Szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek a Blinkee Szolgáltatások igénybevételére, valamint a Blinkee járművek bérletére

 1. Általános rendelkezések

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek a Blinkee Szolgáltatások felhasználásának feltételeit, valamint a bérleti szerződésekre vonatkozó rendelkezéseket és feltételeket határozzák meg. A Blinkee lehetővé teszi a regisztrált Ügyfelei számára, hogy az Ügyfél mobil eszközére telepített mobilalkalmazás révén Járművet béreljenek.

 2. A Blinkee Szolgáltatásokat a Blinkee.city Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1116 Budapest, Építész utca 26., Fővárosi Törvényszéken 01-09-322040 számon bejegyzett társaság, magyar adószáma: 26285166-2-43., statisztikai számjele: 26285166-7739-113-01.) teljesíti (továbbiakban: Blinkee.city).

 1. Fogalom-meghatározások

 1. Általános Szerződési Feltételek – jelen dokumentum, amely a Blinkee Szolgáltatások felhasználására vonatkozó rendelkezéseket és feltételeket határozza meg. E rendelkezések elfogadása, valamint a jelen szerződésben foglalt feltételek betartása a Blinkee Rendszer és a Járművek használatának alapvető feltétele. A Blinkee Szolgáltatás igénybevételével az Általános Szerződési Feltételek az Ügyfél által elfogadásra kerül.

 2. Szerződés – az Ügyfél és a Blinkee.city között a Blinkee Szolgáltatás Blinkee.city Szolgáltatási Területén érvényes Általános Szerződési Feltételek, valamint az Ügyfél mobil eszközére telepített mobilalkalmazás révén a Jármű bérletére irányuló jogviszony tekintetében létrejött szerződés, amely rögzíti a felek jogait és kötelezettségeit. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szerződés a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott rendelkezéseket magában foglaló tartalommal az Ügyfél Blinkee Rendszerben történő regisztrációjakor automatikusan megkötésre kerül, feltéve, hogy az Ügyfél kijelenti annak elfogadását. Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásának hiányában a felek között szerződéses jogviszony nem jöhet létre.

 3. Blinkee.city – egy adott Járművet a Szolgáltatási Területen a Blinkee Rendszert használó Ügyfél rendelkezésére bocsátó személy, akivel az Ügyfél Bérleti Szerződést kötött.

 4. Ügyfél – a Blinkee Rendszer felhasználója, bérlője, aki elfogadta az Általános Szerződési Feltételeket és végrehajtotta a regisztrációt, továbbá a Blinkee.city-vel a Jármű bérlésére vonatkozóan szerződéses jogviszonyt létesítő személy.

 5. Felek – Ügyfél és Blinkee.city együttesen történő megnevezése.

 6. Blinkee Szolgáltatás – az Ügyfél által saját mobil eszközén Mobil Alkalmazás használatával Blinkee.city-től Jármű bérbeadására irányuló szolgáltatás.

 7. Blinkee Rendszer –Járművek bérlésének közvetítésére bevezetett nemzetközi rendszer, ideértve a Járművek bérlését lehetővé tevő szoftvert is. A Blinkee rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatásokat a Green Electricity Sp.z o.o nyújtja (továbbiakban: Green Electricity), melynek székhelye ul. Erazma Ciołka 12/428, 01-402 Warsaw, és amely a Varsó Fővárosi Kerületi Bíróság által vezetett Nemzeti Cégjegyzék 12. Elektronikus Fejezetében (KRS) 0000643112 KRS számon bejegyzett cég (lengyel adószáma: (NIP) 5272783384, lengyel statisztikai száma (REGON): 365684398).

 8. Mobil Alkalmazás – olyan Android és iOS operációs rendszerekkel működő, illetve mobil Internet böngészővel rendelkező mobil eszközökön elérhető alkalmazás, amely hozzáférést biztosít Járművek bérléséhez.

 9. Jármű – a Blinkee Rendszeren keresztül bérelhető kétkerekű segédmotoros kerékpár (L1e kategória), amely fel van szerelve távmérésre alkalmas készülékkel. A jármű tartalmazhat további kiegészítőket is, úgymint: töltő és telefontartó, csomagtartó doboz, bukósisak.

 10. Bérleti Időszak – a Jármű bérlet időszaka, amíg a szerződéses rendelkezéseknek megfelelő módon vissza nem adják a Járművet a Blinkee.city részére és ez a Blinkee Rendszerben az Ügyfél részére visszaigazolásra kerül.

 11. Szolgáltatási Terület az a földrajzi terület, amelynek határain belül a járművet bérelni és szabályszerűen visszaadni lehet. A Szolgáltatási Terület mindenkori kiterjedését ábrázoló térkép a www.blinkee.city/hu weboldalon kerül közzétételre.

 12. Árlista – a Blinkee Szolgáltatások igénybevételének a díjait tartalmazza, amely az alábbi oldalon érhető el: www.blinkee.city/hu

 13. Bérleti Díj – a Bérleti Időszak alatt a www.blinkee.city/hu weboldalon meghatározott egységár figyelembe vételével kerül meghatározásra. A Bérleti Díj elszámolására egységnyi díj/perc alapon kerül sor.

 14. Várakozási díj – Parkolásnál érvényes díj, melynek elszámolása díj/perc alapon történik a várakozási funkció elindításával.

 15. Ügyfél Fiók – az ügyfél személyes fiókja, a regisztrációkor jön létre és a személyes, valamint a fizetési adatokat tartalmazza.

 1. A Blinkee Szolgáltatás használatának általános feltételei

 1. A Blinkee Szolgáltatás igénybevételére kizárólagosan érvényesen létrejött és hatályos Bérleti Szerződés alapján lehetséges. A Bérleti Szerződés megkötésére az a személy jogosult, aki a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismerte el.

 2. A Blinkee Szolgáltatás igénybevételére az az Ügyfél jogosult, aki az alábbiaknak együttesen megfelel:

 • természetes személy Ügyfél legalább AM, vagy magasabb kategóriájú, érvényes gépjárművezetői engedéllyel (4 kW teljesítményű elektromotorral felszerelt elektromos robogó vezetéséhez szükséges engedély) rendelkezik a használat teljes időtartama alatt;

 • 16. életévet betöltött természetes személy, aki az érvényes vezetői engedélyét a Bérleti Szerződés megkötését legalább 6 hónappal megelőzően szerezte;

 • Magyarországon, más Európai Uniós tagállamban, Svájcban, Lichtensteinben, Norvégiában, Izlandon elfogadott, vagy olyan nemzetközi gépjárművezetői engedéllyel rendelkezik (az egyes országokra érvényes gépjárművezetői engedéllyel szemben), amely lehetővé teszi a járművezetést Magyarországon;

 • a regisztráció során kért személyes adatokat megadta;

 • a Szerződést és az Általános Szerződési Feltételeket megismerte és azokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadta el.

 1. A Blinkee.city minden 16. életévét betöltött természetes személy esetében a Blinkee Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéseket a Ptk. 2:12. § (2) bekezdés b) szerinti, a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződésnek tekinti, amelynek megkötésére a korlátozottan cselekvőképes kiskorú törvényes képviselőjének hozzájárulása nélkül jogosult.

