Klauzula informacyjna dotycząca korespondencji za pośrednictwem formularza kontaktowego

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzeniem korespondencji elektronicznej jest Green Electricity Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Matuszewskiej 14, 03-876 Warszawa, tel.: +48 22 290 25 25, adres e-mail: contact@blinkee.city
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@blinkee.city.
 3. Podane przez Państwa dane osobowe w formularzu kontaktowym są przetwarzane w następujących celach:
  • prowadzenia korespondencji, odpowiedzi na otrzymaną od Państwa korespondencję, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenie informacji, o które Państwo proszą;
  • dalszej obsługi korespondencji z Państwem prowadzonej oraz załatwienia sprawy, z którą Państwo się do nas zwracają;
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 4. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obsłudze prowadzonej z Państwem korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Państwa dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 7. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych.
 8. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Podanie Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia z Państwem korespondencji za pomocą formularza kontaktowego.
 10. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.