Regulamin Promocji „Prepaid - Śmigaj bez obaw”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady udziału w Promocji dotyczącej otrzymania bonusów promocyjnych do pakietu minut zakupionych w ramach usługi blinkee.city.
 2. Organizatorem Promocji jest Green Electricity sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Matuszewskiej 14, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643112, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 5272783384 i kapitale zakładowym w wysokości 66 700 złotych (całkowicie wpłaconym), dalej „GE”.

§ 2. Zasady uczestnictwa

 1. W Promocji “Prepaid - ŚMIGAJ BEZ OBAW” może wziąć udział osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
  1. posiada aktywne konto w usłudze blinkee.city,
  2. zaakceptuje Regulamin Promocji oraz Regulamin usługi blinkee.city w Polsce,
  3. zakupi promocyjny pakiet pre-paid.
 2. Każda osoba, która weźmie udział w Promocji otrzyma możliwość otrzymania pakietów towarów i usług dołączonych do zakupionych pakietów minut w usłudze blinkee.city. Szczegółowa informacja o dostępnym pakiecie oraz o cenach towarów, znajduje się w aktualnej ofercie dostępnej na stronie oraz w aplikacji.
 3. W przypadku zakupu towarów, do finalnej ceny należy doliczyć koszt przesyłki. Cena przesyłki znajduje się w ofercie dostępnej na stronie oraz w aplikacji.
 4. Przed odbiorem przesyłki od kuriera Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu.
 5. Skorzystać z Promocji można w okresie od 14 kwietnia 2020 r. do odwołania.
 6. Organizator informuje, że ilość dostępnych dodatkowych towarów i usług jest ograniczona. W związku z ograniczeniem, Promocja może ulec zmianie lub skróceniu.

§ 3. Przetwarzanie danych osobowych

 1. GE jest administratorem danych osobowych uczestników Promocji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paulina Machowska, iod@blinkee.city.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez GE, wyłącznie w celach i zakresie niezbędnym do:
  1. realizacji warunków umowy wypożyczenia pojazdu, zawartej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. przeprowadzenia Promocji, w tym wysyłki bonusów promocyjnych do zakupionych pakietów minut, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Organizator będzie przechowywał Dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 5. Organizator nie będzie przekazywał Danych osobowych innym podmiotom za wyjątkiem Partnerów uczestniczących w Promocji. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi, że GE przetwarza dane osobowe niezgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 9. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne jednakże odmowa ich podania może prowadzić do wykluczenia z Promocji.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt 3. Więcej informacji na temat okresów przetwarzania danych można uzyskać u Administratora oraz Inspektora Ochrony Danych.
 11. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§ 4. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Promocji należy przesyłać na adres poczty elektronicznej contact.pl@blinkee.city. Jeśli reklamacja dotyczy jakości usług Użytkownik proszony jest o podanie numeru zamówienia.
 2. GE rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia GE zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.
 3. Reklamacji podlegają:
  1. wszelkie wady produktu
  2. omyłkowo wysłane produkty
  3. brak produktu w zamówieniu
  4. uszkodzona paczka
 4. Do czasu zakończenia postępowania konieczne jest zachowanie reklamowanego towaru.

§ 5. Procedura zwrotów oraz odstąpienia od umowy

 1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy zakupu bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych. Okres odstąpienia od umowy mija po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia dokonania zakupów.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu pakietów towarów i usług dołączonych do zakupionych pakietów minut w usłudze blinkee.city w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania pod warunkiem, że Użytkownik nie skorzystał z pakietów minut i nie używał dołączonych towarów. Wszystkie zwracane artykuły muszą być starannie zapakowane.
 3. Użytkownik pokrywa koszt transportu oraz będzie odpowiedzialny za proces zwrotu zakupionych pakietów.
 4. Po otrzymaniu zwróconych artykułów, GE sprawdza czy znajdują się one w dobrym stanie. Następnie, realizuje zwrot kwoty w tej samej formie płatności, której użyto przy zakupie i w tej samej wysokości, w której została pobrana płatność od Użytkownika.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu, w tym dotyczących reklamacji, stosuje się postanowienia Regulaminu usługi blinkee.city oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.blinkee.city/pl/terms