 2. A Blinkee.city a Szerződés, ideértve az Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket is, szerint adja bérbe a Járművet az Ügyfélnek.

 1. Jogok és kötelezettségek

 1. Blinkee-city-re vonatkozó rendelkezések:

  1. A Blinkee.city a Green Electricity által nem köteles Mobil Alkalmazást biztosítani minden mobil eszközre. A támogatott készülékek Android és iOS rendszerekkel működnek.

  2. A Blinkee.city a Green Electricity által fenntartja a jogot a Mobil Alkalmazás funkcióinak és tartalmának műszaki módosításaira, nem befolyásolva az Ügyféllel már megkötött Szerződés rendelkezéseit.

  3. A Blinkee.city erőfeszítéseket tesz, hogy a Járművek műszaki állapota lehetővé tegye azok rendeltetésszerű használatát.

  4. Blinkee.city kizárja felelősségét az ellenőrzési körén kívül eső, a Szerződés megkötésekor, a Bérleti Időszak kezdetekor előre nem látható körülmények által okozott károkért. Blinkee.city felelőssége kizárólag a közvetlen károkra terjed ki és Blinkee.city semmilyen esetben sem kötelezhető a következmény károk, elmaradt vagyoni előnyök megtérítésére. Továbbá Blinkee.city semmilyen olyan az Ügyfél Jármű csomagtartójában vagy a Járművön bárhol máshol a Bérleti Időszak alatti használat során elhelyezett vagyontárgyaiban bekövetkező károkért nem tartozik felelősséggel, beleértve azon károkat is amelyek abból erednek, hogy az Ügyfél a Jármű használatba vétele előtt nem győződött meg arról, hogy a Jármű ép, sérülésmentes és alkalmas-e az adott vagyontárgy elhelyezésére vagy sem.

  5. Blinkee.city a Mobil Alkalmazás és a www.blinkee.city/hu weboldal technikai zavarai, az adatforgalom megszakadása, harmadik személyek általi manipulációja, a Mobil Alkalmazás és a weboldal elérhető tartalmainak hibája, hiányossága okán felmerülő bármely károkért kizárólag akkor felelős, ha azok Blinkee.city szándékos magatartásának eredményei.

 1. Ügyfélre vonatkozó rendelkezések:

  1. Az Ügyfél felelős a Jármű irányadó jogszabályoknak megfelelő, rendeltetésszerű és a Szerződésben, ideértve a jelen Általános Szerződési Feltételekkel összhangban történő használatáért.

  2. A Járművet kizárólag maga az Ügyfél vezetheti. A Jármű vezetését nem adhatja át más személynek. Amennyiben az Ügyfél a Járművet jelen rendelkezéseket megszegve bármely harmadik személy részére átadja, úgy a harmadik személy magatartásáért, mint sajátjáért felel Blinkee.city felé, és teljes egészében köteles helytállni a harmadik személy helyett, ugyancsak egyetemlegesen felel a harmadik személy által Blinkee.city-től független személyek részére okozott jogsértésekért, illetve károkért, valamint minden egyéb jogkövetkezményekért.

  3. Az Ügyfél kötelezi magát arra, hogy – a Jármű rendeltetésszerű használatára vonatkozó szabályokra is tekintettel – a bérbevétel időpontjában fennálló, annak megfelelő, üzemképes és sérülésmentes műszaki állapotban adja vissza a Járművet. Az Ügyfél köteles maradéktalanul helytállni a Jármű használata során Járműben keletkezett valamennyi hibákért és sérülésekért.

  4. A Jármű bérbevételtől a visszaadás időpontjáig az Ügyfél felelősségi körébe tartozik, hogy megtegye a megfelelő intézkedéseket az általa bérbe vett Jármű sérülésének és ellopásának megakadályozására.

  5. Amennyiben a Járműben bármilyen okból eredően sérülés, illetve meghibásodás, rongálás történt vagy egyéb okból eredően nem használható, továbbá amennyiben azt eltulajdonították, az Ügyfél köteles erről a Blinkee.city-t az alábbi elérhetőségen haladéktalanul értesíteni: +36 30 173 1090.

Amennyiben a meghibásodás lehetetlenné teszi a Jármű további biztonságos és vonatkozó rendelkezéseknek megfelelő használatát, az Ügyfél köteles megállni, és +36 30 173 1090 telefonszámon tájékoztatni a Blinkee.city-t Jármű használatának akadályáról.

  1. Ha a Járművet baleset, lopás, tűz, vagy más sérülés (ideértve az állatok által okozottakat is) éri, az Ügyfél köteles értesíteni az előző (2.5.) pontban meghatározott elérhetőségen a Blinkee.city-t, valamint ezzel egyidejűleg az esemény jellegétől függően az illetékes hatóságokat (tűzoltóság, rendőrség, szükség esetén mentőszolgálat stb.). Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az illetékes hatóságokat köteles arról tájékoztatni, hogy általa vezetett Jármű elektromos motorral rendelkezik. Az Ügyfél köteles az eseményt követő 2 órán belül írásban a contact@blinkee.hu e-mail címre megküldve tájékoztatni a Blinkee.city-t az esemény részleteiről, beleértve az eljáró hatóságok által megtett intézkedésekről.

  2. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Jármű rendelkezik harmadik személynek nem szándékosan okozott kárra érvényes ún. kötelező felelősségbiztosítással. Az Ügyfél hibájából, illetve Ügyfélnek felróhatóan bekövetkezett baleset, illetve káresemény esetén, ideértve azt is, amennyiben az Ügyfél nem a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket betartva használta a Járművet, az Ügyfél köteles helytállni mindennemű kárért, illetve igényekért, ideértve a harmadik személyek által érvényesített igényeket is, függetlenül, hogy azt közvetlenül az Ügyféllel, illetve a Blinkee.city-vel szemben érvényesítik. Az Ügyfél által akár szándékosan, akár gondatlanul okozott káresemény esetén, illetve jogszabályba ütköző használat esetén az Ügyfél köteles a Blinkee.city-t mentesíteni mindennemű hátrányos jogkövetkezmények alól.

  3. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy:

 • tilos a Járművet alkohol, kábítószer, pszichotróp anyag vagy egyéb jogszabályban tiltott szer hatása alatt, gyógyszerek vagy olyan egyéb gyógyszernek nem minősülő szerek hatása alatt használni, amelyek használata, illetve fogyasztása mellett jogszabályi rendelkezések vagy a vonatkozó előírások szerint tilos vagy nem javasolt a járművezetés;

 • tilos a Járművet rallyra, ugratásra, mutatványokra, motorsport- eseményekre, bármiféle versenyre, úttesztelésre, gépjárművezetés tanulására vagy fizetett szállítási szolgáltatásokra, illetve bármely tárgy vontatására vagy tolására használni a Blinkee.city előzetes hozzájárulása nélkül;

 • tilos a Járművel olyan tárgyakat vagy anyagokat szállítani, amelyek állapota, mérete, formája, vagy tömege hatással lehet a közlekedésbiztonságra;

 • tilos gyúlékony, mérgező, vagy más veszélyes anyagokat szállítani;

 • tilos a Járművet a jogszabályok megszegésével használni;

 • tilos személyt, illetve jogszabályban tiltott módon eszközt, illetve állatot szállítani;

 • tilos a Járművet külföldre vinni;

 • tilos a Járművet a közúti forgalom szabályaival ellentétes módon használni;

 • tilos a Járművön önállóan bármely javítást, módosítást, alkatrészek cseréjét végezni.

