Adatvédelmi szabályzat

1. Adatvédelmi szabályzat

1.1. A Blinkee.city Kft. (székhely: 1116 Budapest, Építész utca 26., cégjegyzékszáma: 01-09-322040) (továbbiakban: Blinkeközösségi elektromos segédmotor-kerékpár bérbeadására irányuló szolgáltatás nyújtása során adatkezelőként jelen adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzaalapján jár el.

1.2. Az Szabályzat természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozóan állapít meg szabályokat.

1.3. Az adatkezelő megnevezése és adatai:

cégnév: Blinkee.city Korlátolt Felelősségű Társaság
rövidített cégnév: Blinkee.city Kft.
székhely: 1116 Budapest, Építész utca 26.
cégjegyzékszám: 01-09-322040
e-mail cím: info@blinkee.hu
honlap: www.blinkee.city

2. Fogalmak

2.1. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

2.2. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

2.3. Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

2.4. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

2.5. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

2.6. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

2.7. Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

2.8. Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

2.9. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

2.10. Érintett felügyeleti hatóság: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:

 1. az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;
 2. az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy
 3. panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz

2.11. Személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése:

 1. személyes adatoknak az Európai Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy
 2. személyes adatoknak az Európai Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket.

3. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

3.1. A személyes adatok kezelése során az alábbi elvek betartásának kell érvényesülnie:

 1. jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni;
 2. célhoz kötöttség elve: személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés;
 3. adattakarékosság elve: a személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk;
 4. pontosság elve: személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék;
 5. korlátozott tárolhatóság elve: személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel;
 6. integritás és bizalmas jelleg elve: személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve;
 7. Elszámoltathatóság elve: az adatkezelő felelős az a)-pontok szerinti elvekben foglaltak betartásáért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

4. Az adatkezelés jogszerűsége

4.1. A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

 1. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 5. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

5. Az adatkezelés célja

5.1. Az adatkezelő által nyújtott bérleti szolgáltatás szerződésszerű teljesítése, annak működésének ellenőrzése, visszaélések megakadályozása érdekében kerül sor az érintettek személyes adatainak a kezelésére.

6. Az érintett hozzájárulása, illetve hozzájárulás visszavonása

6.1. Az adatkezelő adatkezelése az érintett hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulást az érintett kifejezetten megadja az adatkezelő részére oly módon, hogy a bérleti szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során, a regisztrációhoz szükséges adatok kitöltését követően a ”Regisztráció” gombra kattintva elfogadja az Adatvédelmi Szabályzatot.

6.2. Amennyiben az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel.

6.3. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

6.4. A közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte.

7. Az érintett hozzáférési joga

7.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

7.2. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

8. Az adatok helyesbítése, illetve törlése

8.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

8.2. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

8.3. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

9. Az érintett adatainak az adathordozása

9.1 Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak.

9.2 Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

10. Kezelt személyes adatok köre

10.1. Az adatvédelmi szabályzat kizárólagosan a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed ki. Az adatkezelő honlapja bármely internethasználó által regisztráció nélkül hozzáférhető tartalmakat is biztosít. Az adatkezelő által nyújtott szolgáltatás és hírlevél funkció azonban csak regisztrált felhasználók számára hozzáférhető.

10.2. A regisztráció során az érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • e-mail cím
 • keresztnév
 • vezetéknév
 • telefonszám
 • születési idő
 • gépjárművezetői engedélyt kibocsátó ország
 • gépjárművezetői engedély száma
 • díjfizetéshez használt kártya adatai

10.3 Elszámolási vita esetén az adatkezelő jogosult a követelés érvényesítése érdekében a szolgáltatás ellenértékének megfizetésében közreműködők részére továbbítani mindazon adatokat, melyek a követelés fennálltát és jogszerűségét támasztják alá.

10.4. Az adatkezelő az érintett adatait a regisztrációval nyújtott szolgáltatások teljesítése érdekében tárolja, azokat az adatkezelő továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra – az érintett kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.

10.5. Az adatkezelő a tulajdonát képező és a szolgáltatás tárgyát képező eszközök védelme érdekében a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása mellett jogosult elektronikus biztonságtechnikai rendszeren keresztül megfigyelést folytatni, és ennek során képfelvételt készíteni és azt kezelni.

10.6. Az adatkezelő a tulajdonát képező és a szolgáltatás tárgyát képező eszközök védelme érdekében és mozgásának, helyzetének megállapítása érdekében vagyonvédelmi, illetve jogellenes visszaélések megakadályozása céljából ún. GPS rendszer került elhelyezésre az eszközökben. A GPS rendszer által küldött jelek alapján kerül rögzítésre az érintett által használt eszköz útvonala. Amennyiben szerződésszegésre, illetve jogellenes használatra, egyéb módon történő visszaélésre kerül sor, illetve szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja áll fenn, az érintett személyes adatai az illetékes hatóságok vagy a követelés, igény érvényesítése érdekében harmadik személyek részére átadásra kerülnek. Az adatkezelő az érintett személyes adatait és a GPS rendszer által szolgáltatott adatokat egymástól elkülönítetten kezeli, illetve tárolja és csak indokolt esetben kerülnek összekapcsolásra.

11. Az adatok megismerésére jogosult személyek

11.1. Az adatokat az adatkezelő vezetősége, illetve a vezetőség által külön erre felhatalmazott személyek jogosultak megismerni. Adatkezelő az adatokat nem teszi közzé, harmadik személyek számára nem adja ki.

12. Adatfeldolgozó

12.1. Az érintett adatainak adatkezelése során az adatkezelő mellett adatfeldolgozó is eljár, amelyek az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása mellett és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásával kötelesek adatkezelési tevékenységet végezni.

