Politika privatnosti

Uvodne informacije

Administrator za prikupljene podatke je Green Electricity Društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Varšavi u Ul. Erazma Ciołka 12/428, 01-402 Varšava, upisana u Državni sudski registar, pod registarskim brojem DSR 0000643112, NIP 5272783384, REGON: 365684398. Kontaktni podaci: telefon: +48 (22) 208 44 55, e-pošta: kontakt@blinkee.city.

Koadministrator za osobne podatke je Pure ride d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu u Ul. Prišlinova 40 , 10000 Zagreb, registrirana pri Registarskom sudu u Zagrebu pod brojem MBS): 081179690, NIP (OIB):73948146264, Regon 4942353. Kontaktni podaci: telefon +385958217802, e-pošta: contact.hr@blinkee.city
Green Electricity d.o.o. i Pure ride d.o.o. pridaju posebnu važnost poštivanju privatnosti korisnika koji posjećuju servise u  domeni *blinkee.city. Podaci koji se prikupljaju u zapisnicima korišteni su samo i isključivo za potrebe administriranja i upravljanja servisom Blinkee.city.

Prikupljanje podataka

Sukladno prihvaćenoj praksi WWW servis, sprema HTTP upite koji se šalju na naš server. Pregledani resursi identificirani su putem URL adrese.  Detaljan popis informacija koje se čuvaju u datotekama zapisnika WWW servera je sljedeći:

 • javna IP adresa računala s kojeg stigao upit (to može biti izravno računalo korisnika)
 • naziv stanice klijenta – identifikacija koja je ostvarena putem http protokola ako je moguća,
 • ime korisnika dano prilikom procesa autorizacije,
 • vrijeme nastanka upita,
 • prvi redak http zahtjeva,
 • šifra http odgovora
 • URL adresa stranice koju je prethodno posjetio korisnik (referer link) – u slučaju kada je prijelaz na stranicu Blinkee.city nastalo putem veze,
 • informacije o korisnikovom pregledniku.
 • informacije o pogreškama koje su se javile prilikom ostvarivanja HTTP transakcija

Kako bi se osigurala najviša kvaliteta servisa, povremeno analiziramo datoteke s zapisnicima u svrhu određivanja koje su stranice najposjećenije, koji preglednici WWW stranica su korišteni, ne sadrži li struktura stranice pogreške, itd.

Registracija na stranici i aplikaciji

U domeni *.blinkee.city/ ili aplikaciji blinkee.city korisnik se mora registrirati kako bi ostvario uslugu. Pristup obrascu za registraciju je moguć klikom na gumb „Registracija”. Podaci dani prilikom registracije neophodni su za ostvarivanje usluge.

Način registracije:

 1. Klikom na gumb „Nemam račun, izradi novi” korisnik dolazi do obrasca za davanje podataka za registraciju: „E-pošta, lozinka”
 2. Potom Korisnik potvrđuje registraciju nakon dobivanja poruke u e-pošti u kojoj potvrđuje svoju adresu e-pošte i klikom na link poslan na adresu navedenu u polju „E-pošta”.
 3. sustav bilježi IP adresu, datum i vrijeme prijave na servis. Podaci se čuvaju na neodređeno vrijeme.
 4. Nakon potvrde registracije i nakon logiranja na svoj račun, korisnik daje sljedeće podatke:
  • Ime
  • Prezime
  • Broj telefona
  • Poštanski broj
  • Grad
  • Ulica
  • Kućni broj/ broj stana
  • Broj debitne / kreditne kartice
  • Vrijeme valjanosti debitne/ kreditne kartice
  • CCV kod debitne / kreditne kartice
 5. Osim toga, korisnik omogućuje dostupnim scan/ sliku vozačke dozvole ili osobne iskaznice putem opcije „Dokumenti” kako bi udovoljio pravnim zahtjevima za osiguravanje odgovornosti Korisnika koji koriste raspoloživa vozila
 6. Po želji, korisnik može uređivati podatke za fakture. U okviru ispostave faktura prikupljamo podatke kao što su:
  • Naziv tvrtke
  • Zemlja prebivališta
  • Poštanski broj
  • Grad
  • NIP
 7. Administrator osobnih podataka Korisnika je Green Electricity d. o.o. Koadministrator za osobne podatke je Pure ride d.o.o.
 8. Svi osobni podaci koje Korisnika pošalje Green Electricity d. o.o. i Pure ride d.o.o. obrađuju se sukladno Odredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 od 27 travnja 2016 . o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanjuizvan snage Direktive 95/46/EZ (opća odredba o zaštiti podataka) (eng. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)). Green Electricity d. o.o. i Pure ride d.o.o. mogu povjeriti obradu prikupljenih osobnih podataka Korisnika drugom subjektu na temelju ugovora koji su sklopili s njim, u svrhu ostvarivanja Ugovora sklopljenog s Korisnikom.
 9. Green Electricity d. o.o. i Pure ride d.o.o. ne prenose prikupljene osobne podatke drugim subjektima radi ostvarivanja usluga za koje korisnik nije dao pristanak.
 10. Imate pravo na pristup sadržaju svojih podataka i pravo na njihovo ispravljanje, brisanje, ograničavanje obrade, pravo na prijenos podataka, pravo na prigovor, pravo na povlačenje suglasnosti u bilo kojem trenutku bez utjecaja na zakonitost obrade (*ako se obrada odvija na temelju suglasnosti), koje je izvršeno na temelju suglasnosti prije njegova povlačenja putem slanja poruke na adresu e-pošte: info@blinkee.city.
 11. Osobni podaci Korisnika koje su prikupili Green Electricity d. o.o. i Pure ride d.o.o. mogu biti poslani ovlaštenim državnim tijelima temeljem obvezujućih zakonskih propisa.
 12. Primatelji Vaših osobnih podataka biti će zaposlenici i suradnici Green Electricity d. o.o. i Pure ride d.o.o.
 13. Vaši osobni podaci će se čuvati za vrijeme trajanja sklopljenog ugovora o suradnji a nakon njenog završetka na razdoblje koje zahtijevaju posebne zakonske odredbe i za postizanje vaših prava pred sudom (npr. pokazivanje osobnih podataka osobe koja je izvršila prekršaj).