  1. A Jármű jogszabályellenes vagy a Szerződésben, ideértve a jelen Általános Szerződési Feltételekkel ellentétes használata esetén a Blinkee.city jogosult az Ügyféllel megkötött Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni, illetve a Blinkee Szolgáltatást korlátozni, melynek módját, mértékét és idejét Blinkee.city jogosult saját hatáskörben eldönteni. Blinkee.city fenntartja magának a jogot, hogy azon Ügyfelekkel, akikkel szemben a jelen pont alapján azonnali hatályú felmondással élt, a továbbiakban nem köt újabb Szerződést.

  2. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy megfizet a Jármű használata során, illetve arra tekintettel kirótt minden bírságot és hatósági eljárás során megállapított díjat, kötelezést, továbbá helytáll a hatóságok, illetve harmadik személyek által megállapított kötelezettségekért. Amennyiben az Ügyfél vitatja azok jogosságát, úgy tudomásul veszi, hogy személyesen köteles eljárni ezen eljárások során azzal, hogy a Blinkee.city nevében nem jogosult semmilyen felelősséget elismerni, Blinkee.city-re nézve kötelezettséget vállalni, továbbá jognyilatkozatot tenni és eljárni.

  3. A Szolgáltatási Területen kívüli baleset vagy más esemény bekövetkezésekor az Ügyfél köteles megtéríteni a károkat, valamint a Szolgáltatási Területen kívüli használatból eredően a Blinkee.city-nek felmerült többletköltséget, továbbá a Szerződés alapján egyébként a Blinkee.city részére fizetendő díjakat.

  4. A Jármű nem rendeltetésszerű használata esetén a Blinkee.city az alábbi díjakat jogosult érvényesíteni az Ügyféllel szemben az Ügyfél által a nem rendeltetésszerű használatból eredően okozott egyéb igényeket, költségeket, károkat meghaladóan:

Szám

ESEMÉNY

KÖVETELÉS ÖSSZEGE

1

Sisak elvesztése

22.000 Ft + Áfa

2

Karosszéria és festés javítása, a Jármű alkatrészeinek cseréje és a Jármű szerelése

javítási szolgáltatás költsége, de max. 100.000 Ft + Áfa

3

A Jármű javításának költsége, ha az Ügyfél alkohol vagy más kábítószer, illetve egyéb a jogszabályban vagy egyéb előírás szerint tiltott szer hatása alatt vezette a Járművet

javítás teljes költsége, ideértve például a Jármű szállítását és esetleges bírósági, hatósági költségeket, harmadik személyek által támasztott igényeket

4

A Jármű parkolása / nem megfelelő módon történő visszaadása (pl. jogszabály által nem megengedett helyen)

7.000 Ft + Áfa a Jármű átszállításának költsége, továbbá esetleges hatósági eljárások (például bírság) költsége, kötelezések díjai

5

A Jármű szállítási költsége a Szolgáltatási Terület határáig, amennyiben a Jármű használatára a Szolgáltatási Területen kerül sor, illetve kívül ér véget

7.000 Ft + Áfa szállítási költség, továbbá bérleti idő növekmény

6

A Jármű teljes megsemmisülése esetén

990.000 Ft (Áfa-t tartalmazza)

  1. Az Ügyfél felelős a Szerződésben foglalt rendelkezések megsértése vagy megszegése esetén felmerülő követelésekért, jogkövetkezményekért, ideértve a harmadik személy által támasztott követelések teljesítéséért, harmadik személyek irányába történő maradéktalan helytállásért.

  2. Amennyiben Jármű balesetnek részese, úgy az Ügyfél köteles betartani a kötelező felelősségbiztosításra vonatkozó rendelkezéseket, melynek a feltételei a www.blinkee.city/hu honlapon érhetőek el.

 1. Regisztráció és a Szerződés megkötése

 1. Az Ügyfél regisztrációja és annak pozitív visszaigazolása a Blinkee Rendszer használatának és Szerződés megkötésének kötelező feltétele.

 2. A regisztrációra online kerülhet sor a www.blinkee.city/hu honlapon vagy a Mobil Alkalmazáson keresztül:

 • az űrlap kitöltésével és a regisztráció során kapott információban foglaltak betartásával a következő adatokat szükséges megadni:

 • e-mail cím

 • keresztnév

 • vezetéknév

 • telefonszám

 • születési idő

 • gépjárművezetői engedélyt kibocsátó ország

 • gépjárművezetői engedély száma

 • díjfizetéshez használt kártya adatai

 1. Az Ügyfél Fiók aktiválásra és ellenőrzésére azt követően kerül sor, hogy a Járművet használó Ügyfél gépjárművezetői engedélyének fénymásolata (mindkét oldal) elküldésre került a Mobil Alkalmazásban vagy a contact@blinkee.hu email címre és az adategyeztetés eltérést, illetve szabálytalanságot nem talált, továbbá az Ügyfélnek a Blinkee Rendszerben nincs nyilvántartott lejárt tartozása, valamint bármilyen okból eredően nem került eltiltásra a Szerződés kötéstől a Blinkee Rendszerben. Amennyiben az Ügyfél rendelkezik érvényes diákigazolvánnyal, úgy annak a fénymásolatának a Mobil Alkalmazásban vagy a contact@blinkee.hu email címre történő elküldésével jogosult diákkedvezményt igénybe venni, melynek mindenkor érvényes mértékéről a www.blinkee.city/hu weboldalon tájékozódhat.

 2. Az Ügyfél a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy a regisztráció során valós adatok kerültek megadásra, valótlan adatok megadása, illetve annak már gyanúja esetén is a Blinkee.city jogosult megtagadni a szolgáltatás nyújtását.

 3. Amennyiben az Ügyfél a regisztráció során bármely adatát hibásan vagy hiányosan adja meg, úgy azok javítását, illetve kiegészítését a jelen Általános Szerződési Feltételek XIV. fejezet 1. pontja alatti elérhetőségeken és módokon keresztül kérheti Blinkee.city-től.

 4. Az Ügyfél a sikeres regisztrációkor megadott felhasználónévvel és jelszóval jogosult a Blinkee Rendszerbe belépni, illetve azt használni.

 5. Az Ügyfél köteles írásban a contact@blinkee.hu címen tájékoztatni a Blinkee.city-t az adataiban bekövetkezett változásáról (különös tekintettel a következőkre: email cím, mobiltelefonszám, fizetési adatok változása, gépjárművezetői engedély elvesztése). A megadott adatok frissítésének hiányában a Szerződést Blinkee.city jogosult felmondani, vagy a Blinkee Rendszer használatát korlátozni.

