Regulamin

1. Postanowienia ogólne i uwagi wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z usługi Blinkee, jak również zasady i warunki Indywidualnych umów o wypożyczenie Pojazdu. Blinkee umożliwia zarejestrowanemu Klientowi wypożyczenie Pojazdu za pośrednictwem Aplikacji mobilnej zainstalowanej na urządzeniu mobilnym Klienta.
 2. Usługa Blinkee świadczona jest przez firmę Green Electricity Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Erazma Ciołka 12/428, 01-402 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestrowym KRS: 0000643112, NIP: 5272783384, REGON: 365684398. Dane kontaktowe: telefon: +48 (22) 290 25 25, e-mail: contact.pl@blinkee.city.

2. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument opisujący zasady i warunki korzystania z Blinkee. Akceptacja postanowień Regulaminu i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych stanowi podstawę i warunek korzystania z Systemu Blinkee, jak również Pojazdów.
 2. Umowa – Umowa Klienta z Green Electricity dotycząca korzystania z Usługi Blinkee na terenie Polski, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia niniejszego Regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Klienta w Systemie Blinkee pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz uiszczenia Opłaty startowej zdefiniowanej w cenniku na stronie www.blinkee.city podczas procesu rejestracji Klienta.
 3. Usługa Blinkee – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na udostępnieniu przez Green Electricity Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie platformy elektronicznej, w ramach której Klienci mogą wypożyczać pojazdy a właściciele Pojazdów (Partnerzy) mogą je udostępniać do wypożyczenia przez Klientów).
 4. Green Electricity – Green Electricity Sp. z o.o. realizuje usługi związane z obsługą Blinkee oraz jest operatorem w zakresie dostarczania Usługi Blinkee. Jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Erazma Ciołka 12/428, 01-402 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000643112, NIP: 5272783384, REGON: 365684398. Dane kontaktowe: telefon: +48 (22) 290 25 25, e-mail: contact.pl@blinkee.city. Szczegółowe informacje na temat Green Electricity można znaleźć na stronie www.blinkee.city.
 5. Indywidualna umowa o wypożyczenie Pojazdu – umowa zawarta między Klientem a Green Electricity na czas wypożyczenia Pojazdu, określająca wzajemne prawa i obowiązki zgodnie z treścią Regulaminu, zawierana za pośrednictwem Usługi Blinkee w ramach Systemu Blinkee.
 6. System Blinkee – uruchomiony przez Green Electricity system pośrednictwa w wypożyczaniu Pojazdów, w tym oprogramowanie umożliwiające wypożyczanie Pojazdów.
 7. Aplikacja mobilna – aplikacja umożliwiająca dostęp do wypożyczenia Pojazdów, dostępna na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym Android, iOS oraz przez przeglądarkę internetową w telefonie..
 8. Pojazd – pojazd, który jest wyposażony w urządzenie telemetryczne i który można wypożyczyć za pośrednictwem Systemu Blinkee. Każdy pojazd posiada swój opis w systemie i aplikacji. Zależnie od typu pojazdu mogą być stosowane różne cenniki. W systemie rozróżniane są dwa typy pojazdów:
  • Skuter – dwu lub trójkołowy pojazd wyposażony w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h,
  • Rower – pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W. Rower w systemie Blinkee posiada na tylnym kole zamek, zabezpieczający przed nieautoryzowanym najmem.
 9. Klient – użytkownik Systemu Blinkee, który zaakceptował Regulamin i dokonał rejestracji.
 10. Czas wypożyczenia – czas od momentu wypożyczenia Pojazdu do jego zwrotu w prawidłowy sposób opisany w Regulaminie.
 11. Obszar świadczenia usług – obszar, w którym możliwe jest wypożyczenie i zwrot Pojazdu bez dodatkowych kosztów. Granice obszaru świadczenia usług zostały określone na stronie internetowej https://blinkee.city.
 12. Cennik – cennik usług i opłat Systemu Blinkee będący integralną częścią Umowy. Cennik dostępny na stronie internetowej https://blinkee.city.
 13. Opłata aktywacyjna – kwota wnoszona przez Klienta podczas rejestracji w Systemie Blinkee. Jej wniesienie oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu i stanowi jednocześnie pierwszą wpłatę na poczet Kwoty doładowania. Wysokość Opłaty aktywacyjnej określona jest w Cenniku.
 14. Kwota doładowania – opłata na poczet wypożyczeń wniesiona na Rachunek Green Electricity.
 15. Rachunek przedpłacony – osobiste konto Klienta w Systemie Blinkee, na którym realizowane są operacje uznania oraz obciążenia za korzystanie z usług oferowanych przez System Blinkee zgodnie z Cennikiem i Cennikiem opłat dodatkowych.
 16. Partner – podmiot udostępniający Pojazd Klientowi za pomocą Systemu Blinkee w ramach danego Terytorium. Dane Partnera (przypisanego na zasadzie wyłączności do danego Terytorium) dostępne są dla Klienta na stronie https://blinkee.city.
 17. Terytorium – obszar administracyjny określonego miasta w Regulaminie, na obszarze którego Partner dostarcza pojazdy do wynajmu w ramach Systemu Blinkee.