12.2. Az adatfeldolgozó az adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az általános írásbeli felhatalmazás esetén az adatfeldolgozó tájékoztatni köteles az adatkezelőt minden olyan tervezett változásról, amely további adatfeldolgozók igénybevételét vagy azok cseréjét érinti, ezzel biztosítva lehetőséget az adatkezelőnek arra, hogy ezekkel a változtatásokkal szemben kifogást emeljen.

12.3. Az adatfeldolgozók adatai, elérhetőségei:

Green Electricity Sp. z o.o. (továbbiakban: Green Electricitszékhely)
székhely: ul. Erazma Ciołka 12/428, 01-402 Warsaw
cégjegyzékszám: KRS 0000643112,
e-mail: kontakt@blinkee.pl
telefon: +48 22 208 44 55
Tevékenység: A járműbérlési rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása
Feldolgozott adatok: Adatkezelő ügyfeleiről tárolt valamennyi személyes adat

Straal Sp. z o.o (továbbiakban: Straaszékhely)
székhely: ul. Plac Europejski, 00—844, Warsaw
cégjegyzékszám: KRS 0000694017
e-mail: info@straal.com
telefon: +48 22 100 53 99
Tevékenység: A járműbérléséhez szükséges bankkártyás fizetési rendszerhez kapcsolódó pénzügyi szolgáltatás
Feldolgozott adatok: Adatkezelő ügyfeleiről tárolt személyes adat: bankkártya adatok

B-MIND Sp. z o.o (továbbiakban: B-MIND)
székhely: ul. Strzelecka 34/9, 61-846 Poznan
cégjegyzékszám: KRS 0000496020
e-mail: hi@b-mind.pl
telefon: +48 61 226 79 90
Tevékenység: A járművek bérlésére létrehozott szoftver és alkalmazás fejlesztése
Feldolgozott adatok: Adatkezelő ügyfeleiről tárolt valamennyi személyes adat

Pontis Media Services Kft. (továbbiakban: PontiSzékhely)
székhely: 1116 Budapest, Építész u. 26.
cégjegyzékszám: 01-09-274167
e-mal: info@pontis.media,hu
telefon: +36 1 372 8400
Tevékenység: telefonos ügyfélszolgálat működtetése
Feldolgozott adatok: Adatkezelő ügyfeleiről tárolt személyes adat: teljes név, telefonszám, e-mail cím, születési idő

Kóczián Judit ev.
székhely: 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út.59.
e-mail: judit.koczian@blinkee.hu
telefon: +36 30 786 9284
Tevékenység: A járműbérléshez kapcsolódó szolgáltatási díjak számlázása
Feldolgozott adatok: Adatkezelő ügyfeleiről tárolt személyes adat: teljes név, lakcím

13. Adattovábbítás

13.1. Az Érintett tudomásul veszi, hogy az adatfeldolgozó által a felhasználói adatbázisában tárolt egyes személyes adatai (így neve, országa, telefonszáma és e-mail címe) átadásra kerüljenek a Straal, mint adatkezelő részére az érintett Straal felhasználó számára történő a tranzakciók lebonyolítása és védelme, egyéb jogellenes pénzügyi tevékenységek megelőzőse, illetve megakadályozása érdekében végzett tevékenység ellátása céljából.

14. Az adatkezelés időtartama

14.1. Az érintett adatainak a kezelésére az adatkezelés alapjául szolgáló jogviszony megszűnésétől számítottan a jogviszony alapjául szolgáló igény elévülési idejéig, a Ptk. jelenleg hatályos rendelkezése szerint a öt évig, számviteli bizonylatok esetében nyolc évig kerül sor.

14.2. Az adatkezelő a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 5. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján jogosult ellenőrizni, hogy az érintett rendelkezik a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges érvényes vezetői engedéllyel.

15. Az adatkezelés biztonsága

15.1. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

16. Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak

16.1 Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

16.2. Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.

16.3. A bejelentésben:

 1. ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;
 2. közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 3. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 4. ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

16.4. Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.

16.5. Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

16.6. Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

17. Az érintett tiltakozása az adatkezelés ellen

17.1. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:

 1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

17.2. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

17.3. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

17.4. Amennyiben az érintett az adatkezelő eljárása során meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

18. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

18.1. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban -, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.

18.2. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetőségei:

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
telefon: +36 (1) 391-1400
fax: +36 (1) 391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: http://naih.hu

19. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

19.1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

19.2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

19.3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

20. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

20.1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

20.2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

21. Az érintettek képviselete

21.1. Az érintett jogosult arra, hogy panaszának a nevében történő benyújtásával, jogainak nevében történő érvényesítésével olyan nonprofit jellegű szervet, szervezetet vagy egyesületet bízzon meg, amelyet valamely tagállam jogának megfelelően hoztak létre, és amelynek az alapszabályában rögzített céljai a közérdeket szolgálják, és amely az érintettek jogainak és szabadságainak a személyes adataik vonatkozásában biztosított védelme területén tevékenykedik.

22. Kártérítés és sérelemdíj

22.1. Amennyiben az érintettet az adatai kezelése során az az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt okozott, köteles azt megtéríteni.

22.2. Amennyiben az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

22.3. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül aszerinti felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt vagy a személyiségi jog sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az adatkezelő nem téríti meg azon kárt vagy a kár azon részét illetőleg nem követelhető tőle sérelemdíj azon személyiségi jog sérelméért, amely a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

23. Egyéb rendelkezések

23.1. Az adatkezelő rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

23.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

23.3. Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

23.4. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az érintett a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

23.5. Jelen Szabályzat módosításra került 2018. augusztus 28. napján.