 6. Az Ügyfél azt követően, hogy elvégezte a regisztrációs folyamatot, a belépéskor hozzáférést kap a Blinkee.city-vel megkötött Bérleti Szerződése rögzített adataihoz mindaddig, amíg a számítógépes rendszerben az adatai tárolásra kerülnek. Az Ügyfélnek létesített egyedi Szerződésekben szereplő adatait a Blinkee Rendszerben lévő számítógépes rendszerek tárolják, melyet az Ügyfél az Ügyfél Fiókjában követhet nyomon.

 7. Szerződés megkötésére, valamint a Jármű használatára érvényes vezetői engedéllyel rendelkező olyan természetes személy jogosult, aki a vezetői engedélyt a Bérleti Szerződés megkötését legalább 6 hónappal megelőzően szerezte, feltéve, hogy a Szerződésben és jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározottaknak maradéktalanul eleget tett és megfelel.

 8. A vezetési jogosultság elvesztése, gépjárművezetéstől való eltiltás, illetve a vezetői engedély bevonása vagy elvesztése esetén az Ügyfél a Szerződés megkötésére, illetve amennyiben jelen körülmények a Szerződés megkötését követően álltak be az Ügyfél a Blinkee Szolgáltatás igénybevételére, ideértve a Jármű vezetésére nem jogosult. A jelen bekezdésben foglaltak megszegése esetén az Ügyfél teljeskörűen és maradéktalanul helytállni tartozik mind a Blinkee.city-nek, mind pedig a harmadik személyeknek okozott károkért, valamint igényekért, ideértve a vonatkozó jogkövetkezményeket is.

 9. A Blinkee.city fenntarja magának a jogot, továbbá az Ügyfél felhatalmazza az Blinkee.city-t arra, hogy az Ügyfél vezetési jogosultságának meglétét, illetve az Ügyfél által közölt adatok helytállóságát ellenőrizze, az Ügyfelet személyes megjelenésre kötelezze a Blinkee.city ügyfélszolgálatán az Ügyfél által közölt adatok valódiságának ellenőrzése és bemutatása

céljából.

 1. Szerződés megkötése abban az esetben lehetséges, ha az Ügyfél aktív Ügyfél Fiókkal rendelkezik a Blinkee Rendszerben. Az aktív Ügyfél Fiók státusz az alábbiakat jelenti:

 • fizetési kártya adatainak megadása debit opcióval, az egyes összegek automatikus terhelésére szolgáló fizetési formaként.

 1. A Blinkee Rendszer az alábbi bankkártya típusokat fogadja el:

 • Visa

 • Visa Electron

 • V PAY

 • MasterCard

 • Maestro.

 1. A Blinkee.city nem köteles vizsgálni, hogy a szerződő fél a bankkártya tulajdonos személyével azonos vagy sem, illetve, hogy a bankkártya felhasználására jogszerűen került sor, vagy sem, az azt használó személy birtokába jogszerűen került, vagy sem. Amennyiben a bankkártya tulajdonosa másra ruházza át a bankkártyát, úgy a kártyát használó harmadik személy bármely tevékenységéért, az általa okozott károkért a bankkártya tulajdonosa tartozik helytállni. A bankkártya tulajdonosa a Blinkee.city-vel szemben nem jogosult igényt érvényesíteni. A Blinkee.city jogosult annak az Ügyfélnek a Blinkee Rendszer használatát ideiglenesen vagy véglegesen korlátozni, illetve teljesen kitiltani, akinek az esetében a Blinkee.city tudomására jut, hogy az Ügyfél nem jogszerűen használta a fizetés eszközéül szolgáló bankkártyát, illetve bankszámlát.

 2. Jármű tényleges igénybevételéhez az Ügyfél elindítja a Mobil Alkalmazást és a képernyőn megjelenő lépéseket követve használatba veszi a Járművet. A Jármű használatának a díja perc alapon kerül elszámolásra.

 1. Jármű ellenőrzése és használata

 1. Vezetés előtt az Ügyfél köteles elsősorban gumiabroncsok, kormányberendezés, világító- és fényjelző berendezések, fékberendezések, fékhatás ellenőrzésével meggyőződni arról, hogy a Jármű a forgalomban való részvételre alkalmas állapotban van. Amennyiben a Jármű forgalomban való részvételre alkalmas állapota nem garantált, illetve kétely merül fel, úgy tilos használni a Járművet. A Járművön látható sérüléseket az Ügyfél köteles összehasonlítani a Mobil Alkalmazásban megadott sérülések listájával. Az újonnan azonosított sérüléseket az Ügyfélnek a Jármű használatának megkezdése, vezetés előtt jelenteni kell a +36 30 173 1090 telefonszámon a Blinkee.city-nek korábban már jelentett sérülések kivételével. A Járművet vizuálisan és műszakilag alkalmasnak kell tekinteni Szerződés alapján történő használatra, amennyiben az Ügyfél nem jelent be új sérüléseket és a meglévő sérülések a Jármű biztonságos használatát nem akadályozzák.

 2. Amennyiben az Ügyfél bármilyen sérülést, műszaki hibát észlel a Járművön használat közben, köteles azt azonnal bejelenteni a Blinkee.city-nek a +36 30 173 1090 telefonszámon és a lehető legközelebbi helyen a vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek megfelelően üzembiztosan leparkolni a Járművel.

 3. Amennyiben használatra alkalmatlan, illetve jogszabályi rendelkezések szerint nem műszaki okokból nem használható Járművet vesz használatba az Ügyfél és sérülést, illetve műszaki hibát az Ügyfél nem jelez a Blinkee.city felé, a használatba vételtől kezdve az Ügyfél felelőssé tehető a Járműben utóbb fellelhető és ismertté vált sérülésekért, illetve műszaki hibákért.

 4. Az Ügyfél nem végezhet javításokat vagy módosításokat a Járművön, és nem jogosult a Járműbe szerelt eszközökhöz és akkumulátorokhoz hozzányúlni, azokon bármilyen módosításokat, beállításokat, illetve átalakításokat végezni.

 5. A Blinkee.city javasolja, hogy az Ügyfél tartson magánál hívásokra alkalmas mobiltelefont a Bérleti Időszakban, hogy szükséges és indokolt esetben kapcsolatba léphessen a Blinkee.city-vel.

 6. A Blinkee.city kérésére az Ügyfél köteles megadni a bérelt Jármű konkrét helyét annak érdekében, hogy lehetővé tegye a Jármű vizsgálatát, ellenőrzését.

 7. Az Ügyfél a Járművet a Szolgáltatási Területen kívül jogosult használni Budapest közigazgatási határáig, de a Szolgáltatási Területen kívül nem lehetséges a Jármű visszaadása és a bérleti folyamat, illetve használat lezárása. A visszaadásnak a Szolgáltatási Területen belül kell megtörténnie.

