do obowiązujących przepisów prawa. Wysokość szkody uzależniona jest od konkretnego zdarzenia. Poglądową wysokość szkody, za najczęściej powstałe uszkodzenia wskazuje Cennik dostępny w serwisie www.blinkee.city/pl.
 4. Klient odpowiada za szkody powstałe podczas przejazdu grupowego. Green Electricity na prawo dochodzić odszkodowania za powstałe szkody w wysokości realnej wartości zniszczeń, w przypadku przekroczenia wartości określonych w cenniku.
 5. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w Pojeździe.
 6. W przypadku kolizji z winy Klienta, w celu poprawnej realizacji wypłaty z polisy Odpowiedzialności Cywilnej (OC) Green Electricity lub Partnera, niezbędne jest wezwanie Policji na miejsce zdarzenia.

VI. Rejestracja/Zawarcie umowy

 1. Koniecznym warunkiem korzystania z Systemu blinkee.city jest rejestracja Klienta oraz pozytywna weryfikacja przez Green Electricity. Pozytywna weryfikacja przez Green Electricity jest warunkiem możliwości zawierania Indywidualnych umów wypożyczenia Pojazdów. Klient na dzień zawarcia umowy wypożyczenia zobowiązany jest posiadać ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdów.
 2. Rejestracja odbywa się przy pomocy aplikacji mobilnej dostępnej do pobrania pod adresem www.blinkee.city lub w Google Play/App Store poprzez: - uzupełnienie dostępnego tam formularza i postępowanie zgodnie z informacjami pojawiającymi się w czasie rejestracji. Dane, które należy podać w trakcie rejestracji:
  1. Imię i nazwisko
  2. Numer telefonu
  3. Data urodzenia
  4. Adres e-mail
  5. Przesłanie dokumentów tj.:
   1. W przypadku rejestracji do korzystania z rowerów przez osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, wymagane jest uzupełnienie dokumentów rejestracyjnych o upoważnienia podpisanego przez rodzica według wzoru dostępnego na stronie www.blinkee.city. Wypełnione oświadczenie należy wysłać za pośrednictwem aplikacji mobilnej;
   2. w przypadku rejestracji do korzystania ze skuterów Użytkownik udostępnia zdjęcie dokumentu upoważniającego do prowadzenia pojazdów w systemie blinkee.city.
 3. W przypadku rejestracji i autoryzacji konta za pośrednictwem kont zewnętrznych, dane które należy podać uzależnione są od wybranego sposobu autoryzacji.
 4. Jeżeli użytkownik wyrazi wolę otrzymania faktury, powinien on podać imię i nazwisko, adres e-mail, oraz, jeżeli jest przedsiębiorcą nr NIP oraz nazwę firmy w celu wystawienia i dostarczenia mu faktury.
 5. Weryfikacja i aktywacja konta następuje poprzez przesłanie skanu lub zdjęcia prawa jazdy/dowodu osobistego w systemie blinkee.city (opcja „Dokumenty”). Dokument może zostać zweryfikowany w sposób zautomatyzowany. W przypadku problemów z weryfikacją lub na żądanie Użytkownika, weryfikacja może odbywać się ręcznie przez upoważnionego pracownika.
 6. W celu ukończenia procesu rejestracji na wskazany adres e-mail zostanie wysłany link w celu potwierdzenia danych przez Klienta. Po autoryzacji linku konto zostaje zweryfikowane. Brak potwierdzenia danych, poprzez kliknięcie w link weryfikacyjny, powoduje nieukończenie procesu rejestracji, a tym samym zablokowanie konta.
 7. Niedozwolone jest przekazywanie telefonu Klienta z dostępem do Aplikacji mobilnej lub przekazanie prywatnych danych logowania (login i hasło) osobom trzecim.
 8. Warunkiem rejestracji jest podanie prawdziwych danych, akceptacja warunków określonych w Regulaminie. Administratorem danych osobowych jest Green Electricity Sp. z o.o. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z Systemu blinkee.city. Brak podania danych osobowych uniemożliwia skorzystanie z Systemu blinkee.city. Informacje na temat bezpieczeństwa danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności, pod adresem: www.blinkee.city/pl
 9. Klienci powinni informować Green Electricity (za pośrednictwem Green Electricity) na piśmie lub poprzez e-mail (contact.pl@blinkee.city) o zmianie danych (w szczególności adresu e-mail, numeru komórkowego, szczegółów płatności, utracie uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych). W przypadku braku aktualności wprowadzanych danych konto Klienta może zostać zablokowane.
 10. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na potrzeby działania Systemu blinkee.city i mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z Green Electricity wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów prawa, w celu świadczenia usługi blinkee.city oraz zawarcia i realizacji Indywidualnej umowy na wypożyczenie Pojazdu.
 11. Klient może ponadto wyrazić zgodę na przesyłanie za pomocą SMS, poczty elektronicznej lub aplikacji blinkee.city materiałów informacyjnych i marketingowych dotyczących usług świadczonych przez Green Electricity oraz podmiotów współpracujących, w tym w ramach Systemu blinkee.city, a także anonimowych ankiet przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio w Systemie blinkee.city, służących do zbierania przez Green Electricity od Klientów blinkee.city danych demograficznych i profilowych. Dane te wykorzystywane będą do badania preferencji Klientów i dostosowywania oferty Green Electricity do ich oczekiwań, jak również do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Klientów przekazywanego partnerom marketingowym Green Electricity. Otrzymywanie materiałów informacyjnych oraz ujawnienie ww. danych jest zawsze dobrowolne, a Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania materiałów informacyjnych albo ankiet.
 12. Treść poszczególnych Indywidualnych umów o wypożyczenie Pojazdów jest udostępniona wyłącznie stronom Indywidualnej umowy o wypożyczenie Pojazdu oraz Green Electricity. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, posiada dostęp do wszystkich swoich Indywidualnych umów wypożyczenia przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym. Dane Klienta dotyczące poszczególnych Indywidualnych umów wypożyczenia przechowywane są przez system informatyczny w Systemie blinkee.city. W przypadku wniesienia reklamacji dane te przechowywane są do wyczerpania procedury reklamacyjnej i ewentualnego postępowania nią wywołanego, rozpoznania roszczenia Klienta, dla celów dowodowych, nie dłuższy niż 6 lat, od dnia odpowiedzi na reklamację. W razie zgłoszenia w tym terminie (np. zadośćuczynienia, naprawienia szkody) – dane są przetwarzane w czasie ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Green Electricity/Partnera/Klienta i wykonania zapadłego w sprawie orzeczenia.
 13. Administrator danych osobowych Green Electricity zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych i nie ujawniania ich innym podmiotom, chyba że Klient wyraźnie go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisów prawa. Zobowiązanie to pozostaje w mocy po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Klienta z Green Electricity a w przypadku przetwarzania danych w celach informacyjnych i marketingowych do momentu odwołania zgody na przetwarzanie tych danych.