Korištenje podataka

Prikupljeni zapisnici se čuvaju na neodređeno vrijeme kao pomoćni materijal koji služi za administriranje servisa. Informacije sadržane u njima ne otkrivaju se nikome osim osobama koje su ovlaštene za administriranje servisa i mrežu tvrtke. Na temelju datoteka zapisnika statistika se može generirati predstavljajući tako pomoć u administriranju i upravljanju stranicom. Zajednički sažeci u obliku takvih statistika ne sadrže nikakve značajke koje identificiraju posjetitelje servisa.

Ustrojstvo kolačića

Ustrojstvo Kolačića se ne koristi za dobivanje bilo kakvih osobnih podataka i podataka o korisnicima servisa.
Za pojedine servise  *.blinkee.city/  koristimo sljedeće datoteke kolačića:

 1. _ga i _gat – datoteka za korištenje na platformi Google Analyticscookie, kako bi pratili način pregledavanja stranica *blinkee.city/ od strane Korisnika.

Veze na druge stranice

Servis *blinkee.city/ sadrži veze na druge WWW stranice koje pripadaju do vanjskim tvrtkama. Green Electricity d. o.o. i Pure ride d.o.o. ne snose odgovornost za načela čuvanja privatnosti koje su obvezujuće na tim stranicama. Predlažemo Vam da se nakon prelaska na druge stranice upoznate s politikom privatnosti koja je tamo određena. Ova politika privatnosti odnosi se samo na servise Green Electricity d. o.o. i Pure ride d.o.o.

Klauzula o obavezi obavješćivanja za Green Electricity d.o.o. i Pure ride d.o.o.

Sukladno čl. 13 i 14 Odredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 od 27 travnja 2016 . o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanjuizvan snage Direktive 95/46/EZ (opća odredba o zaštiti podataka – GDPR), obavještavamo da je:

 1. Administrator Osobnih podataka Green Electricity d. o.o. Koadministrator za osobne podatke Pure ride d.o.o.
 2. Osobni podaci će se obrađivati na temelju čl. 4 toč. 2 Odredbe, radi provedbe zakonskih i statutarnih zadataka Green Electricity d. o.o. i Pure ride d.o.o. i neće biti dostupne drugim subjektima koji nisu ovlašteni temeljem zakonskih propisa ili sklopljenih ugovora o suradnji.
 3. Primatelji osobnih podataka su Zaposlenici Green Electricity d. o.o. i Pure ride d.o.o. i subjekti koji surađuju s Green Electricity d. o.o. i subjekti koji surađuju s Pure ride d.o.o., na području u kojem se suradnja odvija u svrhu pružanja Korisnicima usluge blinkee.city.
 4. Osobni podaci će biti obrađivani u razdoblju koje je neophodno za ostvarivanje Vaše usluge te u skladu sa zakonskim uvjetima.
 5. Imate pravo na pristup sadržaju svojih podataka, njihovo ispravljanje, brisanje ili ograničavanje obrade, a također i pravo na prigovor na obradu i pravo na prijenos podataka.
 6. Imate pravo na povlačenje suglasnosti za obradu osobnih podataka u bilo kojem trenutku bez utjecaja na zakonitost obrade, koje je izvršeno na temelju suglasnosti prije njegova povlačenja.
 7. Imate pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu.
 8. Davanje osobnih podataka je dobrovoljno, međutim, u slučaju ne davanja nećemo biti u mogućnosti pružiti Vam uslugu.
 9. Niste podložni automatskom donošenju odluke, uključujući profiliranje.