Regulamin Akcji „Znajdź Blinkee”

Regulamin Akcji „Znajdź Blinkee”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Akcji „Znajdź Blinkee” (dalej: „Regulamin”) określa zasady udziału, w tym warunki otrzymania kodu promocyjnego w ramach usługi blinkee.city.
 2. Organizatorem Akcji jest Green Electricity sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Matuszewskiej 14, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643112, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 5272783384 i kapitale zakładowym w wysokości 66 700 złotych (całkowicie wpłaconym), dalej „GE”.

§ 2. Zasady uczestnictwa

 1. W ramach akcji “Znajdź Blinkee” użytkownik odnajduje dany pojazd blinkee.city pozostawiony na mieście, skanuje QR kod pojazdu próbując go wypożyczyć, tym samym przesyłając do nas informację o położeniu pojazdu.
 2. W Akcji “Znajdź Blinkee” może wziąć udział osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
  1. ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. zaakceptuje Regulamin Akcji oraz Regulamin usługi binkee.city w Polsce,
  3. jako pierwsza znajdzie pojazd Blinkee oraz zeskanuje jego kod QR w aplikacji blinkee.city.
 3. Akcja trwa od 10.12.2020 r do 31.01.2021 r.
 4. Każda osoba, która weźmie udziału w akcji wyraża zgodę na kontakt telefoniczny/mailowy ze strony Green Electricity w celu ustalenia położenia pojazdu, lub przyznania nagrody za odnalezienie pojazdu.
 5. Organizator informuje, że ilość kodów dostępna w akcji jest ograniczona.
 6. Osoba, która jako pierwsza odnajdzie dany pojazd Blinkee otrzyma kod promocyjny dający 20 minut jazdy w aplikacji blinkee.city.
 7. Kod zostanie nadany w ciągu 2 tygodni od momentu odebrania pojazdu w ramach akcji.
 8. Kod będzie ważny do 31 grudnia 2021 r.
 9. Pojazdy pracowników Organizatora, jego podwykonawców oraz współpracowników i partnerów biznesowych nie są brane pod uwagę. Lista numerów bocznych pojazdów do znalezienia znajduje się w Aneksie nr 1 załączonym do Regulaminu akcji.
  1. Miasta biorące udział w akcji to Katowice, Tychy, Kielce, Jelenia Góra, Białystok, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Żory, Poznań (hulajnogi), Płock, Włocławek, Kraków, Lublin, Warszawa oraz Trójmiasto.

§ 3. Przetwarzanie danych osobowych

 1. GE jest administratorem danych osobowych uczestników Akcji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez GE w celu realizacji Akcji na zasadach określonych w Informacjach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 2. GE powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paulina Machowska, iod@blinkee.city.
 3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez GE, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia akcji, to jest w celu identyfikacji Uczestnika oraz kontaktu w sprawach przyznania nagrody.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu bezpośrednim usług własnych, poprzez umożliwienie użytkownikom udziału w akcji.
 5. Organizator będzie przechowywał Dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 6. Organizator nie będzie przekazywał Danych osobowych innym podmiotom za wyjątkiem Partnerów uczestniczących w Akcji.
 7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych, ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania Danych osobowych należy kierować do GE lub IOD.
 8. Ze względu na to, iż podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. W przypadku stwierdzenia, iż GE przetwarza dane niezgodnie z wymogami rozporządzenia o ochronie danych, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może prowadzić do wykluczenia z Akcji, ze względu na brak możliwości weryfikacji Użytkownika i kontaktu z nim.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 12. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu, w tym dotyczących reklamacji, stosuje się postanowienia Regulaminu usługi blinkee.city oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.blinkee.city/pl/terms

Aneks nr 1 do Regulaminu

Lista pojazdów do znalezienia

H00235 H01879 H02424
H00180 H01693 H01479
H00255 H02077 H04385
H00444 H01427 H01572
H00684 H01136 H01998
H00502 H01565 H01578
H00520 H03199 H01765
H00254 H01588 H01990
H00420 H01946 H01004
H00870 H01727 H01978
H00706 H01518 H01146
H00972 H02202 H03415
H00572 H01708 H01841
H00911 H01854 H01759
H00343 H03054 H02245
H00350 H01698 H01706
H00284 H01839 H02272
H00676 H02261 H02032
H00163 H02125 H02056
H00660 H01031 H01903
H00195 H02159 H02735
H10416 H02388 H04487
H00276 H02284 H03419
H00368 H02064 H03806
H00551 H02521 H00171
H00527 H01562 H03434
H00351 H02298 H03724
H00479 H01499 H05607
H00670 H01657 H05540
H03631 H02516 H06411
H01351 H03205 H05758
H01648 H02593 H06397
H01270 H03280 H05825
H01263 H03751 H06259
H02909 H04224 H01238
H01781 H03958 H00635
H01451 H04563 H02351
H01931 H03293 H03325
H01537 H00267 H01959
H01274 H01431 H02308
H01449 H01114 H01455
H01135 H01352 H01096
H01901 H01798 H02372
H01372 H02440 H02459
H01100 H02415 H02464
H01160 H01601 H03177
H01847 H01746 H04434
H01983 H01496 H03772
H01282 H01116 H03717
H02053 H01590 H03494
H01349 H01766 H03885
H01313 H01284 H03807
H20340 H01686 H05802
H01421 H01944 H03760
H01830 H02303 H03953
H01324 H01412 H04561
H20380 H01605 H04169
H01210 H02473 H04260
H01093 H01945 H03663
H00882 H01587 H02857
H02105 H01757 H03806
H01390 H02214 H02468
H02330 H02216 H01572
H00235 H00255 H00520
H00254 H00911 H00343
H00350 H00284 H00676
H00660 H00276 H00368
H01274 H01565 H01518
H01412 H01605 H02473
H01945 H01587 H01757
H02424 H01479 H04385
H01238