Polityka prywatności

Informacje wstępne

Administratorem zbieranych danych jest Green Electricity Spółka z o.o., z siedzibą przy ul. Matuszewskiej 14, 03-876 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem rejestrowym KRS 0000643112, NIP 5272783384, REGON: 365684398. Dane kontaktowe: telefon: +48 (22) 290 25 25, e-mail: contact.pl@blinkee.city.

Green Electricity Sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *blinkee.city. Dane gromadzone w logach, są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania oraz zarządzania serwisem Blinkee.city.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką, serwis WWW przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania http,
 • kod odpowiedzi http,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku, gdy przejście do strony Blinkee.city nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami, w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Rejestracja na stronie i aplikacji

W domenie *blinkee.city lub aplikacji blinkee.city, w celu realizacji usług użytkownik musi dokonać rejestracji. Dostęp do formularza rejestracyjnego jest możliwy poprzez kliknięcie w przycisk „Zarejestruj”. Dane podane w trakcie rejestracji niezbędne są do realizacji usługi.

Sposób rejestracji:

 1. poprzez kliknięcie w przycisk „Nie mam jeszcze konta, utwórz nowe” użytkownik przechodzi do formularza podania danych rejestracyjnych: „Email, hasło”
 2. następnie Użytkownik potwierdza rejestrację, poprzez otrzymanie maila weryfikującego adres e-mail i kliknięcie w link wysłany na adres podany w polu „Email”,
 3. system odnotowuje adres IP, datę oraz czas zapisania się do serwisu,
 4. po potwierdzeniu rejestracji i zalogowaniu się na swoje konto, użytkownik podaje następujące dane:
 • imię,
 • nazwisko,
 • numer telefonu,
 • kod pocztowy,
 • miasto,
 • ulica,
 • numer domu/mieszkania,
 • numer karty debetowej/kredytowej,
 • okres ważności karty debetowej/kredytowej,
 • kod CCV karty debetowej/kredytowej.
 1. Ponadto, użytkownik udostępnia skan/zdjęcie prawa jazdy lub dowodu osobistego poprzez opcję „Dokumenty”, w celu spełnienia wymogów prawnych w zakresie zapewnienia rozliczalności Użytkowników wykorzystujących udostępniane pojazdy
 2. Opcjonalnie użytkownik może edytować opcję „dane do faktur”. W ramach wystawiania faktur zbieramy następujące dane:
 • nazwa firmy,
 • kraj zamieszkania,
 • kod pocztowy,
 • miasto,
 • NIP.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy, służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami oraz siecią firmy. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu oraz zarządzaniu stroną. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych i o użytkownikach serwisu. Dla poszczególnych serwisów *blinkee.city/ wykorzystujemy następujące pliki Cookies:

_ga oraz _gat – plik do wykorzystywania na platformie Google Analytics cookie, w celu monitorowania sposobów przeglądania stron *blinkee.city/ przez Użytkowników.

Odnośniki do innych stron

Serwis *blinkee.city/ zawiera odnośniki do innych stron WWW, należących do firm zewnętrznych. Green Electricity Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów Green Electricity Sp. z o.o.

Informacja dotycząca przetwarzania przez Green Electricity Sp. z o. o. danych osobowych użytkowników pojazdów elektrycznych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, pragniemy przekazać Pani/Panu następujące informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

I. Administrator danych osobowych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Green Electricity Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Matuszewskiej 14, 03-872 Warszawa.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paulina Machowska, adres e-mail: iod@blinkee.city.

II. Cele i podstawy przetwarzania danych

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 • przesyłania za pomocą SMS i poczty elektronicznej materiałów informacyjnych i marketingowych dotyczących usług świadczonych przez Administratora oraz podmiotów współpracujących, a także anonimowych ankiet służących do zbierania danych demograficznych i profilowych, na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • realizacji warunków umowy wypożyczenia pojazdu, zawartej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), dotyczących m. in. wykonania umowy, wystawiania faktur;
 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym: w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z realizacją przepisów prawa lub zawartą umową, na potrzeby administracji wewnętrznej.

III. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy i organy państwowe.

IV. Okresy przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których są przetwarzane, a następnie przez okres niezbędny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Po usunięciu konta użytkownika, jego dane osobowe będą przechowywane na wypadek konieczności dochodzenia roszczeń z mandatu karnego, związanego z odbytymi przez użytkownika przejazdami. Okres przechowywania, w którym dane osobowe będą nam niezbędne, wynosi 1 rok od ostatniego przejazdu, gdyż po tym czasie ustaje karalność wykroczenia. Okres ten może zostać wydłużony o 2 lata w sytuacji, gdyby w tym czasie zostało wszczęte postępowanie sądowe.

Dane pozyskane w celach marketingowych są usuwane w ciągu dwóch tygodni od usunięcia konta użytkownika.

Ze względu na to, że konto użytkownika nie może zostać założone ponownie na ten sam adres e-mail, będzie on przechowywane po usunięciu konta w formie zaszyfrowanej, co stanowi uzasadniony interes Administratora.

V. Prawa osób fizycznych

Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan:

 • prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przez jej cofnięciem,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W celu realizacji swoich praw prosimy skierować żądanie pod adres e-mail: iod@blinkee.city.

VI. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie ciążącego na administratorze obowiązku prawnego oraz realizacji zadań publicznych, podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia lub realizacji umowy, a także na podstawie zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy/wysyłania materiałów informacyjnych i reklamowych.

VII. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz informacja o profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa. Dane te nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych o użytkownikach serwisu.