3. Dane Partnerów Blinkee

 1. Stroną Indywidualnych umów o wypożyczenie Pojazdów zawieranych za pośrednictwem Systemu Blinkee na wskazanym Terytorium jest Green Electricity.

4. Warunki ogólne korzystania z Blinkee

 1. Warunkami korzystania z Blinkee przez Klientów są:
  1. posiadanie statusu osoby fizycznej zgodnie z polskim Kodeksem Cywilnym,
  2. ukończenie 18 roku życia,
  3. ukończenie 13 roku życia w przypadku korzystania z rowerów, po wcześniejszym pisemnym upoważnieniu do korzystania przez rodziców. Pobierz wzór upoważnienia.
  4. posiadanie ważnego prawa jazdy co najmniej kategorii AM lub wyższej (wymagane uprawnienia do prowadzenia skuterów elektrycznych z silnikiem elektrycznym o mocy do 4 kW),
  5. posiadanie prawa jazdy honorowanego w Polsce, innym kraju Unii Europejskiej, Szwajcarii, Lichtensteinie, Norwegii, Islandii lub rozpoznawane jako międzynarodowe prawo jazdy w powiązaniu z państwowym prawem jazdy, o ile zezwala ono na prowadzenie pojazdu w Polsce,
  6. podanie wymaganych przy rejestracji danych osobowych,
  7. akceptacja warunków określonych w Regulaminie.
 2. Partner wypożycza Klientowi Pojazd na warunkach określonych w Regulaminie na podstawie Indywidualnej umowy o wypożyczenie Pojazdu.