VII. Wypożyczenie

 1. Wypożyczenie Pojazdu tj. zawarcie Indywidualnej umowy o wypożyczenie Pojazdu jest możliwe, gdy Klient posiada aktywne konto w Systemie blinkee.city. Przez aktywny status konta rozumie się:
  1. Aktywowanie konta użytkownika na podstawie poprawnych i zweryfikowanych dokumentów dostarczonych do systemu, potwierdzających uprawnienia do prowadzenia pojazdów blinkee.city.
  2. zdefiniowanie jako formy płatności karty płatniczej z możliwością obciążenia, z której środki pobierane są automatycznie lub doładowanie konta za pośrednictwem metody Pre-paid.
 2. W celu wypożyczenia Pojazdu Klient uruchamia Aplikację mobilną i postępuje zgodnie z wyświetlanymi informacjami.
 3. Uruchomienie/aktywowanie Pojazdu jest równoznaczne z zawarciem Indywidualnej umowy o wypożyczenie Pojazdu z Partnerem.
 4. Stroną Indywidualnej umowy o wypożyczenie Pojazdu jest ten z Partnerów, który działa w Systemie blinkee.city na danym Terytorium zgodnie z Regulaminem.
 5. Przed rozpoczęciem jazdy Klient winien upewnić się, że Pojazd jest zdatny do jazdy z uwzględnieniem panujących warunków drogowych, przede wszystkim poprzez sprawdzenie stanu opon oraz hamulców. Jeśli przydatność Pojazdu do warunków drogowych nie może zostać zagwarantowana, Pojazd nie powinien zostać użyty. Zdiagnozowane uszkodzenia winny zostać zgłoszone do Green Electricity przez aplikację mobilną, mailowo na adres: contact.pl@blinkee.city przed rozpoczęciem jazdy. Za wyjątkiem uszkodzeń, które zostały już zgłoszone do Green Electricity.
 6. W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczenia jakiejkolwiek usterki Pojazdu Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do Partnera lub Green Electricity i zaparkowania Pojazdu w najbliższym dozwolonym miejscu.
 7. Wypożyczenie i korzystanie przez Klienta z niesprawnego Pojazdu może skutkować jego odpowiedzialnością za usterki lub szkody z tego wynikające.
 8. Klienci nie mogą przeprowadzać napraw lub modyfikacji Pojazdu oraz nie mają uprawnienia do dostępu do urządzeń i baterii zamontowanych w Pojeździe.
 9. Użytkownik ma obowiązek pokryć koszty usunięcia uszkodzeń pojazdów znajdujących się w Systemie blinkee.city, które wynikły z korzystania z Usług w ramach Konta Użytkownika w zakresie, w jakim przekraczają one uszkodzenia wynikające z normalnego użytkowania.
 10. W przypadku, gdy Partner zgłosi konieczność przeprowadzenia Napraw, a wniosek o tego rodzaju Naprawy zostanie zweryfikowany przez blinkee.city na podstawie uzasadnionych przesłanek, blinkee.city zastrzega sobie prawo do zrealizowania płatności z tytułu uzasadnionych kosztów tego rodzaju Napraw w imieniu Partnera, wykorzystując metodę płatności wskazaną przez Użytkownika.
 11. Rekomenduje się, aby Klient w trakcie wypożyczenia posiadał zdolny do wykonywania połączeń telefon komórkowy w celu kontaktu z Green Electricity.
 12. Na prośbę Green Electricity Klient winien podać dokładną lokalizację wypożyczonego Pojazdu w każdym momencie, aby umożliwić inspekcję Pojazdu.
 13. Klienci znajdujący się poza Obszarem świadczenia usług mogą korzystywać z pojazdów. Zwrot pojazdu poza strefą jest możliwy w odległości do 10 000 m (10 km). Opłata za pozostawienie pojazdu poza strefą jest określona w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 14. Informacje na temat braku możliwości zwrotu danego typu pojazdu poza strefą jest określona na stronie Blinkee.city, w sekcji Cennik po wybraniu danego miasta.
 15. Kufer zamontowany z tyłu Pojazdu (w skuterach) jest dostosowany wyłącznie do przewożenia lekkich przedmiotów. W celu zachowania bezpieczeństwa oraz w obawie przed zniszczeniem Pojazdu nie wolno wkładać tam żadnych ciężkich rzeczy. Maksymalna masa wkładu do kufra nie może przekraczać 3 kg. Przedmioty wkładane do kufra nie mogą powodować jego niepoprawnego zamknięcia, nie powinny również zawierać żadnych ostrych krawędzi. Green Electricity i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę przewożonych w kufrze towarów lub przedmiotów przewożonych w kufrze.
 16. Pojazd może być wypożyczony maksymalnie do 72h. Po przekroczeniu 72h, przejazd jest automatycznie kończony, a na Użytkownika nakładana jest opłata dodatkowa, zgodnie z cennikiem opłat dodatkowych.
 17. Jeśli pojazd nie porusza się od 12 godzin a wypożyczenie trwa (tryb Pauza), przejazd może zostać zakończony przez GE, a opłata zostanie naliczona zgodnie z cennikiem opisanym w Załączniku nr 1.