 8. A Jármű hátsó részére szerelt csomagtartó doboz csak könnyű tárgyak szállítására szolgál és alkalmas. A Jármű biztonságának megtartása és károsodásának elkerülése érdekében tilos nehéz tárgyat a csomagtartó dobozba elhelyezni. A csomagtartó doboz maximális terhelése nem haladhatja meg a 3 kg-ot. A csomagtartó dobozban elhelyezett tárgyak nem okozhatják annak helytelen csukódását és károsodását, és a csomagtartó dobozban tárolt tárgyaknak nem lehet éles szélük és nem lehetnek hegyes tárgyak. A Blinkee.city nem vállal felelősséget a csomagtartó dobozban az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakkal ellentétes módon szállított áruk vagy tárgyak sérüléséért, továbbá a csomagtartó dobozban felejtett tárgyakért, illetve az abban lévő tárgyak elvesztéséért.

 1. Jármű foglalása

 1. Az Ügyfél jogosult a rendelkezésre álló Járművet lefoglalni a Mobil Alkalmazáson keresztül. A foglalás a foglalás megtörténtétől számított 15 percig érvényes és díjmentes. Amennyiben a Járművet az Ügyfél 15 percen belül nem béreli ki (azaz Ügyfél nem köt Szerződést), úgy a foglalás törlésre kerül és a Jármű ismét elérhetővé válik más Ügyfelek számára is.

 2. Az Ügyfelek 15 percen belül további díj kiszabása nélkül törölhetik előjegyzéseiket a Mobil alkalmazáson keresztül.

 3. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy minden Jármű egyedi azonosítóval rendelkezik, mely betűk és számok kombinációjából áll.

VIII. Jármű leállítása

 1. Az Ügyfél köteles a Járművet megfelelő módon (azaz a robogót a középső kitámasztóra helyezni, a sisakot a helyére tenni és a csomagtartó dobozt lezárni) és Járműre vonatkozó magyar közúti közlekedés szabályai szerint leparkolni.

 2. A Járművet csak nyilvános parkolóban, illetve olyan helyen lehet leparkolni, ahol a Járműre vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint azok parkolása engedélyezett. Járművel megállni – ha közúti jelzésből más nem következik – csak az úttest menetirány szerinti jobb szélén, azzal párhuzamosan, egy sorban szabad. Járművel egymás mellett két sorban vagy az úttest széléhez viszonyítva ferdén is meg szabad állni, ha a járművek az úttestből egy személygépkocsi szélességénél többet nem foglalnak el. Járdán – részben vagy teljes terjedelemben – csak akkor szabad megállni, ha a jármű a járda szélességének legfeljebb a felét foglalja el vagy a járdán a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon marad, és Jármű tengelyterhelése az 1000 kg-ot nem haladja meg.

 3. Tilos a parkolás a mozgássérültek számára fenntartott várakozóhelyeken, a konkrét várakozási időszakot jelző parkolóhelyeken, a korlátozott várakozóhelyeken, a taxik számára fenntartott várakozóhelyeken, valamint a magánhasználatú várakozóhelyeken (például garázsok, szupermarketek melletti várakozóhelyek vagy más különleges használatú várakozóhelyek), illetve minden olyan helyen, ahol az irányadó rendelkezések és közúti jelzések szerint tilos a parkolás.

 4. Amennyiben a Járművel tiltott helyen kerül megállásra, várakozásra, illetve parkolásra, úgy az ezekből eredő jogkövetkezményekért kizárólagosan az Ügyfél tartozik helytállni, az illetékes hatóságok megkeresésére a Blinkee.city jogosult megnevezni az Ügyfelet és adatait a megkereső hatóság részére átadni.

 1. Jármű visszaadása

 1. Az Ügyfél köteles megfelelő módon visszaadni a Járművet.

 2. A Jármű visszaadása akkor minősül megfelelőnek, ha:

 • a Járművet a Közúti Közlekedés Szabályai szerint parkolták le,

 • a Járművet a Blinkee.city által meghatározott Szolgáltatási Területen belül parkolták le,

 • a Járművet a középső kitámasztóra helyezték,

 • a sisakot az e célra kialakított helyen helyezték el,

 • a rakodóteret és a csomagtartót lezárták,

 • a mobilhálózat elérhető azon a területen, ahol a Járművet visszaadták,

 • a Jármű üzemképes.

 1. A Blinkee.city tulajdonát képező és a Járműben található tárgyakat, tartozékokat az Ügyfélnek tilos eltávolítani, eltulajdonítani vagy kidobni a Bérlet Időszakában és azt követően.

 2. Az Ügyfél köteles meggyőződni arról, hogy visszaadáskor a Jármű fizikailag elérhető a Blinkee Rendszer más regisztrált Ügyfelei számára. Ez úgy lehetséges, hogy belép a Blinkee Rendszerbe és ellenőrzi a Jármű elérhetőségét vagy kapcsolatba lép a Blinkee.city-vel.

 3. A Bérleti Időszak a Mobil Alkalmazásban a „Lezárás” opció kiválasztásakor és a Járműnek a fent meghatározott rendelkezések szerint történő visszaadásával zárul le.

 1. Bérleti időszak

 1. A Jármű Ügyfél által történő használatának időtartamát a kibérelt Jármű akkumulátorának töltöttségi szintje korlátozza, melyet az Ügyfél köteles a használat előtt a Mobil Alkalmazásban ellenőrizni, továbbá az Ügyfél úti céljának elérése és Jármű használata során figyelembe venni.

 2. A Járműnek Mobil Alkalmazásban történő elindításakor az Ügyfélnek 1 ingyenes perce van a vezetés előtti előkészületekre.

 3. Mindaddig, amíg a Jármű akkumulátora a vezetéshez megfelelő töltöttségi szintet mutat (azaz legalább 20%-os, tehát 15 km hatótávolság normál használat mellett), az Ügyfél használhatja a Járművet vagy abbahagyhatja annak használatát. Abban az esetben, ha a Jármű akkumulátora lemerült, az Ügyfél köteles gondoskodni a Jármű a Szerződésben meghatározott feltételek szerint történő visszaadásáról, ellenkező esetben a Blinkee.city a Járműnek a nem szerződésszerű visszaadására vonatkozó jogkövetkezményeket jogosult alkalmazni az Ügyféllel szemben.

 4. Az akkumulátor töltöttségi szintje látható a Jármű sebességmérőjén és a Mobil Alkalmazásban. A Jármű típusától függően a lemerült akkumulátor jele ugyanakkor megjelenhet a sebességmérőn a töltöttségi szint index ikonjaiként. A Mobil Alkalmazás százalékos értékben vagy megtehető kilométerekben (távolság) jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét.

 5. Amennyiben a Jármű akkumulátora nem rendelkezik megfelelő és az Ügyfél által használni kívántak szerinti töltöttséggel, úgy Blinkee.city nem köteles kicserélni vagy feltölteni az akkumulátort a Szerződés fennállta alatt. Az Ügyfél nem jogosult mechanikusan hozzáférni, kicserélni vagy feltölteni az akkumulátort.

 1. Fizetési módok és díjak

 1. Az Ügyfélnek alábbi fizetési módok állnak rendelkezésére:

 • bankkártyás fizetés

 1. A jelen Felhasználási feltételek elfogadásával az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Blinkee.city megterhelje (és opcionálisan ezzel egyidejűleg átirányítson pénzösszegeket az Ügyfél egyéni számlájáról) a fizetőeszközt, vagy az Ügyfél bankszámláját, amelyet az Ügyfél a Mobil alkalmazásban a regisztrációs folyamat során meghatározott.