5. Odpowiedzialność i zobowiązania

 1. Prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność Green Electricity
  1. Green Electricity nie jest zobligowane do dostarczania Aplikacji mobilnej dla wszystkich urządzeń mobilnych. Wspierane urządzenia działają na systemie Android oraz iOS.
  2. Green Electricity zastrzega sobie prawo do zmiany technicznych funkcji i zawartości Aplikacji mobilnej nie wpływających na warunki Umowy zawartej z Klientem.
  3. Green Electricity będzie podejmować starania, aby stan techniczny Pojazdów umożliwiał właściwe z nich korzystanie, jednakże podmiotem odpowiedzialnym za stan techniczny Pojazdów jest Partner.
  4. Green Electricity – w sytuacji, gdy nie jest Partnerem – nie odpowiada za szkody poniesione przez Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Indywidualnej umowy z uwagi na stan techniczny Pojazdu, jego awarię, brak naładowania lub niewystarczające naładowanie baterii.
 2. Obowiązki Klienta:
  1. Klient jest odpowiedzialny za korzystanie z Pojazdu zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu.
  2. Klient jest jedyną osobą, która może prowadzić (kierować) Pojazd. Nie może on oddawać Pojazdu do prowadzenia (kierowania) innym osobom.
  3. Klient zobowiązuje się oddać Pojazd sprawny technicznie, w takim samym stanie jak w momencie wypożyczenia, z zastrzeżeniem przejawów normalnego korzystania z rzeczy. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń wynikających z naruszenia przez niego obowiązującego prawa podczas korzystania z Pojazdu.
  4. Klient jest odpowiedzialny za Pojazd od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu Pojazdu zgodnie z Regulaminem. W szczególności, Klient zobowiązany jest podjąć odpowiednie działania celem zapobieżenia uszkodzeniom oraz kradzieży wypożyczonego Pojazdu, zaistniałe od chwili wypożyczenia Pojazdu do momentu jego zwrotu.
  5. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie, mailowo lub przez formularz zgłoszeniowy w aplikacji Partnerowi za pośrednictwem Green Electricity. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę Klient jest zobowiązany zatrzymać się i powiadomić telefonicznie Partnera za pośrednictwem Green Electricity (+48 22 290 25 25).
  6. W przypadku, gdy podczas wypożyczenia Pojazd ulegnie wypadkowi, kradzieży, pożarowi czy uszkodzeniom (w tym spowodowanym przez zwierzęta), Klient ma obowiązek natychmiast skontaktować się z odpowiednimi służbami publicznymi (Straż Pożarna, Policja itp.) oraz pracownikami Green Electricity (+48 22 290 25 25). Policja/Straż Pożarna musi zostać poinformowana, że Pojazd uczestniczący w wypadku jest o napędzie elektrycznym.
  7. Klient jest zobowiązany do poinformowania Partnera za pośrednictwem Green Electricity na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres contact.pl@blinkee.city) o wszystkich szczegółach zdarzenia w ciągu 2 dni od momentu wystąpienia zdarzenia.
  8. Pojazd posiada polisę OC.
  9. Zabronione jest korzystanie z Pojazdów przez osoby będące pod wpływem alkoholu, innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, silnych leków przeciwalergicznych czy innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.
  10. Zabronione jest korzystanie z Pojazdu do rajdów terenowych, skoków, sztuczek kaskaderskich, wydarzeń związanych ze sportami motorowymi, każdego rodzaju wyścigów, testów drogowych, nauki jazdy lub dla zarobkowego transportu oraz wykorzystanie Pojazdu dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek bez wcześniejszej zgody Green Electricity.
  11. Zabronione jest przewożenie przedmiotów lub substancji, których stan, rozmiar, kształt, lub waga mogą wpłynąć na bezpieczeństwo na drodze.
  12. Zabronione jest przewożenie substancji łatwopalnych, trujących lub innych niebezpiecznych substancji.
  13. Zabronione jest wykorzystanie Pojazdu do celów niezgodnych z prawem.
  14. Zabronione jest przewożenie dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia.
  15. Zabronione jest podróżowanie Pojazdem za granicę.
  16. Zabronione jest korzystanie z Pojazdu w sposób sprzeczny z zasadami ruchu drogowego.
  17. Wykorzystanie Pojazdu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem uprawnia Green Electricity do wypowiedzenia Umowy z Klientem, a Partnera do wypowiedzenia Indywidualnej umowy o wypożyczenie Pojazdu.
  18. Klient ponosi odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów i opłat publicznoprawnych otrzymanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego z Pojazdu.
  19. W przypadku wypadku/zdarzenia poza oznaczonym Obszarem świadczenia usługi, Klient będzie zobowiązany do naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 3. W przypadku udowodnionych szkód wynikłych z niewłaściwego korzystania z Pojazdu z przyczyn leżących po stronie Klienta, Partner (bezpośrednio lub za pośrednictwem Green Electricity) ma prawo żądać od Klienta naprawienia szkody w części albo w całości stosownie do obowiązujących przepisów prawa. Orientacyjną wysokość szkody uzależnioną od konkretnego zdarzenia poglądowo wskazuje poniższa tabela:
Lp. Zdarzenie Orientacyjna wysokość szkody
1 Utrata/zagubienie kasku 300 zł
2 Koszt naprawy blacharsko-lakierniczych oraz części zamiennych i wyposażenia, w przypadku, gdy naprawa objęta jest odpowiedzialnością Klienta. koszt usługi naprawy, ale nie więcej niż 500 zł
3 Koszt naprawy Pojazdu w przypadku, gdy Klient prowadził Pojazd pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających całkowity koszt naprawy uwzględniający transport pojazdu oraz ewentualne koszty sądowe
4 Zaparkowanie/zwrot Pojazdu w sposób nieprawidłowy, w niedozwolonym miejscu 100 zł koszt przestawienia pojazdu + koszt ewentualnego postępowania administracyjnego (mandat)
5 Koszt transportu Pojazdu do granic administracyjnych Obszaru świadczenia usług, w razie zakończenia wynajmu poza wyznaczonym Obszarem świadczenia usług 100 zł koszt transportu + naliczony czas wypożyczenia.
6 Wartość pojazdu 12 300 zł (z VAT)
*Opłata wskazana w Cenniku opłat dodatkowych pełni funkcję informacyjną i stanowi orientacyjną wysokość szkody będącej skutkiem zdarzenia.
 1. Klient odpowiada za szkody powstałe z przyczyn leżących po jego stronie w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień Regulaminu. Klient odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim na zasadach ogólnych.
 2. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w Pojeździe.
 3. W przypadku kolizji z winy Klienta, w celu poprawnej realizacji wypłaty z polisy Odpowiedzialności Cywilnej (OC) Green Electricity, niezbędne jest wezwanie Policji na miejsce zdarzenia.