VIII. Rezerwacja

 1. Klienci mają prawo rezerwować dostępne Pojazdy. Opcja ta dostępna jest w Aplikacji mobilnej.
 2. Rezerwacja jest aktualna przez 15 minut. Jeśli pojazd nie zostanie wypożyczony (tj. nie zostanie zawarta Indywidualna umowa wypożyczenia) w ciągu 15 minut, rezerwacja jest anulowana, a Pojazd będzie ponownie dostępny do użytku innych Klientów.
 3. Klienci mogą anulować rezerwację w ciągu 15 minut poprzez Aplikację mobilną bez ponoszenia dodatkowych opłat.
 4. Klient może przedłużyć rezerwację w postaci płatnej pauzy, tj. przypisania pojazdu do swojego konta, bez faktycznego uruchomienia pojazdu. Opłata za płatną pauzę naliczana jest zgodnie z cennikiem.

IX. Parking

 1. Klient jest zobowiązany do parkowania Pojazdu w sposób poprawny:
  1. w przypadku skutera poprzez postawienie go na stopce centralnej, schowanie kasków w miejscu do tego przeznaczonym, zamknięcie kufra;
  2. w przypadku roweru poprzez zablokowanie zamka na tylnym kole oraz odstawienie roweru do publicznie dostępnego stojaka
  3. w przypadku hulajnogi poprzez zaparkowanie pojazdu w pozycji pionowej, opartego na stopce.
 2. Klient parkując pojazd zobowiązany jest do parkowania pojazdów zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego.
 3. Parkowanie Pojazdu możliwe jest tylko na parkingu publicznym (w tym także płatnych parkingach publicznych oznaczonych płatną strefą parkowania, tj. znakiem D-44 „Strefa parkowania”) oraz w miejscach, w których parkowanie pojazdów jest dozwolone.
 4. Parkowanie na miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych, miejscach z określonym czasem postoju, ograniczeniami dotyczącymi parkowania, miejscach parkingowych dla taksówek i prywatnych miejscach parkingowych (np. garażach, miejscach parkingowych przy supermarketach, w Punktach mobilności lub innych miejscach parkingowych specjalnego użytku) jest niedozwolone.
 5. W przypadku zaparkowania Pojazdu w sposób niezgodny z poniższym Regulaminem oraz przepisami prawa, Klient może ponosić odpowiedzialność prawną stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. W przypadku pozostawienia/zaparkowania Pojazdu w miejscu niedozwolonym i/lub nałożenia przez organy porządkowe kar i opłat z tym związanych, blinkee.city będzie dochodzić należności z tego tytułu od Klienta, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

