Polityka prywatności obowiązująca od 1 kwietnia 2020 roku

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką, serwis WWW przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania http,
 • kod odpowiedzi http,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku, gdy przejście do strony Blinkee.city nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami, w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Ponadto Green Electricity Spółka z o.o. zbiera dane, gdy aplikacja blinkee.city jest uruchomiona na pierwszym planie (aplikacja otwarta i na ekranie) lub w tle (aplikacja otwarta, ale nie na ekranie) urządzenia mobilnego w celach:

 • centrowanie mapy na użytkowniku w celu pokazania użytkownikowi pojazdów w pobliżu jego lokalizacji
 • podczas używania przez użytkownika funkcji “znajdź mnie” na mapie
 • wysyłanie lokalizacji do ew. korelacji danych pozycji użytkownika z danymi wypożyczonego pojazdu np. w trakcie rozpoczynania lub kończenia przejazdu.

Rejestracja na stronie i aplikacji

W celu realizacji usług użytkownik musi dokonać rejestracji poprzez aplikację mobilną blinkee.city. Dostęp do formularza rejestracyjnego jest możliwy poprzez kliknięcie w przycisk „Zarejestruj”. Dane podane w trakcie rejestracji niezbędne są do realizacji usługi.

Sposób rejestracji:

 1. zakładanie nowego konta wymaga podania danych rejestracyjnych: „e-mail, hasło”
 2. następnie Użytkownik potwierdza rejestrację, poprzez otrzymanie maila weryfikującego adres e-mail i kliknięcie w link wysłany na adres podany w polu „e-mail”,
 3. system odnotowuje adres IP, datę oraz czas zapisania się do serwisu,
 4. po potwierdzeniu rejestracji i zalogowaniu się na swoje konto, użytkownik podaje następujące dane:

  • imię,
  • nazwisko,
  • numer telefonu,

  Oraz opcjonalnie dane wymagane do potwierdzenia metody płatności:
  w przypadku karty:

  • numer karty debetowej/kredytowej,
  • okres ważności karty debetowej/kredytowej,
  • kod CVV karty debetowej/kredytowej.
 5. Ponadto, użytkownik udostępnia skan/zdjęcie prawa jazdy lub dowodu osobistego poprzez opcję „Dokumenty”, w celu sprawdzenia uprawnień do poruszania się przez Użytkowników skuterem. Odczyt dokumentu jest zautomatyzowany, po czym wyodrębniane są dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, data ważności dokumentu, oraz kategoria prawa jazdy i wprowadzone automatycznie do systemu blinkee.city. W przypadku, gdy dokument nie zostanie rozpoznany, odczyt i wprowadzenie może odbywać się ręcznie przez upoważnionego pracownika.
 6. Dane osobowe znajdujące się na załączonych skanach dowodu osobistego/prawa jazdy będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 7. Opcjonalnie użytkownik może edytować opcję „dane do faktur”. W ramach wystawiania faktur zbieramy następujące dane:
  • firma,
  • kraj zamieszkania,
  • kod pocztowy,
  • miasto,
  • NIP.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas określony (10 lat) jako materiał pomocniczy, służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami oraz siecią firmy. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu oraz zarządzaniu stroną. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych o użytkownikach serwisu. Dla poszczególnych serwisów *blinkee.city/ wykorzystujemy następujące pliki Cookies:

 • _fbc – plik wykorzystywany przez Facebooka do wyświetlania, mierzenia i zwiększania trafności reklam,
 • _fbp – plik wykorzystywany przez Facebooka do zidentyfikowania przeglądarki w celu świadczenia usług reklamowych i analizy witryny,
 • _ga* – pliki powiązane z Google Universal Analytics. Służą do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanej liczby jako identyfikatora klienta. Są zawarte w każdym żądaniu strony w witrynie i służą do obliczania danych odwiedzających, sesji i kampanii dla raportów analitycznych witryn. Domyślnie wygasają po 2 latach, chociaż właściciele witryn mogą to dostosować. Głównym celem tych plików jest wydajność,
 • _gat_UA-88751404-1 - plik typu wzorca ustawiony przez Google Analytics, w którym element wzorca w nazwie zawiera unikalny numer identyfikacyjny konta lub witryny, do której się odnosi. Jest odmianą pliku _gat, który służy do ograniczania ilości danych rejestrowanych przez Google na stronach o dużym natężeniu ruchu. Głównym celem tego pliku cookie jest wydajność,
 • _gat_gtag_UA_115290388_4 – plik powiązany z Google Universal Analytics, służący do dostarczania produktów reklamowych,
 • _glc_au – plik używany przez Google AdSense do eksperymentowania ze skutecznością reklam w wyświetlanych witrynach,
 • _gid – plik, który służy do rozróżniania użytkowników zapisanych przez usługę śledzenia stron internetowych Google Analytics,
 • _hjincludedInSample – plik powiązany z funkcjami i usługami analizy internetowej firmy Hot Jar. W unikalny sposób identyfikuje użytkownika podczas pojedynczej sesji przeglądarki i wskazuje, że jest on uwzględniony w próbie odbiorców. Głównym celem tego pliku jest wydajność,
 • _hjid – plik ustawiany, gdy klient po raz pierwszy odwiedza stronę ze skryptem Hotjar. Służy do przechowywania losowego identyfikatora użytkownika, unikalnego dla tej witryny w przeglądarce. Gwarantuje to, że zachowanie podczas kolejnych wizyt w tej samej witrynie zostanie przypisane do tego samego identyfikatora użytkownika. Głównym celem tego pliku jest wydajność,
 • grav-site-f82fd17 – plik wykorzystywany do obliczania ilości użytkowników odwiedzających witrynę.

Odnośniki do innych stron

Serwis *blinkee.city/ zawiera odnośniki do innych stron WWW, należących do firm zewnętrznych. Green Electricity Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów Green Electricity Sp. z o.o.

Informacja dotycząca przetwarzania przez Green Electricity Sp. z o. o. danych osobowych użytkowników pojazdów elektrycznych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, pragniemy przekazać Pani/Panu następujące informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

I. Administrator danych osobowych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Green Electricity Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Ząbkowska 31, 03-736 Warszawa.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paulina Gogolewska, adres e-mail: iod@blinkee.city.

II. Cele i podstawy przetwarzania danych

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 • realizacji warunków umowy wypożyczenia pojazdu, zawartej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), dotyczących m. in. wykonania umowy, wystawiania faktur;
 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym: w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z realizacją przepisów prawa lub zawartą umową, na potrzeby administracji wewnętrznej;
 • przesyłania za pomocą SMS i poczty elektronicznej materiałów informacyjnych i marketingowych dotyczących usług świadczonych przez Administratora oraz podmiotów współpracujących, a także anonimowych ankiet służących do zbierania danych demograficznych i profilowych, na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

III. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi na podstawie stosownych umów w zakresie: informatycznym, prawnym, doradczym, ubezpieczeniowym i operatorzy płatności, bramek sms i e-mail , oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy i organy państwowe.

IV. Okresy przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których są przetwarzane, a następnie przez okres niezbędny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Po usunięciu konta użytkownika, jego dane osobowe będą przechowywane na wypadek konieczności dochodzenia roszczeń z mandatu karnego, związanego z odbytymi przez użytkownika przejazdami. Okres przechowywania, w którym dane osobowe będą nam niezbędne, wynosi 1 rok od ostatniego przejazdu, gdyż po tym czasie ustaje karalność wykroczenia. Okres ten może zostać wydłużony o 2 lata w sytuacji, gdyby w tym czasie zostało wszczęte postępowanie sądowe.

Dane pozyskane w celach marketingowych są usuwane w ciągu dwóch tygodni od usunięcia konta użytkownika.

Ze względu na to, że konto użytkownika nie może zostać założone ponownie na ten sam adres e-mail, będzie on przechowywane po usunięciu konta w formie zaszyfrowanej, co stanowi uzasadniony interes Administratora.

V. Prawa osób fizycznych

Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan:

 • prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przez jej cofnięciem,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W celu realizacji swoich praw, prosimy skierować żądanie pod adres e-mail: iod@blinkee.city.

VI. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie ciążącego na administratorze obowiązku prawnego oraz realizacji zadań publicznych, podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia lub realizacji umowy, a także na podstawie zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy/wysyłania materiałów informacyjnych i reklamowych.

VII. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz informacja o profilowaniu

Green Electricity nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych o użytkownikach serwisu.