6. Rejestracja/Zawarcie umowy

 1. Koniecznym warunkiem korzystania z Systemu Blinkee jest rejestracja Klienta oraz pozytywna weryfikacja przez Green Electricity. Pozytywna weryfikacja przez Green Electricity jest warunkiem możliwości zawierania Indywidualnych umów wypożyczenia Pojazdów.
 2. Rejestracja odbywa się przy pomocy aplikacji mobilnej oraz w portalu internetowym znajdującym się pod adresem https://blinkee.city poprzez:
  1. uzupełnienie dostępnego tam formularza i postępowanie zgodnie z informacjami pojawiającymi się w czasie rejestracji. Dane, które należy podać w trakcie rejestracji:
   1. E-mail
   2. Imię
   3. Nazwisko
   4. Numer telefonu
   5. Data urodzenia
 3. W następnym kroku Użytkownik udostępnia zdjęcie dokumentu upoważniającego do prowadzenia pojazdów w systemie Blinkee
 4. Opcjonalnie użytkownik może podać nr NIP oraz nazwę firmy w celu wystawienia faktury.
 5. Wniesienie Opłaty aktywacyjnej za pomocą karty płatniczej wraz z możliwością zapisania jej w celu możliwości późniejszego dokonywania płatności za korzystanie z Pojazdu bez konieczności podawania pełnych danych karty płatniczej (płatność one-click).
 6. Weryfikacja i aktywacja konta mogą nastąpić w następujące sposoby:
  1. poprzez przesłanie skanu lub zdjęcia prawa jazdy/dowodu osobistego w systemie Blinkee (opcja „Dokumenty”)
  2. osobiście w biurze Green Electricity oraz punktach potwierdzenia tożsamości wskazanych przez Green Electricity,
  3. poprzez przesłanie na e-mail: contact.pl@blinkee.city skanu/zdjęcia prawa jazdy/dowodu osobistego (obu stron).
 7. Niedozwolone jest przekazywanie telefonu Klienta z dostępem do Aplikacji mobilnej lub przekazanie prywatnych danych logowania (login i hasło) osobom trzecim.
 8. Warunkiem rejestracji jest podanie prawdziwych danych, akceptacja warunków określonych w Regulaminie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu wykonywania Umowy. Administratorem danych osobowych jest Green Electricity Sp. z o.o.. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z Systemu Blinkee. Brak podania danych osobowych uniemożliwia skorzystanie z Systemu Blinkee. Informacje na temat bezpieczeństwa danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności (https://blinkee.city/pl/polityka-prywatnosci/)
 9. Klienci powinni informować Green Electricity i Partnera (za pośrednictwem Green Electricity) na piśmie lub poprzez e-mail (contact.pl@blinkee.city) o zmianie danych (w szczególności adresu e-mail, numeru komórkowego, szczegółów płatności, utracie uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych). W przypadku braku aktualności wprowadzanych danych konto Klienta może zostać zablokowane.
 10. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na potrzeby działania Systemu Blinkee i mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z Green Electricity wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów prawa, w celu świadczenia usługi Blinkee oraz zawarcia i realizacji Indywidualnej umowy na wypożyczenie Pojazdu.
 11. Green Electricity ma prawo do wysyłania wiadomości e-mail do Klientów zawierających informacje o nowościach i prowadzonych akcjach w ramach marketingu bezpośredniego usług własnych. Klient nie otrzyma żadnych niezamówionych danych marketingowych firm zewnętrznych. Klient ma zawsze prawo do wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu jego danych osobowych w celach marketingowych.
 12. Klient może ponadto wyrazić zgodę na przesyłanie za pomocą sms, poczty elektronicznej materiałów informacyjnych dotyczących usług świadczonych przez Green Electricity, w tym w ramach Systemu Blinkee, a także anonimowych ankiet przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio w Systemie Blinkee, służących do zbierania przez Green Electricity od Klientów Blinkee danych demograficznych i profilowych. Dane te wykorzystywane będą do badania preferencji Klientów i dostosowywania oferty Green Electricity do ich oczekiwań, jak również do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Klientów przekazywanego partnerom marketingowym Green Electricity. Otrzymywanie materiałów informacyjnych oraz ujawnienie ww. danych jest zawsze dobrowolne, a Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania materiałów informacyjnych albo ankiet.
 13. Treść poszczególnych Indywidualnych umów o wypożyczenie Pojazdów jest udostępniona wyłącznie stronom Indywidualnej umowy o wypożyczenie Pojazdu oraz Green Electricity. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, posiada dostęp do wszystkich swoich Indywidualnych umów wypożyczenia przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym. Dane Klienta dotyczące poszczególnych Indywidualnych umów wypożyczenia przechowywane są przez system informatyczny w Systemie Blinkee. Jeżeli nie ma zaległości w zakresie opłat za korzystanie z Pojazdów, dane są usuwane niezwłocznie po złożeniu przez Klienta wniosku o ich usunięcie. W przypadku wniesienia reklamacji dane te przechowywane są do wyczerpania procedury reklamacyjnej i ewentualnego postępowania nią wywołanego, rozpoznania roszczenia Klienta, dla celów dowodowych, nie dłuższy niż 6 lat, od dnia odpowiedzi na reklamację. W razie zgłoszenia w tym terminie (np. zadośćuczynienia, naprawienia szkody) – dane są przetwarzane w czasie ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Green Electricity/Partnera/Klienta i wykonania zapadłego w sprawie orzeczenia.
 14. Dane osobowe są przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 15. Administrator danych osobowych – Green Electricity – zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych i nieujawniania ich innym podmiotom, chyba że Klient wyraźnie go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa. Zobowiązanie to pozostaje w mocy po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Klienta z Green Electricity.
 16. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Klientów Green Electricity używa tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer witryny www na komputerze Klienta, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Klientów i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Systemu Blinkee oraz umożliwiają sprawne świadczenie usług. Klient w każdej chwili ma możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Systemu Blinkee.