X. Zwrot

 1. Klient jest zobowiązany do zwrócenia Pojazdu w sposób poprawny.
 2. Zwrot Pojazdu jest uważany za poprawny, jeśli:
  1. Pojazd został pozostawiony zgodnie z właściwymi przepisami regulującymi ruch Pojazdu,
  2. Pojazd został zaparkowany w miejscu dostępnym w Obszarze Drogowego, świadczenia usług wyznaczonym przez Green Electricity,
  3. W przypadku skuterów:
   1. Pojazd został postawiony na stopce centralnej,
   2. Kaski zostały zdeponowane w przeznaczonym do tego miejscu,
   3. Kufer zostały zamknięty,
   4. Skuter został zwrócony w strefie świadczenia usługi lub poza nią w granicach wyznaczonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu
  4. W przypadku rowerów:
   1. Zamek na tylnym kole roweru został zablokowany
   2. Rower został zaparkowany w publicznie dostępnym stojaku w wyznaczonej strefie parkowania oznaczonej w aplikacji literą „P” lub poza nią w granicach wyznaczonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
  5. W przypadku hulajnóg:
   1. Pojazd został zaparkowany w pozycji pionowej, oparty na stopce.
   2. Pojazd został pozostawiony w strefie lub poza nią w granicach wyznaczonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu
   3. Pojazd nie blokuje i nie utrudnia prawidłowego korzystania z ciągów komunikacyjnych przez osoby trzecie
  6. aplikacja potwierdziła poprawne zakończenie najmu po kliknięciu w przycisk „Zakończ”
  7. Zasięg sieci komórkowej jest dostępny na obszarze, gdzie pojazd został zwrócony
  8. pojazd został fizycznie wyłączony
  9. w sytuacjach wskazanych w aplikacji może być wymagane wykonanie zdjęcia pojazdu i okolicy pozostawienia pojazdu.
 3. Przedmioty należące do Partnera oraz znajdujące się w Pojeździe nie mogą zostać usunięte bądź wyrzucone przez Klienta podczas trwania i po zakończeniu wypożyczenia.
 4. Klient winien upewnić się, że po zwrocie Pojazd jest fizycznie dostępny dla innych zarejestrowanych Klientów Systemu blinkee.city (tj. nie jest zamknięty za ogrodzeniem, szlabanem, itd.) oraz nie został pozostawiony w miejscach z ograniczoną możliwością korzystania z systemu blinkee.city np. parkingi podziemne.
 5. Po wybraniu opcji Zakończenia wypożyczenia w Aplikacji mobilnej oraz gdy Pojazd został zwrócony zgodnie z powyżej opisanymi zasadami Indywidualna umowa o wypożyczenie pomiędzy stronami jest zakończona.

XI. Zasady działania Punktów Mobilności

 1. GE zastrzega sobie możliwość naliczania dodatkowych opłat za zwrot pojazdu poza punktem mobilności lub oferowania innych świadczeń, w przypadku zwrotu w punktach mobilności w określonych sytuacjach, zgodnie z cennikiem w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

XII. Czas trwania wypożyczenia

 1. Czas użytkowania Pojazdu przez Klienta jest limitowany poprzez poziom naładowania baterii wypożyczonego Pojazdu.
 2. Po uruchomieniu Pojazdu w Aplikacji mobilnej Klient może otrzymać darmowe minuty, na przygotowanie się do podróży. Ilość darmowych minut może różnić się zależnie od danego miasta i dostępna jest w cenniku dostępnym na stronie www.blinkee.city/pl.
 3. Dopóki bateria Pojazdu posiada odpowiedni poziom naładowania do jazdy (w przypadku skutera, co najmniej 20% zasięgu, co jest odpowiednikiem 10 kilometrów zasięgu; w przypadku hulajnogi, co jest odpowiednikiem 5 kilometrów zasięgu), Klient może używać lub zaprzestać korzystanie z Pojazdu. Gdy bateria Pojazdu zostanie wyczerpana, Klient winien zwrócić Pojazd zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
 4. GE nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Pojazdu, jeżeli Użytkownik rozpoczął jego użytkowanie ze stanem baterii mniejszym niż 20%.
 5. Poziom naładowania baterii jest wyświetlany na prędkościomierzu Pojazdu (skutera) i w Aplikacji mobilnej. Zależnie od rodzaju Pojazdu sygnały oznaczające wyczerpaną baterie mogą być równocześnie wyświetlane na prędkościomierzu jako ikony od wskaźnika poziomu naładowania. Aplikacja mobilna wyświetla poziom naładowania baterii w procentach lub pozostałych do przejechania kilometrach (odległości).
 6. Zarówno Partner, jak i Green Electricity nie wymienia ani nie ładuje baterii podczas trwania Indywidualnej umowy o wypożyczenie. Klient nie jest także upoważniony do fizycznego dostępu, wymiany lub ładowania baterii.