 2. Az Ügyfél a Mobil alkalmazásba bevitt adatok pontosságáért és fennállásáért polgári jogi és büntetőjogi felelősséggel helytállni tartozik.

 3. A Blinkee.city nem dolgoz fel a fizetés teljesítésével kapcsolatos adatokat, kivéve a tranzakció számát, valamint a fizetést teljesítő személy teljes nevét.

 4. A bankkártya megterhelésével, a bankkártyás fizetéssel vagy a banki átutalással kapcsolatban felmerülő díjak, költségek és közterhek megfizetésének kötelezettsége kizárólagosan az Ügyfelet terheli, az a Blinkee.city-re semmilyen formában nem hárítható át, nem terhelhető.

 5. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy mindazon díjak, melyek az Általános Szerződési Feltételekben nem kerültek meghatározásra, külön a www.blinkee.city/hu weboldalon kerülnek meghatározásra.

 6. Az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a Blinkee.city jogosult a díjakat időről időre változtatni és az Ügyfél, valamint a Blinkee.city között létrejött Szerződésre a Szerződés megkötésének az időpontjában mindenkor érvényes díjak az irányadók és alkalmazandóak.

 7. A Szerződés során jelen Általános Szerződési Feltételekben és a www.blinkee.city/hu weboldalon meghatározott díjak kerülnek felszámításra. Azok a díjak, amelyek egységalapon kerülnek számolásra a díj összegét az érintett egységár és az egységnyi idő percben meghatározott szorzata adja. A Jármű használatának díját megkezdett percenként számítjuk.

 8. A Bérleti Díj fizetési kötelezettség, a Szerződés megkötésétől a Jármű megfelelő visszaadásának Blinkee Rendszerben történő visszaigazolásáig áll fenn (Bérleti Időszak).

 9. A Jármű Bérleti Időszak lezárását követően az Ügyfél információt kap a Jármű használatáért felszámított díjakról a Mobil Alkalmazáson keresztül, és ezt követően elektronikus úton a vonatkozó pénzügyi bizonylat is megküldésre kerül az Ügyfél részére.Amennyiben az Ügyfélnek a Blinkee Rendszerben lejárt fizetési kötelezettsége áll fenn, úgy az Ügyfél nem jogosult a Blinkee.city-vel jogviszonyt létesíteni, illetve a Blinkee.city jogosult a jogviszony létesítését, a Blinkee Szolgáltatás teljesítését megtagadni mindaddig, amíg az Ügyfél fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget nem tesz.

 1. Biztosítás

 1. Minden Jármű rendelkezik a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően harmadik személynek nem szándékosan okozott kárra érvényes, kötelező felelősségbiztosítással. Az Ügyfelek a Járműre vonatkozóan megkötött kötelező felelősségbiztosítás részletes szabályairól a www.blinkee.city/hu honlapon tájékozódhatnak. Az Ügyfelek kijelentik, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a mindenkor hatályos és a www.blinkee.city/hu honlapon közzétett kötelező felelősségbiztosítás rendelkezéseit megismerték és abban foglalt rendelkezéseket magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben az adott káresemény során a kötelező felelősségbiztosítás nem nyújt fedezetet valamely igény tekintetében, úgy a kötelező felelősségbiztosítás alapján nem fedezett igényért helytállnak.

 2. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a kötelező felelősségbiztosítás nem fedezi az Ügyfél szándékos vagy súlyos gondatlan magatartásából eredően keletkezett károkat.

 3. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Blinkee.city által megkötött kötelező felelősségbiztosítás biztosítási feltételei megfelelnek a piacon szokásos feltételeknek.

 1. Elállás a Szerződéstől, a Szerződés megszüntetése

 1. Az Ügyfél a szerződéskötéstől számított tizennégy naptári napon belül jogosult indokolás nélkül elállni Szerződéstől, illetve felmondani a Szerződést. Amennyiben az Ügyfél elállási, illetve felmondási jogával élni kíván, úgy elállási, illetve felmondási szándékát egyértelműen tartalmazó nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, személyesen vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Blinkee.city részére az alábbiakban megjelölt elérhetőségek valamelyikére:

 • személyes bejelentés vagy postázási cím: 1116 Budapest, Építész u.26.

 • elektronikus cím: contact@blinkee.hu

 1. Az Ügyfél elállási, illetve felmondási jogának gyakorlása során jogosult használni a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet (továbbiakban: Rendelet), illetve jelen Általános Szerződési Feltételek 1. számú mellékletét képező elállási/felmondási nyilatkozat-mintát. Amennyiben az Ügyfél eláll a Szerződéstől, illetve felmondja a Szerződést, úgy a Blinkee.city haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfél nyilatkozatának kézhezvételétől számított tizennégy naptári napon belül visszatéríti az Ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A Blinkee.city általi visszatérítésre az Ügyfél által alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módon kerül sor, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. Az Ügyfelet a visszatérítéssel, illetve annak módjából eredően semmilyen többletköltség nem terheli. Amennyiben az Ügyfél a Szerződés alapján már igénybe vett szolgáltatásokat, úgy ezen szolgáltatások ellenértékének a visszatérítésére a Blinkee.city nem köteles. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Rendelet 29. § (1) bek. a) pontja alapján az Ügyfél nem gyakorolhatja elállási, illetve felmondási jogát Szerződés tekintetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, amennyiben a szolgáltatás teljesítésére az Ügyfél kifejezett, előzetes beleegyezésével került sor és az Ügyfél tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően elállási, illetve felmondási jogát az Ügyfél nem jogosult gyakorolni. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szerződés megkötése az Ügyfél azon cselekményének minősül, amely alapján Blinkee.city az Ügyfél kifejezett kérésére és beleegyezésével kerül sor a szolgáltatás egészének a Blinkee.city által történő teljesítésére és amely szolgáltatás teljesítése a Bérleti Időszak végéig tart és amelyre teljesítésre tekintettel az Ügyfél nem gyakorolhatja az elállási, illetve felmondási jogát.

 2. Az Ügyfél bármikor jogosult a Szerződést megszüntetni. Amennyiben a Szerződés megszüntetésének napján az Ügyfél Számlán 0 Ft / EUR összeget meghaladó összeg van nyilvántartva, úgy ezen összeget vissza kell téríteni arra a bankszámlára, ahonnan azt befizették.

 1. Panaszkezelés

 1. Az Ügyfél panaszával vagy észrevételével írásban vagy szóban bármikor a Blinkee.city-hez fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

 • személyes bejelentés vagy postázási cím: 1116 Budapest, Építész u.26.

 • elektronikus cím: contact@blinkee.hu

 • telefonszám: +36 30 173 1090

 1. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Blinkee.city telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn, amelynek során a telefonbeszélgetés a panasz annak visszaidézhetősége érdekében rögzítése kerül. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Blinkee.city munkatársai az Ügyfél sértő, esetleg trágár magatartását jogosultak visszautasítani és a beszélgetést illő mederbe terelni, amennyiben erre nem kerül sor a beszélgetést az Ügyféllel felfüggeszteni.