7. Wypożyczenie

 1. Wypożyczenie Pojazdu tj. zawarcie Indywidualnej umowy o wypożyczenie Pojazdu jest możliwe, gdy Klient posiada aktywne konto w Systemie Blinkee. Przez aktywny status konta rozumie się:
  1. Aktywowanie konta użytkownika na podstawie poprawnych i zweryfikowanych dokumentów dostarczonych do systemu, potwierdzających uprawnienia do prowadzenia pojazdów Blinkee.
  2. opcjonalnie zdefiniowanie jako formy płatności karty płatniczej z możliwością obciążenia, z której środki pobierane są automatycznie.
 2. W celu wypożyczenia Pojazdu Klient uruchamia Aplikację mobilną i postępuje zgodnie z wyświetlanymi informacjami.
 3. Uruchomienie/aktywowanie Pojazdu jest równoznaczne z zawarciem Indywidualnej umowy o wypożyczenie Pojazdu z Partnerem.
 4. Stroną Indywidualnej umowy o wypożyczenie Pojazdu jest ten z Partnerów, który działa w Systemie Blinkee na danym Terytorium zgodnie z Regulaminem.
 5. Przed rozpoczęciem jazdy Klient winien upewnić się, że Pojazd jest zdatny do jazdy z uwzględnieniem panujących warunków drogowych, przede wszystkim poprzez sprawdzenie stanu opon oraz hamulców. Jeśli przydatność Pojazdu do warunków drogowych nie może zostać zagwarantowana, Pojazd nie powinien zostać użyty. Widoczne uszkodzenia muszą zostać porównane z listą uszkodzeń opisanych w Aplikacji mobilnej. Nowo zdiagnozowane uszkodzenia winny zostać zgłoszone do Green Electricity przez aplikację mobilną, mailowo contact.pl@blinkee.city lub telefonicznie (tel. +48 22 290 25 25) przed rozpoczęciem jazdy. Za wyjątkiem uszkodzeń, które zostały już zgłoszone do Green Electricity. Pojazd uznaje się za wizualnie i technicznie sprawny, dopóki Klient nie zgłosi nowych uszkodzeń.
 6. W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczenia jakiejkolwiek usterki Pojazdu Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do Green Electricity i zaparkowania Pojazdu w najbliższym dozwolonym miejscu.
 7. Wypożyczenie i korzystanie przez Klienta z niesprawnego Pojazdu może skutkować jego odpowiedzialnością za usterki lub szkody z tego wynikające.
 8. Klienci nie mogą przeprowadzać napraw lub modyfikacji Pojazdu oraz nie mają dostępu do urządzeń i baterii zamontowanych w Pojeździe.
 9. Rekomenduje się, aby Klient w trakcie wypożyczenia posiadał zdolny do wykonywania połączeń telefon komórkowy w celu kontaktu z Green Electricity.
 10. Na prośbę Green Electricity Klient winien podać dokładną lokalizację wypożyczonego Pojazdu w każdym momencie, aby umożliwić inspekcję Pojazdu.
 11. Klienci znajdujący się poza Obszarem świadczenia usług mogą wykorzystywać Pojazd, jednak wówczas nie jest możliwy zwrot Pojazdu i zakończenie wypożyczenia. Zwroty muszą odbywać się w Obszarze świadczenia usługi.
 12. Kufer zamontowany z tyłu Pojazdu (w skuterach) jest dostosowany wyłącznie do przewożenia lekkich przedmiotów. W celu zachowania bezpieczeństwa oraz w obawie przed zniszczeniem Pojazdu nie wolno wkładać tam żadnych ciężkich rzeczy. Maksymalna masa wkładu do kufra nie może przekraczać 3 kg. Przedmioty wkładane do kufra nie mogą powodować jego niepoprawnego zamknięcia, nie powinny również zawierać żadnych ostrych krawędzi. Green Electricity i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę przewożonych w kufrze towarów lub przedmiotów przewożonych niezgodnie z Regulaminem.