XIII. Formy płatności i opłaty

 1. W przypadku, gdy Klient podłącza do systemu pośredniczącego w płatnościach swoją kartę płatniczą. Za każdą z Indywidualnych umów wypożyczenia pobierana jest opłata bezpośrednio z karty.
 2. Klient może dokonywać płatności rekurencyjnych, post paid oraz na podstawie płatności typu One Click (opisanej w systemie płatności w aplikacji).
 3. Dostępne metody płatności to:
  1. zlecenie obciążenia karty płatniczej, z której środki będą pobierane automatycznie
  2. doładowanie konta poprzez dostępne kanały pre-paid.
 4. Akceptując niniejsze warunki Klient zgadza się, aby Green Electricity obciążył instrument płatniczy (np. kartę kredytową), które wskazane zostało przez niego w Aplikacji mobilnej w trakcie procesu rejestracji.
 5. Klient wyraża zgodę na obciążenie kart płatniczych za opłaty wynikające z opłat dodatkowych, w przypadku winy Klienta, np. utrata/zniszczenie kasku, uszkodzenie skutera, itd. 6. Akceptując powyższe Klient potwierdza również poprawność wprowadzonych w Aplikacji mobilnej danych.
 6. Green Electricity nie przetwarza żadnych danych związanych z realizacją płatności, oprócz numeru transakcji oraz imienia i nazwiska osoby zlecającej płatność.
 7. Opłata za korzystanie z Pojazdu naliczana jest za każdą rozpoczętą minutę lub za określony czas wypożyczenia.
 8. Opłaty naliczane są według stawek podanych w Cenniku. Podstawą wyliczenia opłaty jest liczba minut wypożyczenia liczona od momentu zawarcia Indywidualnej umowy o wypożyczenie Pojazdu, do czasu prawidłowego zwrotu Pojazdu i potwierdzenia zwrotu (zakończenia wypożyczenia) w Systemie blinkee.city.
 9. Klient związany jest Cennikiem obowiązującym w chwili dokonania rezerwacji Pojazdu, udostępniony w serwisie www.blinkee.city.
 10. Po zakończeniu wypożyczenia Pojazdu Klient otrzymuje informację o naliczonych opłatach za korzystanie z Pojazdu.
 11. Klient może poprzez kontakt mailowy pod adresem contact.pl@blinkee.city zawnioskować o ponowne przesłanie wystawionej wcześniej faktury.
 12. W przypadku istnienia zaległości w opłatach możliwość dokonywania rezerwacji i wypożyczenia Pojazdów zostaje wstrzymana do czasu uregulowania zaległości.
 13. Green Electricity, w ramach udzielonej przez Klienta zgody na obciążenie karty w jego imieniu płatności rekurencyjne, post paid), ma możliwość obciążenia karty w przypadku, gdy kwota wynikająca z Indywidualnej Umowy o wypożyczenie Pojazdu przekroczyła wartość środków zgromadzonych na Rachunku przedpłaconym, w przypadku jego posiadania.
 14. Green Electricity, w ramach udzielonej przez Klienta zgody na obciążenie karty w jego imieniu, ma możliwość obciążenia karty w przypadku naliczenia opłat określonych w Cenniku, wynikających z naruszenia zapisów Regulaminu. Potrącenie dokonywane jest po wcześniejszym poinformowaniu użytkownika o potrąceniu.
 15. W razie zaistnienia ujemnego stanu konta Klienta w wyniku jego niedostatecznego zasilenia i realizacji Indywidualnej umowy o wypożyczeniu Pojazdu, Klient będzie zobligowany do uregulowania zapłaty na rzecz Green Electricity lub Partnera zgodnie z postanowieniami Cennika.
 16. W przypadku nieuregulowania należności, Green Electricity lub Partner zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko Klientowi mających na celu uzyskanie zapłaty z tytułu wykonanej Umowy. GE ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie od zaległych kwot od dnia wymagalności do dnia faktycznego dokonania płatności w pełnej wysokości.
 17. Green Electricity umożliwia Klientom płacenie za usługi oferowane w ramach Systemu blinkee.city za pomocą Aplikacji mobilnej.

XIV. Ubezpieczenie

 1. Wszystkie Skutery mają wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
 2. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód spowodowanych umyślnie przez Klienta.
 3. Warunki ubezpieczenia są zgodne z ogólnymi warunkami ubezpieczenia dostarczonymi przez Ubezpieczyciela.
 4. Jeśli korzystanie z którejkolwiek z Usług spowoduje jakiekolwiek obrażenia lub szkody dla innej osoby lub mienia, Klient będzie odpowiedzialny za wszelkie konsekwencje, roszczenia, żądania, przyczyny działań, straty, zobowiązania, szkody, obrażenia, opłaty, koszty oraz wydatki, kary, opłaty prawne, wyroki sądowe, procesy sądowe lub wszelkiego rodzaju wydatki, przewidywalne lub nieprzewidywalne, znane lub nieznane. Jeśli postępowanie Klienta nałoży na GE zapłacenie roszczeń stronom trzecim, Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec GE i zgadza się wypłacić GE odszkodowanie za wszelkie straty poniesione przez GE w związku z wypłatą roszczeń osób trzecich.

