Zmiany w Regulaminie oraz Polityce Prywatności obowiązujące od 1 kwietnia 2020

Cały czas ulepszamy naszą usługę i w nowym sezonie wprowadzamy kilka zmian w Regulaminie i Polityce Prywatności blinkee.city.

Czego dotyczą zmiany w Regulaminie?

● Zwrotu pojazdu - w sytuacjach wskazanych w aplikacji może być wymagane wykonanie zdjęcia pojazdu i okolicy pozostawienia pojazdu (IV. Warunki ogólne korzystania z usługi blinkee.city); ● Rozszerzenia usługi o możliwość udostępnienia udogodnień dla użytkowników, w tym m.in.: wynajmu grupowego, organizowania akcji promocyjnych (IV. Warunki ogólne korzystania z usługi blinkee.city); ● Rozszerzenia usługi doładowania konta o dodatkowe formy płatności (IV. Warunki ogólne korzystania z usługi blinkee.city); ● Zmiany opłaty aktywacyjnej dla nowych użytkowników, która będzie wynosić 10 zł. Użytkownicy będą mogli wykorzystać kwotę na przejazdy (IV. Warunki ogólne korzystania z usługi blinkee.city); ● Ujednolicenie cennika usług (Cennik); ● Zmiany opłaty za pozostawienie pojazdu poza strefą (Cennik).

Czego dotyczy zmiana w Polityce Prywatności?

● Informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartych w skanach dokumentów w sposób zautomatyzowany.

Zapoznaj się z nowym Regulaminem, cennikiem i Polityką Prywatności tutaj -> https://blinkee.city/pl/terms

EN What are the changes in the Regulations?

● Return of the vehicle - in situations indicated in the application, you may be required to take a photo of the vehicle and the area where the vehicle is left (IV. General terms and conditions for using the blinkee.city service); ● Extending the service with the possibility of providing facilities for users, including, among others: group rental, organizing promotional campaigns (IV. General terms and conditions of using the blinkee.city service); ● Extensions to the service of topping up the account with additional forms of payment (IV. General Terms and Conditions for using the blinkee.city service); ● Changes in the activation fee for new users, which will be 10 PLN. Users will be able to use the amount for travel (IV. General terms and conditions of using the blinkee.city service); ● Unification of the service price list (Price List); ● Changes in the fee for leaving the vehicle outside the zone (Price list).

What is the change in the Privacy Policy?

● Information about the processing of personal data contained in document scans in an automated manner.

Read the new Regulations, Price List and Privacy Policy here -> https://blinkee.city/pl/terms .

01-04-2020

Pozostałe aktualności