8. Rezerwacja

 1. Klienci mają prawo rezerwować dostępne Pojazdy. Opcja ta dostępna jest w Aplikacji mobilnej.
 2. Rezerwacja jest aktualna przez 15 minut. Jeśli pojazd nie zostanie wypożyczony (tj. nie zostanie zawarta Indywidualna umowa wypożyczenia) w ciągu 15 minut, rezerwacja jest anulowana, a Pojazd będzie ponownie dostępny do użytku innych Klientów.
 3. Klienci mogą anulować rezerwacje w ciągu 15 minut poprzez Aplikację mobilną bez ponoszenia dodatkowych opłat.
 4. Klient może przedłużyć rezerwację w postaci płatnej pauzy, tj. przypisania pojazdu do swojego konta, bez faktycznego uruchomienia pojazdu. Opłata za płatną pauzę naliczana jest zgodnie z cennikiem.
 5. Pierwsza rezerwacja w ciągu jednej godziny (liczonej od zakończenia pierwszej rezerwacji) jest bezpłatna.

9. Parking

 1. Klient jest zobowiązany do parkowania Pojazdu w sposób poprawny (tj. w przypadku skutera poprzez postawienie go na stopce centralnej, schowanie kasków w miejscu do tego przeznaczonym, zamknięcie kufra; w przypadku roweru poprzez zablokowanie zamka na tylnym kole oraz odstawienie roweru do publicznie dostępnego stojaka) i zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego.
 2. Parkowanie Pojazdu możliwe jest tylko na parkingu publicznym (w tym także płatnych parkingach publicznych oznaczonych płatną strefą parkowania, tj. znakiem D-44 „Strefa parkowania”) oraz w miejscach, w których parkowanie pojazdów jest dozwolone.
 3. Parkowanie na miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych, miejscach z określonym czasem postoju, ograniczeniami dotyczącymi parkowania, miejscach parkingowych dla taksówek i prywatnych miejscach parkingowych (np. garażach, miejscach parkingowych przy supermarketach lub innych miejscach parkingowych specjalnego użytku) jest niedozwolone.
 4. W przypadku zaparkowania Pojazdu w sposób niezgodny z poniższym Regulaminem oraz przepisami prawa, Klient może ponosić odpowiedzialność prawną stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

10. Zwrot

 1. Klient jest zobowiązany do zwrócenia Pojazdu w sposób poprawny.
 2. Zwrot Pojazdu jest uważany za poprawny, jeśli:
  1. Pojazd został pozostawiony zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego,
  2. Pojazd został zaparkowany w miejscu dostępnym w Obszarze świadczenia usług wyznaczonym przez Green Electricity,
  3. W przypadku skuterów:
   1. Pojazd został postawiony na stopce centralnej,
   2. kaski zostały zdeponowane w przeznaczonym do tego miejscu,
   3. schowek i kufer zostały zamknięty,
   4. Skuter został zwrócony w strefie świadczenia usługi
  4. W przypadku rowerów:
   1. Zamek na tylnym kole roweru został zablokowany
   2. Rower został zaparkowany w publicznie dostępnym stojaku w wyznaczonej strefie parkowania oznaczonej w aplikacji literą „P”.
  5. Aplikacja potwierdziła poprawne zakończenie najmu po kliknięciu w przycisk „Zakończ”
  6. Zasięg sieci komórkowej jest dostępny na obszarze, gdzie pojazd został zwrócony.
 3. Przedmioty należące do Partnera oraz znajdujące się w Pojeździe nie mogą zostać usunięte bądź wyrzucone przez Klienta podczas trwania i po zakończeniu wypożyczenia.
 4. Klient winien upewnić się, że po zwrocie Pojazd jest fizycznie dostępny dla innych zarejestrowanych Klientów Systemu Blinkee (tj. nie jest zamknięty za ogrodzeniem, szlabanem, itd.)
 5. Po wybraniu opcji Zakończenia wypożyczenia w Aplikacji mobilnej oraz gdy Pojazd został zwrócony zgodnie z powyżej opisanymi zasadami Indywidualna umowa o wypożyczenie pomiędzy stronami jest zakończona.