XV. Reklamacje

 1. Klient może zgłosić reklamację dot. Umowy lub Indywidualnej umowy na wypożyczenie Pojazdu do Partnera lub Green Electricity w terminie 14 dni od wykonania usługi. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu można składać w formie, która umożliwia Green Electricity lub Partnerowi zapoznanie się z jej treścią. Reklamacja powinna być złożona na adres adres e-mail: contact.pl@blinkee.city
 2. Reklamacja, w celu jej prawidłowego rozpatrzenia, powinna zawierać następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu oraz adres e-mail podany w systemie podczas rejestracji,
  4. datę i godzinę przejazdu,
  5. szczegółowy opis zaistniałej sytuacji,
  6. numer identyfikujący pojazd, tj. numer rejestracyjny i/lub jego numer boczny
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Green Electricity lub Partner zwróci się z prośbą do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Reklamacje, które nie zawierają danych, pozwalających na identyfikację Klienta, Green Electricity lub Partner pozostawi bez rozpatrzenia
 5. Zgłoszenie Reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań zgodnych z Regulaminem i wszelkimi zawartymi Umowami wobec Green Electricity lub Partnera. W przypadku uznania reklamacji, poniesiony koszt w części związanej z nieprawidłowo wykonaną usługą zostanie zwrócony.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
 7. W przypadku braku porozumienia, Konsument ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Polubownym Sądem Konsumenckim, który mieści się w Warszawie przy ulicy Henryka Sienkiewicza 3 (Stały Sąd Polubowny przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej).

XVI. Procedura zgłaszania szkód

 1. Zgodnie z Regulaminem Klient zobowiązany jest zgłosić szkodę dotyczącą wypożyczonego bądź mającego być wypożyczonym Pojazdu. Zgłoszenie powinno się odbyć nie później niż 24 godziny od zaistniałej sytuacji.
 2. Zgłoszenie szkody odbywa się poprzez zgłoszenie mailowo contact.pl@blinkee.city lub poprzez aplikację mobilną.
 3. Zgłoszenie szkody, w celu jej prawidłowego przeanalizowania, powinno zawierać następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu,
  4. miejsce, datę i godzinę,
  5. zwięzły opis zdarzenia z informacją o tym, w jaki sposób doszło do powstania szkody
  6. zdjęcie dokonanych/zaistniałych uszkodzeń,
  7. numer identyfikujący pojazd, tj. numer rejestracyjny i/lub jego numer boczny
 4. Jeżeli podane w zgłoszeniu dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem zgłoszenia Green Electricity lub Partner zwróci się z prośbą do składającego zgłoszenie o jego uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Zgłoszenie Szkody nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań zgodnych z Regulaminem i wszelkimi zawartymi Umowami wobec Green Electricity lub Partnera. W przypadku uznania zgłoszenia na rzecz Klienta, poniesiony koszt w związku z nieprawidłowo wykonaną usługą zostanie zwrócony.
 6. Zgłoszenie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.

XVII. Odstąpienie od Umowy i Indywidualnej umowy o wypożyczenie Pojazdu

 1. Klient może odstąpić od Umowy zawartej z Green Electricity na podstawie przepisów prawa – bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 2. Klient może odstąpić od Umowy m.in. poprzez:
  1. przesłanie do Green Electricity na adres e-mail: contact.pl@blinkee.city; oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w formie dokumentowej,
  2. przesłanie do Green Electricity na adres pocztowy pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 3. Postanowienia dwóch poprzednich tiretów Regulaminu stosuje się odpowiednio do Indywidualnych umów o wypożyczenie Pojazdu zawieranych przez Klienta z Green Electricity.
 4. Przed uruchomieniem Pojazdu (rozumianym jako chwilą rozpoczęcia świadczenia przez Green Electricity usługi wynikającej z Indywidualnej umowy o wypożyczenie Pojazdu), Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem Aplikacji, że po spełnieniu świadczenia przez Green Electricity utraci prawo odstąpienia od Indywidualnej umowy o wypożyczenie Pojazdu.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy albo Indywidualnej umowy o wypożyczenie Pojazdu w terminie 14 dni od jej zawarcia, jest ona uważana za niezawartą. W razie odstąpienia od Umowy każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Green Electricity oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Celem uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na ewentualną ważność zrealizowanych przez Strony Indywidualnych umów o wypożyczenie Pojazdu.