 2. A Blinkee.city személyesen szóban előterjesztett panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek egy példányát a panaszosnak adja át, míg a telefonon szóban előterjesztett panaszról készült jegyzőkönyvet az érdemi válasszal egyidejűleg adja át az Ügyfélnek. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a panaszról nem szükséges jegyzőkönyvet felvenni, amennyiben az Ügyfél panaszának annak megtételével egyidejűleg helyt adnak és elintézésre kerül.

 3. A panaszról felvett jegyzőkönyv az alábbiakat tartalmazza:

 • panaszos neve,

 • panaszos lakcíme

 • ügyféli minősége (Ügyfél személyesen jár, törvényes képviselője, illetve meghatalmazottja útján)

 • panasz előterjesztésének helye, ideje és módja

 • panasz részletes leírása

 • panaszos által bemutatott iratok és egyéb bizonyítékok felsorolása;

 • amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges a Blinkee.city nyilatkozata

 • jegyzőkönyvet felvevő személy neve és aláírása

 • jegyzőkönyv felvételének helye és ideje

 • panasz egyedi azonosítószáma

 • telefonon történt szóbeli panasz kivételével a panaszos aláírása.

 1. A Blinkee.city az Ügyfél által előterjesztett a panaszra a benyújtásától számított harminc naptári napon belül írásban indokolással ellátott érdemi választ köteles adni, illetve helyt adni a panaszban foglaltaknak és egyidejűleg teljesíteni az Ügyfél által kérteket. A Blinkee.city nem köteles megválaszolni a névtelenül vagy ismételten előterjesztett, vagy korábban már érdemben megválaszolt panaszokat.

 2. Az Ügyfél tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy Blinkee.city a panasz elbírására szükség esetén a térfigyelő kamerák felvételeit, az üzemeltető informatikai vagy egyéb adatait, valamint létrejött Szerződés teljesítésével kapcsolatban rögzített adatokat is felhasználja a panasz kivizsgálása során.

 3. A Blinkee.city a panaszt vagy az arról felvett jegyzőkönyvet és az érdemi válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak azok kérésére bemutatni.

 4. A panasz elutasítása esetén a panasz benyújtója a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testülethez (1016 Budapest, Krisztina krt. 99., telefon: 06 1 488 2131, e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu) fordulhat jogorvoslatért.

 1. Adatkezelési szabályok

 1. Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az abban, illetve az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint személyes adatait a Blinkee.city kezelje. Az ezekben foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Blinkee.city a Szerződésben biztosított jogok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése céljából az Ügyfélre vonatkozóan olyan személyes adatokat kezel, amelyek az Ügyféllel kapcsolatba hozhatók, és amelyek által az Ügyfél közvetve vagy közvetlenül azonosíthatóvá válik, illetve amelyek az érintettekre vonatkozó következtetést tartalmaznak.

 2. A személyes adatok megadása önkéntes, de szükséges a Blinkee Rendszer használatához. A személyes adatok megadásának elmulasztása, illetve meg nem adása lehetetlenné teszi a Blinkee Rendszer használatát.

 3. A Blinkee.city a mindenkor a hatályos jogszabályi követelményekkel összhangban kezeli az Ügyfél személyes adatait.

 4. A Blinkee.city nem jogosult az Ügyfél mobil alkalmazás elérésére használt telefonszámát, vagy privát belépési adatait (login és jelszó) harmadik személynek átadni.

 5. Az Ügyfél hozzájárulásával a Blinkee.city, illetve partnerei szolgáltatásainak és termékeinek ismertetése és használatának előmozdítása (közvetlen üzletszerzési célú reklámüzenetek küldése) céljából az Ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén reklámüzeneteket jogosult küldeni e-mail vagy SMS formájában vagy postai úton.

 6. Az Ügyfél az adatkezeléshez adott hozzájárulását – a jövőre nézve – bármikor visszavonhatja, a közvetlen üzletszerzési célú reklámüzenetek küldéséhez, illetve az ehhez kapcsolódó adatkezeléshez adott hozzájárulását az Ügyfél külön is visszavonhatja.

 7. Az adatkezelések tényleges időtartamát az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza, de az jogszabályon alapuló adatkezelések esetén nem haladja meg az egyes jogszabályokban meghatározott időtartamot, egyéb adatkezelések esetén pedig azt az időtartamot, amelyre az érintett hozzájárulása vonatkozik.

 8. A Blinkee.city, mint adatkezelő mellett a Green Electricity Sp. z o.o. (székhely: ul. Erazma Ciołka 12/428, 01-402 Warsaw; cégjegyzékszám: KRS 0000643112), a Straal Sp. z o.o (székhely: ul. Plac Europejski, 00—844, Warsaw; cégjegyzékszám: KRS 0000694017), a B-MIND Sp. z o.o (székhely: ul. Strzelecka 34/9, 61-846 Poznan; cégjegyzékszám: KRS 0000496020) a Blinkee Rendszer üzemeltetése és Szerződés teljesítése során adatfeldolgozóként vesz részt. A további adatfeldolgozók személyéről a Blinkee.city az Adatvédelmi Szabályzatban és az Ügyfélszolgálaton tájékoztatja az érintetteket.

 9. Az adatbiztonsági kötelezettségek teljesítése körében a Blinkee.city rendelkezésre álló megfelelő intézkedésekkel védi az érintettek személyes adatait, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen. A Blinkee.city a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A Blinkee.city gondoskodik továbbá arról, hogy az adatbiztonsági kötelezettségeket Szerződés teljesítése során közreműködő további adatkezelők, adatfeldolgozók a vonatkozó jogszabályi és az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően betartsák.

 10. A Blinkee Rendszer használatához és a Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó bankkártyás fizetési műveletek lebonyolítása érdekében a fizetési művelet teljesítéséhez szükséges adatokat a Blinkee.city továbbítja a fizetési műveletek megvalósítását támogató pénzforgalmi szolgáltató felé.

 11. A Blinkee.city személyes adatokat az Európai Gazdasági Térségen kívüli államba nem továbbít.

 12. A személyes adatok kezelésének további részletes feltételeit az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza, amely elérhető a www.blinkee.city/hu honlapon és elérhető a Blinkee.city ügyfélszolgálatán.

 1. Záró rendelkezések

 1. A Blinkee.city jogosult a jövőre nézve módosítani az Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, illetve a www.blinkee.city/hu weboldalon közölt díjakat egyoldalúan módosítani, amelyek azok kihirdetésével, a www.blinkee.city/hu honlapon történt közzététellel lépnek hatályba.

 2. A felek között megkötésre kerülő Szerződés elektronikus úton megkötött írásbeli szerződésnek minősül, amely nem kerül iktatásra, a későbbiekben is hozzáférhető. Magyar nyelvű a Szerződés, melyre magatartási kódex nem vonatkozik. Blinkee.city a Szerződéseket elektronikus nyilvántartási rendszereiben, az adatvédelmi szabályok megfelelő alkalmazása mellett rögzíti, és kezeli.