11. Czas trwania wypożyczenia

 1. Czas użytkowania Pojazdu (w przypadku skutera) przez Klienta jest limitowany poprzez poziom naładowania baterii wypożyczonego Pojazdu.
 2. Po uruchomieniu Pojazdu w Aplikacji mobilnej Klient posiada 2 darmowe minuty, na przygotowanie się do podróży.
 3. Dopóki bateria Pojazdu (skutera) posiada odpowiedni poziom naładowania do jazdy (co najmniej 20% zasięgu), Klient może używać lub zaprzestać korzystanie z Pojazdu. Gdy bateria Pojazdu zostanie wyczerpana, Klient winien zwrócić Pojazd zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
 4. Poziom naładowania baterii jest wyświetlany na prędkościomierzu Pojazdu (skutera) i w Aplikacji mobilnej. Zależnie od rodzaju Pojazdu sygnały oznaczające wyczerpaną baterie mogą być równocześnie wyświetlane na prędkościomierzu jako ikony od wskaźnika poziomu naładowania. Aplikacja mobilna wyświetla poziom naładowania baterii w procentach lub pozostałych do przejechania kilometrach (odległości).
 5. Zarówno Partner, jak i Green Electricity nie wymienia ani nie ładuje baterii podczas trwania Indywidualnej umowy o wypożyczenie. Klient nie jest także upoważniony do fizycznego dostępu, wymiany lub ładowania baterii.

12. Formy płatności i opłaty

 1. Klient podłącza do systemu pośredniczącego w płatnościach swoją kartę płatniczą. Za każdą z Indywidualnych umów wypożyczenia pobierana jest opłata bezpośrednio z karty.
 2. Klient może dokonywać płatności rekurencyjnych (recurring) oraz na podstawie płatności typu One Click (opisanej w systemie płatności w aplikacji).
 3. Dostępne metody płatności to:
  1. Karty płatnicze
 4. Akceptując niniejsze warunki Klient zgadza się, aby Green Electricity obciążył instrument płatniczy (np. kartę kredytową), które wskazane zostało przez niego w Aplikacji mobilnej w trakcie procesu rejestracji.
 5. Akceptując powyższe Klient potwierdza również poprawność wprowadzonych w Aplikacji mobilnej danych.
 6. W trakcie rejestracji przez Aplikację mobilną Klient decyduje, które z oferowanych sposobów płatności chce dodać. Użytkownik może zmienić, edytować lub usunąć dodane sposoby płatności w każdej chwili w Aplikacji mobilnej. Dodatkowo Klient może zdecydować, który ze sposobów płatności chce użyć dla danej usługi w trakcie procesu płatności.
 7. Green Electricity nie przetwarza żadnych danych związanych z realizacją płatności, oprócz numeru transakcji oraz imienia i nazwiska osoby zlecającej płatność.
 8. Opłata aktywacyjna określona jest w Cenniku. Pieniądze wpłacone w ramach Opłaty aktywacyjnej zasilają Rachunek przedpłacony i są dostępne do wykorzystania jako minuty. Po wpłaceniu Opłaty aktywacyjnej Klient może otrzymać do wykorzystania minuty gratis – ilość minut określona jest w Cenniku.
 9. Otrzymane gratisowe minuty wyświetlane są jako dodatkowy stan konta (Saldo). Użytkownik nie może zawnioskować o zwrot salda konta wynikającego z gratisowych otrzymanych minut.
 10. Opłata za korzystanie z Pojazdu naliczana jest za każdą rozpoczętą minutę.
 11. Opłaty naliczane są według stawek podanych w Cenniku. Podstawą wyliczenia opłaty jest liczba minut wypożyczenia liczona od momentu zawarcia Indywidualnej umowy o wypożyczenie Pojazdu, do czasu prawidłowego zwrotu Pojazdu i potwierdzenia zwrotu (zakończenia wypożyczenia) w Systemie Blinkee.
 12. Klient związany jest Cennikiem obowiązującym w chwili dokonania rezerwacji Pojazdu, udostępnionym za pośrednictwem Systemu Blinkee.
 13. Po zakończeniu wypożyczenia Pojazdu Klient otrzymuje informację o naliczonych opłatach za korzystanie z Pojazdu.
 14. Klient może zawsze samodzielnie pobrać fakturę dostępną po zalogowaniu do Systemu Blinkee, poprzez ściągnięcie jej w postaci PDF.
 15. W przypadku istnienia zaległości w opłatach możliwość dokonywania rezerwacji i wypożyczenia Pojazdów zostaje wstrzymana do czasu uregulowania zaległości.
 16. Green Electricity, w ramach udzielonej przez Klienta zgody na obciążenie karty w jego imieniu (recurring), ma możliwość obciążenia karty w przypadku, gdy kwota wynikająca z Indywidualnej Umowy o wypożyczenie Pojazdu przekroczyła wartość środków zgromadzonych na Rachunku przedpłaconym. Green Electricity upoważniony jest wyłącznie do obciążania karty tylko w wyżej wymienionym przypadku.
 17. W razie zaistnienia ujemnego stanu Klienta w wyniku jego niedostatecznego zasilenia i realizacji Indywidualnej umowy o wypożyczeniu Pojazdu, Klient będzie zobligowany do uregulowania zapłaty na rzecz Partnera zgodnie z postanowieniami Cennika.
 18. Korzystanie z usługi systemu płatności
 19. Green Electricity umożliwia Klientom płacenie za usługi oferowane w ramach Systemu Blinkee za pomocą Aplikacji mobilnej i strony internetowej.
 20. Agent Rozliczeniowy
  SIX PAYMENT SERVICES (EUROPE) SA ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 32, 00-838 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000367560 przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000367560, posiadający NIP: 107-001-73-60, będący podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.), Dane osobowe Klienta: imię, nazwisko, login, adres e-mail, przekazywane są podmiotowi trzeciemu (Straal sp. z o.o.) w związku ze świadczeniem usług technicznej obsługi dokonywanych płatności. Przekazanie danych Straal sp. z o. o. dotyczy wyłącznie danych niezbędnych do prawidłowej obsługi dokonywanych płatności. W odniesieniu do takich danych osobowych Klientów, administratorem tych danych osobowych pozostaje Usługodawca.