XVIII. Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta

 1. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę w każdym czasie. Umowa ulegnie rozwiązaniu po upływie 14 dni, od momentu wysłania informacji o chęci rozwiązaniu Umowy na adres email: contact.pl@blinkee.city
 2. Jeżeli Klient posiada niewykorzystane środki na Rachunku przedpłaconym, nie podlegają one zwrotowi i powinny być wykorzystane w usłudze blinkee.city przed rozwiązaniem Umowy.
 3. Przed złożeniem wypowiedzenia, Klient zobowiązany jest do uzupełnienia środków na swoim Koncie Klienta do salda 0 zł. Wypowiedzenie Umowy w sytuacji, w której saldo na Koncie Klienta jest na minusie, pozostaje bez wpływu na prawo GE do dochodzenia kwoty równej nieuregulowanej przez Klienta należności za świadczone przez GE usługi.
 4. Usunięcie konta uniemożliwia ponowne założenie go na ten sam adres e-mail, wobec czego adres ten będzie przechowywany w formie zaszyfrowanej.

XIX. Postanowienia końcowe

 1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypożyczenie Pojazdu (zawarcie Indywidualnej umowy o wypożyczenie Pojazdu) są równoznaczne z oświadczeniem Klienta o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się Pojazdem, posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnieniami do poruszania się Pojazdem oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.
 2. Green Electricity zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy wyłącznie w przypadkach przewidzianych Regulaminem. W razie zaistnienia jednej z ww. okoliczności, Umowa ulegnie rozwiązaniu z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia,
 3. Green Electricity jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie lub Polityce Prywatności ze skutkiem na przyszłość. Informacja o zmianach do niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności będzie przesyłana z 14-dniowym wyprzedzeniem pocztą lub na adres e-mail podany podczas rejestracji oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej: www.blinkee.city/pl.
 4. Postanowienia o ochronie prywatności można znaleźć na stronie internetowej blinkee.city www.blinkee.city/pl w zakładce Polityka Prywatności.

Cennik usług (Załącznik nr 1 do Regulaminu)

1. System elektrycznego skutera miejskiego

1.1. Opłaty za korzystanie z systemu elektrycznego skutera miejskiego w miejscach świadczenia usług przez GE. Lista dostępnych aktualnie miejscowości znajduje się na stronie www oraz w aplikacji. W przypadku promocji w danej miejscowości informacje znajdują się na stronie www oraz w aplikacji.

Lp.

Czas trwania wypożyczenia

Opłata maksymalna (brutto)

Opłata standardowa (brutto)*

1.

Opłata startowa (za uruchomienie pojazdu)

2,50 zł

0 zł

2.

1 minuta jazdy

0,89 zł

0,69 zł

3.

1 minuta pauzy/postoju

0,09 zł

0,09 zł

4.

Maksymalna opłata całodzienna za korzystanie ze skutera. Dzień jazdy to okres od 00:00 do 23:59 jednego dnia. Pojazd można zmieniać po rozładowaniu a opłata maksymalna pozostanie bez zmian.

89 zł

69 zł

Lp.

Zdarzenie

Orientacyjna wysokość szkody

1.

Utrata/zagubienie kasku

600 zł

2.

Koszt naprawy Pojazdu w przypadku, gdy Klient prowadził Pojazd pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających

Całkowity koszt naprawy uwzględniający transport pojazdu oraz ewentualne koszty sądowe

3.

Pozostawienie otwartego bagażnika skutera w czasie pauzy lub po dokonaniu zwrotu skutera

150 zł

4.

Pozostawienie kasku poza zamkniętym bagażnikiem skutera w czasie Pauzy lub po dokonaniu Zwrotu Skutera

150 zł

5.

Opłata za pozostawienie pojazdu poza strefą

Opłata w przypadku odległości od granicy strefy:

do 0,5 km = 10 zł

od 0,5 km do 2,5 km = 50 zł

od 2,5 km do 10 km = 500 zł

powyżej 10 km = niedopuszczalne, wycena 500 zł + koszt 3 zł za km powyżej 10 km

6.

Opłata za pozostawienie pojazdu niezgodnie z przepisami

Opłata w wysokości 150 zł.

7.

Opłata za pozostawienie pojazdu na terenie prywatnym

Opłata w wysokości 150 zł.

8.

Koszt transportu Pojazdu do granic administracyjnych Obszaru świadczenia usług, w razie zakończenia wynajmu poza wyznaczonym Obszarem świadczenia usług

Opłata w przypadku odległości od granicy strefy:

do 0,5 km = 10 zł

od 0,5 km do 2,5 km = 50 zł

od 2,5 km do 10 km = 500 zł

powyżej 10 km = niedopuszczalne, wycena 500 zł + koszt 3 zł za km powyżej 10 km

9.

Wartość pojazdu

13 000 zł2. System elektrycznej hulajnogi miejskiej blinkee.city

2.1. Opłaty za korzystanie z systemu elektrycznej hulajnogi miejskiej w miejscowościach świadczenia usług przez GE. Lista dostępnych aktualnie miejscowości znajduje się na stronie www oraz w aplikacji. W przypadku promocji w danej miejscowości informacje znajdują się na stronie www oraz w aplikacji.

Lp.

Czas trwania wypożyczenia

Opłata maksymalna (brutto)

Opłata standardowa (brutto)*

1.

