Regulamin Akcji „Parkuj i zbieraj złotówki”

Regulamin Akcji „Parkuj i zbieraj złotówki”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Akcji „Parkuj i zbieraj złotówki” (dalej: „Regulamin”) określa zasady udziału, w tym warunki otrzymania kodu rabatowego w ramach usługi blinkee.city.
 2. Organizatorem Akcji jest Green Electricity sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ząbkowskiej 31, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643112, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 5272783384 i kapitale zakładowym w wysokości 66 700 złotych (całkowicie wpłaconym), dalej „GE”.

§ 2. Zasady uczestnictwa

 1. W Akcji “Parkuj i zbieraj złotówki ” może wziąć udział osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki: a) ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, b) zaakceptuje Regulamin Akcji oraz Regulamin usługi binkee.city w Polsce, c) zaparkuje w miejscu oznaczonym w aplikacji blinkee.city żółtym polem z naniesionym na nim znacznikiem “P” d) kwota przejazdu zakończonego zgodnie z punktem 1c będzie wynosić min. 1 zł e) akcja jest ograniczona do konkretnych miast blinkee.city. Informacja o możliwości uzyskania kodu pojawia się przed wynajmem pojazdu. f) ograniczenie wynikające z punktu 1d nie ma zastosowania dla osób korzystających z czasowych abonamentów oraz przejazdów realizowanych na bazie pakietu minut.

 2. Każda osoba, która weźmie udziału w akcji, po spełnieniu Zasad Uczestnictwa, otrzyma doładowanie wartości konta przedpłaconego o wartości nagrody przyznawanej w danym mieście.
 3. Skorzystać z akcji można od dnia jej ogłoszenia tj. 17.09.2021 do dnia wprowadzenia zmian, jej aktualizacji, zakończenia funkcjonowania usługi.

§ 3. Przetwarzanie danych osobowych

 1. GE jest administratorem danych osobowych uczestników Akcji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez GE w celu realizacji Akcji na zasadach określonych w Informacjach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez GE, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia akcji, to jest w celu identyfikacji Uczestnika.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Organizator będzie przechowywał Dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 5. Organizator nie będzie przekazywał Danych osobowych innym podmiotom za wyjątkiem Partnerów uczestniczących w Akcji.
 6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych oraz do ich poprawiania. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania Danych osobowych należy kierować do GE.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie Danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji Uczestnika może prowadzić do wykluczenia z Akcji.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu, w tym dotyczących reklamacji, stosuje się postanowienia Regulaminu usługi blinkee.city oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.blinkee.city/pl/terms