13. Ubezpieczenie

 1. Wszystkie Pojazdy mają wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
 2. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód spowodowanych umyślnie przez Klienta.
 3. Warunki ubezpieczenia są zgodne z ogólnymi warunkami ubezpieczenia dostarczonymi przez Ubezpieczyciela.

14. Reklamacje

 1. Klient może zgłosić reklamację dot. Umowy lub Indywidualnej umowy na wypożyczenie Pojazdu do Partnera lub Green Electricity w każdym czasie. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu można składać w każdy sposób, który umożliwi Green Electricity lub Partnerowi zapoznanie się z jej treścią, ze szczególnym uwzględnieniem następujących form komunikacji:
  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: contact.pl@blinkee.city,
  2. pocztą na adres pocztowy Green Electricity lub Partnera
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Green Electricity lub Partner zwróci się z prośbą do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Reklamacje, które nie zawierają danych, pozwalających na identyfikację Klienta, Green Electricity lub Partner pozostawi bez rozpatrzenia.
 4. Zgłoszenie Reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Green Electricity lub Partnera.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

15. Odstąpienie od Umowy i Indywidualnej umowy o wypożyczenie Pojazdu

 1. Klient może odstąpić od Umowy zawartej z Green Electricity na podstawie przepisów prawa – bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 2. Klient może odstąpić od Umowy m.in. poprzez:
  1. przesłanie do Green Electricity na adres e-mail: contact.pl@blinkee.city oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w formie dokumentowej,
  2. przesłanie do Green Electricity na adres pocztowy pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 3. Postanowienia dwóch poprzednich tiretów Regulaminu stosuje się odpowiednio do Indywidualnych umów o wypożyczenie Pojazdu zawieranych przez Klienta z Green Electricity.
 4. Przed uruchomieniem Pojazdu (rozumianym jako chwila rozpoczęcia świadczenia przez Green Electricity usługi wynikającej z Indywidualnej umowy o wypożyczenie Pojazdu), Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem Aplikacji, że po spełnieniu świadczenia przez Green Electricity utraci prawo odstąpienia od Indywidualnej umowy o wypożyczenie Pojazdu.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy albo Indywidualnej umowy o wypożyczenie Pojazdu, jest ona uważana za niezawartą. W razie odstąpienia od Umowy każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Green Electricity oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Celem uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na ewentualną ważność zrealizowanych przez Strony Indywidualnych umów o wypożyczenie Pojazdu.

16. Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta

 1. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę w każdym czasie. Jeżeli środki na Rachunku przedpłaconym przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone na konto, z którego zostały wpłacone lub na wyraźne żądanie Klienta, inne wskazane w złożonym przez Klienta oświadczeniu.
 2. Zwracana kwota zostanie pomniejszona o niewykorzystane minuty gratisowe, reprezentowane w postaci wirtualnych złotówek.

17. Postanowienia końcowe

 1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypożyczenie Pojazdu (zawarcie Indywidualnej umowy o wypożyczenie Pojazdu) są równoznaczne z oświadczeniem Klienta o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się Pojazdem, posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnieniami do poruszania się Pojazdem oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.
 2. Green Electricity zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy wyłącznie w przypadkach przewidzianych Regulaminem. W razie zaistnienia jednej z ww. okoliczności, Umowa ulegnie rozwiązaniu z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia,
 3. Green Electricity jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie lub Polityce Prywatności ze skutkiem na przyszłość. Informacja o zmianach do niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności będzie przesyłana z 30-dniowym wyprzedzeniem pocztą lub na adres e-mail podany podczas rejestracji oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej: blinkee.city.
 4. Postanowienia o ochronie prywatności można znaleźć na stronie internetowej Blinkee w zakładce Polityka Prywatności (https://blinkee.city/pl/polityka-prywatnosci/).