Regulamin Akcji „Oceń apkę”

Regulamin Akcji „Oceń apkę”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Akcji „Oceń apkę” (dalej: „Regulamin”) określa zasady udziału, w tym warunki otrzymania kodu rabatowego w ramach usługi blinkee.city.
 2. Organizatorem Akcji jest Green Electricity sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ząbkowskiej 31, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643112, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 5272783384 i kapitale zakładowym w wysokości 66 700 złotych (całkowicie wpłaconym), dalej „GE”.

§ 2. Zasady uczestnictwa

 1. W Akcji “Oceń apkę” może wziąć udział osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki: a) ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, b) zaakceptuje Regulamin Akcji oraz Regulamin usługi binkee.city w Polsce, c) doda na Google Play lub AppStore ocenę aplikacji blinkee.city, wykona screenshot dodanej oceny i prześle screenshot z określeniem w którym mieście korzysta z aplikacji na adres mailowy contact.pl@blinkee.city.

 2. Każda osoba, która weźmie udziału w akcji otrzyma możliwość otrzymania, po spełnieniu Zasad Uczestnictwa, kodu na przejazdy w aplikacji blinkee.city o wartości 15 minut.
 3. Skorzystać z akcji można tylko w okresie od 05.08.2021 r, do 30.11.2021 r.
 4. Organizator informuje, że ilość kodów dostępna w akcji jest ograniczona i wynosi 1000.
 5. Środki będą ważne przez 14 dni od ich nadania.

§ 3. Przetwarzanie danych osobowych

 1. GE jest administratorem danych osobowych uczestników Akcji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez GE w celu realizacji Akcji na zasadach określonych w Informacjach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 2. GE powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paulina Machowska, iod@blinkee.city.
 3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez GE, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia akcji, to jest w celu identyfikacji Uczestnika oraz kontaktu w sprawach przyznania nagrody.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu bezpośrednim usług własnych, poprzez umożliwienie użytkownikom udziału w akcji.
 5. Organizator będzie przechowywał Dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 6. Organizator nie będzie przekazywał Danych osobowych innym podmiotom za wyjątkiem Partnerów uczestniczących w Akcji.
 7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych, ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania Danych osobowych należy kierować do GE lub IOD.
 8. Ze względu na to, iż podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. W przypadku stwierdzenia, iż GE przetwarza dane niezgodnie z wymogami rozporządzenia o ochronie danych, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może prowadzić do wykluczenia z Akcji, ze względu na brak możliwości weryfikacji Użytkownika i kontaktu z nim.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 12. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu, w tym dotyczących reklamacji, stosuje się postanowienia Regulaminu usługi blinkee.city oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.blinkee.city/pl/terms