Opłata startowa (za uruchomienie pojazdu)

2,50 zł

0 zł

2.

1 minuta jazdy

0,79 zł

0,69 zł

3.

1 minuta pauzy/postoju

0,09 zł

0,09 zł

4.

Maksymalna opłata całodzienna za korzystanie z hulajnogi. (Dzień jazdy to okres od 00:00 do 23:59 jednego dnia).

89 zł

69 zł

Lp.

Zdarzenie

Orientacyjna wysokość szkody

1.

Koszt naprawy Pojazdu w przypadku, gdy Klient prowadził Pojazd pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających

całkowity koszt naprawy uwzględniający transport pojazdu oraz ewentualne koszty sądowe

2.

Opłata za pozostawienie pojazdu poza strefą

Opłata w przypadku odległości od granicy strefy:

do 0,5 km = 10 zł

od 0,5 km do 2,5 km = 50 zł

od 2,5 km do 10 km = 500 zł

powyżej 10 km = niedopuszczalne, wycena 500 zł + koszt 3 zł za km powyżej 10 km

3.

Opłata za pozostawienie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu innym uczestnikom ruchu

Opłata w wysokości 100 zł.

4.

Opłata za pozostawienie pojazdu na terenie prywatnym

Opłata w wysokości 100 zł.

5.

Koszt transportu Pojazdu do granic administracyjnych Obszaru świadczenia usług, w razie zakończenia wynajmu poza wyznaczonym Obszarem świadczenia usług

Opłata w przypadku odległości od granicy strefy:

do 0,5 km = 10 zł

od 0,5 km do 2,5 km = 50 zł

od 2,5 km do 10 km = 500 zł

powyżej 10 km = niedopuszczalne, wycena 500 zł + koszt 3 zł za km powyżej 10 km

6.

Wartość pojazdu

6000 zł

7.

Zakończenie przejazdu poza punktem mobilności, jeśli pojazd został wynajęty z punktu mobilności

30 zł

8.

Zakończenie przejazdu poza punktem mobilności, jeśli pojazd został wynajęty poza punktem mobilności

30 zł3. System roweru elektrycznego blinkee.city

3.1. Opłaty za korzystanie z systemu roweru elektrycznego w miejscowościach wskazany w aplikacji i na stronie www. W przypadku promocji w danej miejscowości informacje znajdują się na stronie www oraz w aplikacji.

Lp.

Czas trwania wypożyczenia

Opłata maksymalna (brutto)

Opłata standardowa (brutto)*

1.

30 minut jazdy

5 zł

4 zł

2.

1 minuta pauzy/postoju

0,09 zł

0,09 zł

3.

Maksymalna opłata całodzienna za korzystanie z roweru. Dzień jazdy to okres od 00:00 do 23:59 jednego dnia. Pojazd można zmieniać po rozładowaniu a opłata maksymalna pozostanie bez zmian.

89 zł

69 zł

4.

Wartość pojazdu

10 000 zł4. System roweru miejskiego blinkee.city

4.1. Opłaty za korzystanie z systemu roweru miejskiego w miejscowościach wskazanych w aplikacji i na stronie www. W przypadku promocji w danej miejscowości informacje znajdują się na stronie www oraz w aplikacji.

Lp.

Czas trwania wypożyczenia

Opłata maksymalna (brutto)

Opłata standardowa (brutto)*

1.

30 minut jazdy

2 zł

1 zł

2.

1 minuta pauzy/postoju

0,09 zł

0,09 zł

3.

Maksymalna opłata całodzienna za korzystanie z roweru. Dzień jazdy to okres od 00:00 do 23:59 jednego dnia. Pojazd można zmieniać po rozładowaniu a opłata maksymalna pozostanie bez zmian.

89 zł

69 zł

4.

Wartość pojazdu

3 000 zł5. Pozostałe opłaty brutto dla wszystkich typów pojazdów

Lp.

Zdarzenie

Orientacyjna wysokość szkody dla systemów roweru miejskiego, roweru elektrycznego, hulajnogi elektrycznej i skutera elektrycznego blinkee.city

1.

Zaparkowanie/zwrot Pojazdu w sposób nieprawidłowy, w niedozwolonym miejscu

100 zł za sprowadzenie pojazdu + 100 zł ewentualny koszt odholowania pojazdu przez Policję + 30 zł ewentualny koszt za pierwszą dobę postoju na parkingu policyjnym

2.

Zabrudzenie pojazdu lub elementów wyposażenia pojazdu

100 zł za pojazd

3.

Opłata za pozostawienie pojazdu poza strefą

Opłata w przypadku odległości od granicy strefy:
do 0,5 km = 10 zł
od 0,5 km do 2,5 km = 50 zł
od 2,5 km do 10 km = 500 zł
powyżej 10 km = niedopuszczalne, wycena 500 zł + koszt 3 zł za km powyżej 10 km*opłata uzależniona jest od konkretnej lokalizacji i okresu w roku