Regulamin usług transferu płatności realizowanych przez Operatorów w aplikacji blinkee.city

Słownik pojęć

Akceptant - Green Electricity sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Matuszewskiej 14, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643112, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 5272783384

DVMP - DVMP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP: 5252739345

Dzień roboczy - oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Kanały operatorskie – oznacza rozwiązania teleinformatyczne, stosowane przez Operatora, w ramach których Kupujący mogą dokonywać Płatności za Produkty, a wynikające z nich należności będą doliczane przez Operatora do należności z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz Kupującego;

Kupujący - oznacza abonenta sieci telekomunikacyjnej Operatora, na rzecz którego Operator świadczy usługi telekomunikacyjne na podstawie wiążącej Kupującego z Operatorem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, który dokonuje zakupu Produktu i z tego tytułu dokonuje Płatności;

Operator – oznacza działających w Polsce operatorów telefonii komórkowej: Polkomtel Sp. z.o.o. (Plus), T-Mobile Polska S.A. (T-Mobile), Orange Polska S.A. (Orange), P4 Sp. z o.o. (Play) oraz operatorów wirtualnych działających w ramach tych sieci;

Płatność - oznacza spełnienie przez Kupującego na rzecz Akceptanta świadczenia pieniężnego za pośrednictwem Operatora, w wykonaniu zobowiązania powstałego w stosunku pomiędzy Kupującym a Akceptantem, przy czym DVMP na mocy Umowy będzie umożliwiać Akceptantowi przyjęcie Płatności z wykorzystaniem usług transferu Płatności realizowanych przez Operatora;

Transakcja - oznacza indywidualną transakcję zakupu Produktu przez Kupującego, z tytułu której dokonywana jest Płatność;

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług transferu płatności realizowanych przez Operatorów w aplikacji blinkee.city (dalej: „Regulamin”) określa zasady świadczenia rzecz Akceptanta usług płatniczych umożliwiających Akceptantowi przyjmowanie Płatności za Produkty z wykorzystaniem usług transferu Płatności realizowanych przez Operatorów.
 2. Organizatorem umożliwiającym Akceptantowi przyjmowanie Płatności za Produkty z wykorzystaniem usług transferu Płatności realizowanych przez Operatorów, w tym w szczególności obejmujących przyjęcie Płatności należnej Akceptantowi od Operatora, przekazanie kwoty Płatności na rachunek wskazany przez Akceptanta w terminach ustalonym zgodnie z Umową, jak również przekazywanie Akceptantowi informacji zbiorczych o obsłużonych Płatnościach, jest DVMP.

§ 2. Produkty i Płatności

 1. W ramach świadczonych usług płatniczych dodana zostaje płatność ”Zapłać z Play w aplikacji blinkee.city”, który Kupujący będzie mógł wykorzystać na usługi świadczone w ramach aplikacji blinkee.city.
 2. Kupujący, będący zarejestrowanym użytkownikiem aplikacji blinkee.city ma możliwość wykupienia pakietu prepaid na kwotę nie mniejszą niż 10 zł (dziesięć złotych i zero groszy).
 3. Do zakupionego pakietu doliczona zostanie opłata operacyjna obsługi transakcji w wysokości 5 %.
 4. Kupujący, który będzie chciał doładować konto z Play będzie zobowiązany do autoryzacji na stronie zewnętrznej DVPM numerem telefonu i kodem PIN, który otrzyma za pośrednictwem wiadomości SMS.

§ 3. Reklamacje

 1. W przypadku reklamacji dotyczących Produktu, w tym dotyczące braku otrzymania Produktu, pomimo dokonania Płatności, wad Produktu bądź innych aspektów związanych z Produktem lub innych roszczeń związanych ze stosunkiem powstałym pomiędzy Kupującym a Akceptantem, będą rozpatrywane przez Akceptanta, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 14 dni od dnia skorzystania z Usługi.
 3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona pocztą elektroniczną na adres: contact.pl@blinkee.city
 4. Składający reklamację powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 5. W przypadku reklamacji dotyczącej doliczenia kwoty Płatności do rachunku Kupującego za usługi telekomunikacyjne, w zakresie niedotyczącym wad Produktu bądź braku otrzymania Produktu, reklamacja będzie rozpoznawana przez Operatora.
 6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Akceptanta. Kupujący wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 30 dni od jej otrzymania przez Akceptanta chyba, że ze względów niezależnych od Akceptanta okres ten będzie musiał zostać wydłużony. O wydłużeniu terminu Kupujący zostanie powiadomiony.
 7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Kupującemu w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Kupującym i Akceptantem.
 8. Akceptant będzie przetwarzał dane osobowe Kupującego zgłaszającego reklamację wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia reklamacyjnego w zakresie procedury reklamacyjnej i zgodnie z przepisami RODO. Składający reklamację może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Przykładowymi sposobami są:
  1. Zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Szczegółowa informacja co do procesu składania wniosku dostępna jest na stronach właściwych Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej.
  2. Zwrócenie się do Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Informację o procesie składania reklamacji i danych kontaktowych rzeczników konsumentów można uzyskać pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/rzecznicy.php
  3. Zwrócenie się do organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.
  4. Skorzystanie z informacji zawartych na platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu Unii Europejskiej, pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