 3. A Felek a közöttük létrejött Szerződés értelmezésével, teljesítésével, megszűnésével kapcsolatban felmerülő vitákat megkísérelik egymás között, békés úton, tárgyalások során rendezni. A Blinkee Szolgáltatás igénybevétele kapcsán közöttük fennálló jogviszonyból eredő jogvitákra vonatkozóan a Felek a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságát kötik ki. A Felek rögzítik továbbá, hogy a közöttük létrejövő Szerződés teljesítési helyeként a Szolgáltatási Területet jelölik meg, tekintettel a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvényben foglaltakra is.

 4. A Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jogot tekintik irányadónak.

1.számú melléklet

ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZAT

MINTA

Blinkee.city Kft. részére

címe: 1116 Budapest, Építész utca 26.

e-mail: contact@blinkee.hu

Alulírott ………………………………………. (név) ………………………………….. (lakcím) ……………………………… (gépjárművezetői engedély száma) kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az a Blinkee.city Kft. és köztem létrejött Szerződés alapján nyújtott szolgáltatás tekintetében.

Szerződéskötés időpontja: ……………………………………….

A fogyasztó(k) neve: ……………………………………….

A fogyasztó(k) címe: ……………………………………….

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Dátum: ………………….

……………………………………………………

Aláírás

2.számú melléklet

HOZZÁJÁRULÁS ADATKEZELÉSHEZ ÉS KÖZVETLEN MEGKERESÉSHEZ

Alulírott ………………………………………. (név) ………………………………….. (lakcím) ……………………………… (gépjárművezetői engedély száma), mint a Blinkee.city Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1116 Budapest, Építész utca 26., cégjegyzékszám: ……………………………..) által Budapesten működtetett közösségi elektromos motorbérlő rendszer szolgáltatásait igénybe venni kívánó személy, úgy nyilatkozom, hogy Blinkee.city Korlátolt Felelősségű Társaság Adatkezelési Tájékoztatójának tartalmát megismertem és megértettem.

Hozzájárulok ahhoz, hogy Blinkee.city Korlátolt Felelősségű Társaság megjelölt személyes adataimat az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt feltételek szerint kezelje. Hozzájárulok / nem járulok hozzá* ahhoz, hogy Blinkee.city Korlátolt Felelősségű Társaság az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően az általam megadott elérhetőségekre szolgáltatásainak vagy partnerei a nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó szolgáltatásainak ismertetése, népszerűsítése, ismertsége növelése és használatának előmozdítása érdekében tájékoztató és üzletszerzési célú üzeneteket küldjön a közvetlen megkeresés módszerével.

Dátum: ………………….

……………………………………………………

Aláírás

3. számú melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 1. Általános adatkezelési szabályok:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. §-ának megfelelően a Blinkee.city tájékoztatja az általa Budapesten működtetett közösségi elektromos motort a Blinkee Rendszeren keresztül bérlő Ügyfeleit (továbbiakban: Érintett), hogy a Blinkee Szolgáltatás igénybevétele során adatainak Blinkee.city általi kezelésére a www.blinkee.city honlapon elérhető és Blinkee.city Ügyfélszolgálatán (1116 Budapest, Építész utca 26.) megtekinthető Adatvédelmi Szabályzat alapján kerül sor.

A személyes adatok kezelése önkéntes hozzájáruláson, valamint a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezésein alapul.

Az adatkezelés elsődleges célja a szolgáltatások szerződésszerű nyújtása, a rendszer működésének ellenőrzése, valamint a visszaélések megakadályozása. Az adatkezelés célja továbbá a felhasználók tájékoztatása a szolgáltatásról, annak lényeges feltételeiről, valamint a Blinkee.city feladatának ellátásával kapcsolatos egyéb tényekről és körülményekről.

Az adatkezelés időtartama megegyezik a Blinkee.city által nyújtott szolgáltatás időtartamával, illetve az azzal összefüggésben keletkezett esetleges követelések érvényesíthetőségének idejével (jogvita esetén annak jogerős lezárásáig), ide nem értve a külön jogszabályokban (így a számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítésére vonatkozó előírásokat.

Az Érintett személyes adatait az adatkezelő az Info tv. 6. § (5) bekezdése alapján kezeli.

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről a következő elérhetőségeken:

Blinkee.city Kft.

Ügyfélszolgálat, valamint postacím: 1116 Budapest, Építész utca 26.

e-mail: contact@blinkee.hu

telefonszám: +36 30 173 1090

 1. Üzletszerzési célú közvetlen megkereséssel kapcsolatos adatkezelés

A HOZZÁJÁRULÁS ADATKEZELÉSHEZ ÉS KÖZVETLEN MEGKERESÉSHEZ megnevezésű nyilatkozatban „Hozzájárulok” szó aláhúzásával az Érintett jóváhagyja, hogy az alábbiakban meghatározott adatait a Blinkee.city rögzítse és tárolja, és hogy a megadott adatok alapján az Érintettet az általa megadott postai, telefonos és elektronikus elérhetőségeken közvetlen megkeresés útján Blinkee.city vagy partnerei Blinkee Szolgáltatáshoz kapcsolódó kedvezményes ajánlatairól tájékoztassa. A Hozzájárulásba foglalt ezen jóváhagyás útján az Érintett elfogadja, hogy az alábbiakban meghatározott adatait Blinkee.city marketing célokra felhasználja. A jóváhagyás alapján Blinkee.city közvetlen módon megkeresheti az Érintettet üzleti ajánlataival levélben és telefonhívás, SMS üzenet és e-mail útján. A Hozzájárulás fenti jóváhagyásra is kiterjedő tartalommal történő elfogadásával az Érintett önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy Blinkee.city az általa megadott és a Blinkee Szolgáltatás nyújtása során keletkező személyes adatokat közvetlen üzletszerzése céljából kezelje, és felhasználja, továbbá saját és szerződött partnerei reklámüzeneteivel felkeresse.

A Blinkee.city mindaddig jogosult az Érintett adatait az üzletszerzési célú közvetlen megkereséssel kapcsolatosan kezelni, amíg az Érintett azt vissza nem vonja. A hozzájárulás visszavonását követően a Blinkee.city az Érintett adatait törli és nem jogosult az Érintett részére üzletszerzési célú közvetlen megkeresést küldeni.

Az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja alapján a Blinkee.city-hez került és általa ezen az alapon kezelt személyes adatokat kizárólag arra a célra használhatja fel, amelynek az érdekében az Érintett azt rendelkezésére bocsátotta, azokat a Blinkee.city harmadik személynek nem adhatja tovább. A Blinkee.city köteles az általa kezelt személyes adatokat bizalmasan kezelni, azokat illetéktelen személy részére nem adja át, illetve a tőle elvárható gondossággal köteles megakadályozni a hozzáférést illetéktelen személyek részére, továbbá köteles gondoskodni az adatok biztonságáról és megakadályozni az adatok jogosulatlan felhasználását.

Az adatok kezelése mindenben megfelel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek. Az adatvédelmi elvek kialakításakor különös tekintettel került figyelembe vételre az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló az 1998. évi VI. törvény rendelkezései, valamint az „Online Privacy Alliance” ajánlásai.