§ 4. Czas obowiązywania

Usługa transferu płatności obowiązuje od 15.08.2020 r. do odwołania.

§ 5. Dane osobowe

 1. Akceptant oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych Kupujących.
 2. Akceptant powierza DVMP przetwarzanie danych osobowych Kupujących dla potrzeb realizacji Umowy, w tym w szczególności dla potrzeb obsługi Płatności i przekazywania Płatności pomiędzy Operatorami a Akceptantem i przekazywania związanych z tym informacji, w tym przekazywania numerów MSISDN Kupujących Operatorowi wraz z informacją o Produkcie i kwocie Płatności. Dla powyższych potrzeb Akceptant powierza DVMP przetwarzanie danych osobowych Kupujących w zakresie dotyczącym numeru MSISDN telefonu Kupującego, którego Kupujący użył dla potrzeb realizacji Płatności.
 3. Ponadto, dla potrzeb rozpoznawania reklamacji Kupujących, Akceptant powierza DVMP wszystkie lub niektóre z następujących danych osobowych, w zależności od faktycznego zakresu danych otrzymanych przez DVMP w związku z daną reklamacją: imię i nazwisko Kupującego, numer MSISDN, adres zamieszkania lub do korespondencji, adres e-mail.
 4. DVMP zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych przez Akceptanta danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (‘RODO’) i ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Akceptant wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych przez DVMP Digital Virgo SA z siedzibą w Warszawie oraz innym podwykonawcom DVMP zaakceptowanym przez upoważnionego przedstawiciela Akceptanta w formie elektronicznej, jak również na dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych Operatorom, ile będzie to konieczne dla celów realizacji Umowy.
 6. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych i ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych (Kupujących) o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, DVMP zobowiązuje się zapewnić wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych Kupujących spełniało wymogi przepisów prawa i chroniło prawa osób, których dane dotyczą̨, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów RODO lub zmianą, uszkodzeniem, zgubieniem bądź zniszczeniem danych osobowych.
 7. DVMP zapewni, aby przedstawiciele DVMP, którzy mają dostęp do danych osobowych, byli zobowiązani do zachowania takich danych i ich zabezpieczeń w poufności oraz byli zobowiązani do ochrony danych osobowych, w szczególności przed niepowołanym dostępem, modyfikacją, zniszczeniem lub nielegalnym ujawnieniem. Obowiązek zachowania tajemnicy musi zostać zapewniony również po ustaniu stosunku prawnego łączącego przedstawiciela DVMP z DVMP. DVMP zapewni, że osoby takie zostaną odpowiednio przeszkolone w zakresie obowiązków wynikających z RODO.
 8. DVMP zobowiązuje się nie przekazywać powierzonych przez Akceptanta danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, chyba że obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa, w którym to przypadku DVMP poinformuje Akceptanta o tym obowiązku prawnym, o ile prawo nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
 9. Dane osobowe Kupujących powierzone przez Akceptanta będą przez DVMP przetwarzane, w tym przechowywane, w okresie realizacji Umowy. Po rozwiązaniu Umowy zostaną one usunięte przez DVMP, chyba że DVMP będzie posiadała inne prawa do przetwarzania takich danych osobowych bądź dane będą przechowywane w formie nie pozwalającej DVMP ustalenie imienia i nazwiska podmiotu danych.
 10. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Akceptanta dostępne są na stronie: https://blinkee.city/pl/privacy.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Usługi dostępny jest na www.blinkee.city/pl/terms.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Usługą będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 24.08.2020. r.